Segueix l'evolució de l'economia de la ciutat a través d'un recull d'indicadors actualitzats en continu.

Producte Interior Brut (PIB)

El PIB de Barcelona registra una taxa de creixement de l’1,6% en el tercer trimestre de 2023 respecte el mateix trimestre de 2022. Segons l’Idescat i l’INE, a Catalunya i a Espanya, l’increment del PIB en el trimestre va ser, respectivament, del 2,1% i de l’1,8%.

Cal tenir en compte que la dinàmica dels anys 2021 i 2022 va estar molt afectada per un “efecte rebot” de recuperació, després de la crisi del 2020 a causa de la pandèmia. Per aquest motiu, la davallada en les taxes de variació de 2023 es pot entendre com una tornada a xifres més normals en la conjuntura de les economies avançades.  

Data actualització: 15/1/2024

El sector industrial va presentar en el tercer trimestre una taxa pràcticament nul·la, del 0,4%. L’atonia del sector també es detecta amb una intensitat similar a Espanya (0,4%), mentre que a Catalunya la dinàmica és una mica més positiva (1,2%).

La construcció presenta una taxa interanual de l’1%. Aquest resultat implica una significativa revisió de les estimacions anteriors, però és consistent amb informació empírica més actualitzada i molt relacionada amb el VAB del sector, com és la dels habitatges acabats a la ciutat, que en el tercer trimestre tenen una taxa de variació del -25,6%.

El sector serveis va registrar un màxim conjuntural en el segon semestre de 2022. Des d’aquell moment, el sector ha anat moderant la seva dinàmica, fins arribar a aquesta taxa del 2% en el tercer trimestre d’enguany, xifra que suposa una reducció molt significativa en comparació a les taxes de 2022. Pel que fa a l’economia catalana i espanyola, els serveis registren taxes del 2,8% i 2,6%  respectivament.

Data actualització: 15/1/2024

El subsector del Comerç, Hostaleria, Transport i Informació i Comunicacions registra una taxa del 3,5%. La branca d’Informació i Comunicacions manté una taxa a l’entorn del 10%, les activitats comercials, d’hostaleria i transport rebaixen el seu creixement fins a una taxa només una mica per sobre de l’1%. 

Les Activitats Financeres, Immobiliàries i Professionals registren un estancament en la seva evolució (-0,1% de taxa interanual). Aquest és el resultat net de tres evolucions clarament diferenciades: millora en el sector financer (5%), retrocés amb taxa negativa en el sector immobiliari i un creixement positiu, però molt moderat a les activitats professionals (1%).

Les Administracions Públiques, Educació, Sanitat, Serveis socials i personals tenen una taxa del 3,1%. Les Administracions Públiques i serveis de provisió mixta tenen una taxa situada a l’entorn del 2%, les activitats creatives i de serveis personals creixen tres vegades més, a una taxa per sobre del 7%.

Data actualització: 15/1/2024

Renda Disponible de les Llars (RDL)

Al tercer trimestre de 2023, la Renda Disponible de les Llars de Barcelona (RDL), mostra un increment nominal molt elevat, de l'11,6%, respecte el mateix trimestre de 2022. 

La taxa de variació interanual de la RDL de Barcelona en aquest trimestre és una mica superior a la dinàmica del conjunt de l’economia espanyola, que registra una taxa del 10,6%.

Data d'actualització 22/1/2024

La Remuneració d’Assalariats és el recurs amb una evolució relativament estable al llarg de 2022 i 2023, amb taxes entre el 5,4% i el 7,9%. 

Les Prestacions Socials han passat de tenir valors negatius o nuls al llarg de 2021 i 2022 a taxes a l’entorn del 7% i el 8% en l’any 2023. Aquest canvi és degut a que al 2023 ja s’ha superat l’efecte “rebot” de les taxes molt elevades registrades al 2020, pel seu paper de sosteniment de la renda davant la crisi generada per la pandèmia. 

