Barcelona Cultura

La Fundició

La Fundició

18-06-2018

Jornades Cultura Viva: reflexions sobre un futur òrgan de governança de la Xarxa de comunitats de memòria

main photo

Els passats 25 i 26 de gener van tenir lloc al Borsí les segones jornades de Cultura Viva. Durant les jornades vam organitzar un taller en què es va convidar les persones participants a pensar amb nosaltres la futura Xarxa de comunitats de memòria. Al taller ens vam dividir en tres grups: un primer grup focalitzat en l’eina del mapa de la Xarxa; un segon, que va centrar-se en la divisió entre eixos de treball localitzats i transversals; i, un tercer, que va reflexionar sobre la governança de la futura Xarxa de comunitats de memòria.

Aquest últim grup va estar compost per sis persones amb diferents punts de partida, i va començar posant el focus en el llenguatge: “òrgan de governança” no semblava adequat per a anomenar l’espai d’autoorganització d’aquestes comunitats de memòria, ja que semblava tenir ressonàncies institucionals i rígides, i es presentava com un concepte massa abstracte. En aquest qüestionament, vam retrocedir a la definició de “comunitat de memòria”, que, vista des de la perspectiva de la governança i l’organització, fa emergir tensions en clau de la naturalesa de la vinculació de persones i ens a aquestes comunitats. ¿És una vinculació formal o informal, amb lògica identitària? I, per tant, ¿és excloent, o inclusiva?

Es va fer esment al bloqueig institucional i a la seva desarticulació en matèria de memòria i història per tal de pensar en la manera com fer una prevenció de la confusió que un altre òrgan o espai pogués generar. ¿Quin paper ha de jugar l’administració —local-districte i municipal-ICUB/Ajuntament— en aquest espai? ¿Com cal gestionar la vinculació entre el públic i el comú?

Es va debatre sobre l’organització de la Xarxa, sobre el fet si han de ser, per una banda, comunitats consolidades que s’articulen en una xarxa; per una altra, una estructura molt organitzada amb una coordinació forta; o bé, una organització més en nebulosa o constel·lació, que pugui ser una dinàmica que al llarg del procés de treball sigui capaç de generar aquesta estructura flexible. Cal anar molt en compte i posar l’èmfasi en les maneres de fer que recullin més les dinàmiques dels espais de base vius i que tenen la capacitat de mutar depenent de les persones i entitats que hi estan implicades a cada moment, en contraposició a la rigidesa de les estructures generades tradicionalment per les institucions. Va aparèixer la tensió horitzontalitat-verticalitat en la manera d’organitzar-se, i es va resoldre amb consens que calia fomentar l’horitzontalitat però també l’organització, la coordinació.

De tota manera, es va creure molt necessari l’exploració dels models de xarxa que existeixen a la ciutat i dels quals es podria aprendre aspectes que funcionen bé: van aparèixer com a exemples, la Xarxa anti-rumors o la xarxa de Taules de Salut comunitària.

En tant que aquesta Xarxa ha d’articular comunitats de memòria territorials i d’altres sobre qüestions desterritorialitzades, amb les seves pròpies particularitats, es va decidir de buscar uns objectius comuns de la Xarxa per poder influir en les polítiques públiques de memòria de les institucions.

La Fundició

La Fundició

18-06-2018