Barcelona Cultura

Recerques

Un dels principals objectius de Cultura Viva és generar processos de recerca i acció. 

Cultura Viva esdevé un espai de pensament, experimentació i debat, que genera coneixement mitjançant un seguit de recerques i projectes que exploren i concreten les possibilitats de democràcia cultural que pot tenir un model públic-comunitari. 

En alguns casos, les recerques es desenvolupen des de grups de treball que plantegen orientacions pràctiques a desenvolupar.

En altres casos són processos desenvolupats pels propis Projectes Cultura Viva que, des de les seves pràctiques, generen coneixement.
 

Grups de treball

La democràcia cultural

Per tal d’aprofundir en les qüestions complexes que impliquen les polítiques públic-comunitàries, els grups de treball es reuneixen de manera periòdica amb l’objectiu de tenir major coneixement de la situació cultural actual a la ciutat de Barcelona, i recollir per escrit orientacions i propostes per a ser aplicades, tant generant noves línies d’acció com incidint en la formulació de noves normatives municipals
 

Recerca - acció dels projectes

La cultura com a bé comú

Els projectes de Cultura Viva esdevenen espais de reflexió i conceptualització a partir de les seves pràctiques culturals. Realitzen prospeccions, mapatges i recerques que generen coneixement sobre el marc teòric, les metodologies de treball, les infraestructures necessàries, els models organitzatius, … en un camí d’anar i tornar constant entre la reflexió i l’acció.
 

Estudis previs

El Pla de Cultures 2016 genera diverses monografies en profunditat que permeten iniciar un procés diagnòstic i prospectiu.