Les Rendes Mixtes, amb una taxa del 20,4% en el tercer trimestre són, sens dubte, el component més destacat en 2023. Aquestes rendes inclouen conceptes força diferents, com són els rendiments del treball de professionals i autònoms, els lloguers, les rendes de la propietat, i d’altres conceptes, com les transferències entre les llars.

Data d'actualització: 22/1/2024

Si es considera com a referència el valor de la RDL d’abans de la pandèmia, es constata que, en termes nominals, des del tercer trimestre de 2021 i al llarg de tot el 2022 i el 2023, s’ha arribat i s’ha superat amb escreix el nivell de renda pre-pandèmia. 

En efecte, l’índex de la RDL nominal mostra, en el tercer  trimestre de 2023, un valor d’1,18, per tant, un valor un 18% superior a l’inicial. Aquest resultat significatiu i positiu no es detecta, tanmateix, si es considera l’increment de preus. 

De qualsevol forma, fins i tot tenint en compte la inflació, en els tres trimestres de 2023 s’arriba a un resultat destacable: s’assoleix i es supera (molt lleugerament) la capacitat adquisitiva d’abans de la pandèmia, amb un valor de l’índex de la RDL real d’un 1,02 en el tercer trimestre d’enguany.

Data d'actualització: 22/1/2024

Mercat de Treball

L’atur acostuma a anar a l’alça al gener i enguany no ha estat cap excepció. La xifra de 64.794 persones registrades a les llistes del servei d’ocupació és la més elevada en un mes de gener dels darrers tres anys, amb un increment de més de 1.200 persones en relació amb el desembre passat (+2%) i de 2.255 en relació amb ara fa un any (+3,6%). El repunt interanual s’ha donat tant per les dones (+3,8%) com pels homes (+3,4%). Tot i això, l’atur a la ciutat segueix molt per sota del nivell d’abans de la pandèmia, amb unes 5.800 persones menys que al gener de 2020 (-8,2%). 

L’evolució de l’atur en termes interanuals és més favorable al conjunt de Catalunya i d’Espanya, amb xifres que segueixen moderadament a la baixa (-1,3% i -4,8%, respectivament). 

Data d'actualització: 5/2/2024

L’ocupació ha retrocedit lleugerament a la ciutat al desembre en relació amb els nivells màxims que va marcar al novembre (-0,7%). Tot i aquest petit descens, habitual en el darrer mes de l’any, la xifra d’1.205.238  afiliacions a la Seguretat Social amb que tanca el 2023 a Barcelona és la més elevada en un mes de desembre de la sèrie històrica, amb un augment de 21.765 llocs de treball en relació amb els de final de 2022 (+1,8%) i de 72.200 respecte als que hi havia abans de la pandèmia, al desembre de 2019 (+6,4%). Les xifres de final d’any al conjunt de Catalunya i d’Espanya també s’han reduït lleument en relació amb el mes de novembre i es mantenen per sota dels màxims de final de setembre, però en termes interanuals registren un evolució més favorable que la de Barcelona (+2,8%).  

Data d'actualització: 15/1/2024

La contractació laboral ha iniciat el 2024 amb xifres a l’alça, amb un total de 64.022 nous contractes registrats al gener, prop de 4.700 més que ara fa un any (+7,9%) i assolint gairebé el nivell de dos anys enrere. Tanmateix, l’augment obeeix exclusivament a les modalitats temporals (+16%), mentre la contractació indefinida presenta una moderada tendència a la baixa (-1,3%) i representa el 43% del total, quatre punts menys que al  gener de 2023, en que el percentatge va assolir un màxim històric.  

Les xifres de contractació laboral de gener també han estat positives al conjunt de Catalunya, amb un repunt interanual del 5,1%, mentre que al conjunt d’Espanya han retrocedit lleugerament (-1,3%). El pes de la contractació indefinida en aquests àmbits també evoluciona moderadament a la baixa i és similar al de Barcelona (42,5% i 42,7%, respectivament).  

Data d'actualització: 5/2/2024

Les xifres d’atur registrat han tancat el 2023 moderadament a l’alça a tots els districtes. En relació amb el mes de novembre, la desocupació ha augmentat al desembre en major mesura a Ciutat Vella (+2%) i Gràcia (+1,9%), mentre que a Nou Barris és on s’observa una major estabilitat (+0,2%). 

En termes interanuals la tendència també és a l’alça de forma generalitzada, amb increments per sobre de la mitjana a Gràcia (+6,6%), l’Eixample (+5,9%), Nou Barris (+4,6%), Ciutat Vella i Horta-Guinardó (+4,3% en ambdós districtes). Les Corts registra un repunt en relació amb el desembre de 2022 similar a la mitjana (+3,3%) i l’atur augmenta en menor mesura a Sants-Montjuïc (+2,4%) i Sarrià-Sant Gervasi (+1,9%). Els increments més lleugers corresponen a Sant Martí i Sant Andreu (+0,8%), en aquest últim després de més dos anys i mig de trajectòria interanual sostinguda a la baixa. Tot i així, les xifres d’atur es situen molt per sota de les d’abans de la pandèmia a tots els districtes.      

Data d'actualització: 10/1/2024

La taxa d’atur ha tancat el 2023 a la baixa i marca el registre més favorable dels darrers setze anys, situant-se en el 6% en el quart trimestre, més d’un punt percentual per sota del trimestre anterior i 3 punts per sota del darrer trimestre de 2022. Ens hauríem de remuntar al quart trimestre de 2007 per trobar una taxa més reduïda (5,5%). La taxa és 2,5 punts inferior a la de quatre anys enrere, abans de la pandèmia i es manté per sota de la del conjunt de Catalunya (9%) i d’Espanya (11,8%). Tamateix, la millora de l’atur ha anat en detriment de la taxa de temporalitat dels ocupats assalariats, que repunta lleugerament i es situa en el 13,2%, 1,6 punts per sobre del nivell d’ara fa un any, però molt per sota del nivell de final de 2021, abans de la darrera reforma laboral (17,6%). 

Data d'actualització: 8/02/2024

El grau de cobertura de les prestacions per desocupació s’ha estabilitzat en els darrers dos mesos de l’any però es situa en el 47,6% al desembre, gairebé tres punts percentuals per sota del nivell de final de 2022. Això significa que en el darrer any les persones perceptores de prestacions no han augmentat al mateix ritme que les xifres d’atur registrat. El percentatge s’ha mantingut per sota del 50% al llarg de tot el 2023 i és més de cinc punts inferior als registres d’abans de la pandèmia, quan les prestacions cobrien una mica més de la meitat de les persones a l’atur. 

Data d'actualització: 10/1/2024

L’augment interanual experimenta la contractació laboral al gener obeeix fonamentalment al repunt dels contractes temporals de més curta durada (1 mes o menys) que han crescut prop d’un 30% en relació amb el gener de 2023, amb uns 5.200 més. Aquesta modalitat representa a l’inici de 2024 el 35,7% dels nous contractes registrats, 6 punts més que ara fa un any, però menys que quatre anys enrere, just abans de la pandèmia, quan el seu pes superava el 40%. Pels homes representa el 37,1% dels nous contractes, més que per les dones (34,4%). 

Pel que fa als contractes indefinits -un total de 27.548 signatures al gener- les xifres tripliquen les d’abans de la darrera reforma laboral i la seva participació sobre el total ha augmentat de mitjana en prop de 25 punts en relació amb tres anys enrere, representant el 41,2% de la contractació femenina i el 45% de la masculina. 

Data d'actualització: 6/2/2024

Prop de 5.800 persones s’han vist afectades de gener a novembre de 2023 per nous expedients de regulació d’ocupació (ERTO/ERO) a Barcelona. Entre les branques amb una major afectació destaquen la d’Informació i Comunicacions, amb un total de 1.197 persones (20,6% del total) pels ajustos a les empreses de serveis de tecnologia de la informació, així com les Activitats Administratives i Auxiliars (1.125 persones, 19,4%) i en menor mesura l’Hostaleria (14,4%), la Indústria manufacturera (13,2%) i el Comerç (9,8%). 

El descens de persones afectades en relació amb el mateix període de 2022 és notable (-35,6%), però la reducció correspon exclusivament als expedients temporals (ERTO) de suspensió de contracte o reducció de jornada (-67,1%), mentre que les extincions de contracte (ERO) –més de 3.400- gairebé s’han doblat i representen prop del 60% del total. 

Data d'actualització: 27/12/2023

Empresa

L’escenari de política monetària restrictiva, amb pujades dels tipus d’interès oficials per part del BCE fins al setembre, ha incidit en la moderació del ritme de creixement de l’activitat econòmica en el tercer trimestre de l’any. Una desacceleració que queda reflectida  en la percepció de la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que a l’estiu ha evolucionat a la baixa a la major part de sectors. 

El clima empresarial ha seguit sent globalment positiu, amb un saldo de 7,3 punts en el tercer trimestre, lleugerament superior al del conjunt de Catalunya (5,8), però ha retrocedit sis punts en relació amb el segon trimestre. L’hostaleria segueix mostrant la percepció més favorable, uns 20 punts per sobre de la mitjana del conjunt de l’economia, però registra una caiguda només superada pel comerç, que entra en terreny negatiu (-4 punts).

Data d'actualització: 20/11/2023

El percentatge d’empreses de Barcelona que tenia algun treballador en ERTO s’ha anat reduïnt en els darrers trimestres gairebé en la seva totalitat i s’ha situat en el 0,3% a final de 2022, de forma similar a Catalunya (0,4%) i lleugerament per sota del conjunt de l’Estat (0,6%). Pel que fa a la taxa neta de creixement trimestral d’unitats que generen ocupació en el darrer trimestre de l’any ha estat lleugerament positiva (+0,5%), com a diferència entre la taxa d’altes (+4,3%) i baixes (+3,8%). 

Data d'actualització: 18/4/2023

Després d’un mes d’octubre dinàmic, les exportacions de l’àrea de Barcelona s’han frenat al novembre. Els 6.792M€ de valor exportat suposen un augment del 4,1% en relació amb l’octubre, però com al setembre, les xifres tornen a retrocedir en termes interanuals (-6%), llastades per la frenada de l’activitat a la Unió Europea i per la reactivació del conflicte israelià-palestí al Pròxim Orient, que comença a tenir conseqüències en el comerç mundial. Les vendes a l’exterior també s’han reduït a un ritme similar al conjunt d’Espanya (-6,7%) i en menor mesura a Catalunya (-2,4%).

Tot i així, l’acumulat dels primers onze mesos de l’any marca un nou màxim per a aquest període, amb 73.505 M€ de valor exportat i un repunt interanual del 9,6% en termes nominals, una mica més intens que el de Catalunya (+8,4%), mentre les xifres al conjunt d’Espanya són menys favorables (-0,7%). Amb l’impuls del sector de l’automòbil (+53,3%) i el lideratge del sector químic (31,1% del total exportat) les vendes a l’exterior de Barcelona representen més de la cinquena part del total espanyol (20,7%).  

Data d'actualització: 18/1/2024

El nombre de societats mercantils constituïdes ha anat a la baixa al novembre, tant respecte a l’octubre (-26%) com en termes interanuals. Les 494 noves empreses creades a la ciutat suposen la xifra més reduïda en un mes de novembre des de 2010, amb una caiguda del 21,6% en relació amb les xifres d’un any enrere. Aquest descens contrasta amb els registres més favorables al conjunt de Catalunya (+5,9%) i d’Espanya (+6,4%). Tanmateix, en termes de l’acumulat anual, les 7.571 societats constituïdes a Barcelona en els primers onze mesos de 2023 suposen la xifra més elevada per a aquest període des de 2016, amb un augment interanual del 6,2%, inferior al de Catalunya (+9,6%) i Espanya (+10,2%).

Data d'actualització: 24/1/2024

Després de l’impacte de la pandèmia, el teixit productiu de la ciutat va iniciar la recuperació en el 2021 i acumula ja gairebé tres anys de lleu tendència interanual a l’alça, però les xifres segueixen sent  inferiors a les d’abans de la crisi sanitària. El 2023 ha tancat amb un total de 70.628 comptes de cotització del Règim general de la Seguretat Social actius a Barcelona, gairebé 500 més que ara fa un any (+0,7%), gràcies als augments a la construcció (+1,5%) i al sector serveis (+0,7%), mentre la indústria presenta un cert estancament (-0,1%). En conjunt, el balanç en relació amb els registres de prepandèmia és de 5.179 centres operatius menys que al desembre de 2019 (-6,8%), una reducció que ha afectat en major mesura a la indústria (-16%) que als serveis (-6,6%) o la construcció (-3,7%).

Data d'actualització: 16/1/2024

Turisme

Els turistes allotjats als hotels de la ciutat durant el mes de desembre s’han apropat als 572.000, xifra un 5,5% superior a la de 2022. Les pernoctacions han crescut a un ritme lleugerament menor que els visitants, 5,1%, amb una mitjana de nits per estada de 2,48, similar a la de l'any anterior. El segment internacional ha superat les 430.000 persones, un 76% del total.

Amb aquests registres, l'any 2023 tanca amb un total proper als 8,3 milions de turistes, un 12,2% més que el 2022, però que queda un 2,8% per sota del registre del 2019, tot i que les pernoctacions, 21,7 milions, han estat un 1,6% superiors a les d'aquell any i han marcat un màxim històric. La mitjana de nits per estada s'ha situat en 2,62, similar a la del 2022 (2,67) i superior a la de 2019 (2,51). Els visitants internacionals, prop de 6,7 milions, han suposat el 80,8% del total, percentatge que queda més de dos punts per sota del registre d'abans de la pandèmia.  

Data d'actualització: 24/1/2024

Durant l'any  2023, els visitants extracomunitaris que pernocten als hotels de la ciutat han assolit una quota del 48% del total. El segment nacional queda al voltant del 19%, mentre que el turisme de la UE es manté en un terç del total. 

Per nacionalitats, destaca la recuperació del turisme procedent dels Estats Units, amb un acumulat de més d'un milió de persones que marca un nou rècord, superant en un 5% el registre de l'any 2019. Els procedents del Regne Unit ocupen la segona posició del rànquing, amb 616.000 visitants. En tercer lloc se situen els francesos (603.000), seguits d'italians (503.000) i  alemanys (462.000). Els turistes del sud-est asiàtic es recuperen i els procedents de la Xina escalen fins a la sisena posició del rànquing, amb més de 150.000 visitants. També Corea del Sud guanya posicions amb més de 70.000 visitants, mentre que el Japó encara queda per sota de la meitat del registre del 2019.

Data d'actualització: 30/1/2024

L'arribada de creueristes al Port de la ciutat continua mostrant xifres a l'alça, especialment aquest novembre on el passatge s'ha apropat a les 300.000 persones, un 61% més que l'any anterior, marcant un màxim en el registre d'aquest mes, superior en un 16% al de 2019. Quan falta poc per tancar l'any, l'acumulat del 2023 suma ja més de 3,4 milions de passatgers, apuntant a un nou rècord històric. 

D'altra banda, les línies regulars van transportar uns 71.000 usuaris durant el novembre, un 7% més que l'any anterior, deixant un registre acumulat un 9% superior. Durant el període gener-novembre, el tràfic amb els ports italians (25,8%) i el Nord d’Àfrica (39%) ha crescut amb força, mentre que el passatge de les Illes Balears s'ha mantingut més estable (1,7%).

Data d'actualització: 20/12/2023

Habitatge

Els preus mitjans dels habitatges nous a Barcelona han seguit recuperant-se en el tercer trimestre de l’any i s’enfilen als 5.223 euros/m2, situant-se molt a prop dels nivells de final de 2022 després de créixer a un ritme del 3,1% interanual, similar a la inflació del període (+2,8%). Tanmateix, el preu mitjà total ha baixat als 445.700 euros, 15.100 euros menys que en el tercer trimestre de l’any passat (-3,3%), en bona part per la disminució de la superfície mitjana, que és de 82,5 m2 construïts. 

Pel que fa al segment de segona mà, amb una major oferta que l’habitatge nou i una evolució més estable, els preus mitjans es situen en els 4.285 euros/m2, un nivell lleugerament inferior al d’ara fa un any (-1,8%). El preu mitjà total ha estat de 365.700 euros i també va a la baixa en relació amb els nivells màxims de l’estiu de 2022, amb un descens d’uns 19.000 euros  (-4,9%) per a habitatges d’una superfície mitjana de 79,4 m2.

Data d'actualització: 20/12/2023

La compravenda d’habitatges acumula al novembre sis mesos consecutius de descensos interanuals. Les 1.123 operacions registrades a la ciutat suposen una davallada del 23,3% en relació amb les xifres de novembre de 2022, que obeeix en bona part als elevats tipus d’interès. L’euribor es va situar de mitjana en el 4% al novembre i malgrat que es va frenar en relació amb l’octubre (4,2%), es tracta dels nivells més alts des de novembre de 2008.  

Les operacions també cauen al conjunt de Catalunya (-16,3%) i d’Espanya (-15,1%). A Barcelona, la davallada ha estat més intensa al segment de segona mà (-24,1%) que al de l’habitatge de nova planta (-14,9%). En termes de l’acumulat anual, les 14.184 compravendes registrades a la ciutat de gener a novembre suposen un descens del 9,5% respecte al mateix període de l’any passat, amb un retrocés de magnitud similar per a l’habitatge nou (-9,6%) i el de segona mà (-9,5%), que representa el 90,4% de les operacions.  

Data d'actualització: 23/1/2024

Els preus dels lloguers han continuat pujant en el tercer trimestre de 2023 i marquen nous rècords, situant-se ja en els 16,22 €/m2/mes de mitjana, amb un repunt interanual del 8,7% nominal. A la vegada, s’accelera la davallada de la signatura de nous contractes. La xifra de 30.152 contractes registrats de gener a setembre a la ciutat és la més baixa des de 2015 exceptuant l’any 2020 i suposa un descens del 15,4% en relació amb el mateix període de 2022. La renda mensual mitjana a l’estiu s’ha enfilat als 1.171 euros per a habitatges de 75 m2 construïts, un nou màxim històric, amb un augment interanual del 9,8% nominal, set punts percentuals per sobre de la inflació del període. El creixement dels preus a Barcelona en els darrers deu anys supera el 70% nominal. La renda mensual mitjana sobrepassa la barrera dels 1.000 euros/mes a set dels deu districtes de la ciutat. 

Data d'actualització: 3/1/2024

Consum

La matriculació de vehicles a la ciutat durant el mes de desembre continua amb dades positives, amb un increment del 15,6%. Gairebé totes les tipologies presenten augments importants, destacant els turismes, un 21,3%, els vehicles tot terreny, un 19,1%, i les furgonetes amb un 32%. Les motocicletes han presentat un increment més moderat, 6,8%, mentre que els ciclomotors segueixen en nombres vermells (-57,4%).

Amb aquests registres, la matriculació de vehicles de l'any 2023 tanca amb un total 35.342 noves unitats, un 16,5% més que l'any anterior, amb totes les tipologies en positiu, a excepció dels ciclomotors. En el cas dels turismes, motocicletes i furgonetes els augments han estat per sobre del 20%.

Les matriculacions a altres àmbits territorials mostren resultats més positius que els de la ciutat al desembre, amb increments del 19,3% a la província i del 16,7% a Catalunya, registres que deixen l'acumulat anual al voltant del 13% per sobre del de 2022, en ambdós casos.  

Data d'actualització: 16/1/2024

Les xifres de consum privat a la ciutat han tancat l’any a l’alça, amb un repunt interanual al desembre del 7,4% nominal, uns quatre punts superior a la inflació. El ritme de creixement s’ha moderat si es compara amb el dels primers mesos de l’any, però en el darrer trimestre de 2023 la despesa amb targeta de crèdit/dèbit encara ha crescut un 7,3% en relació amb el mateix període de 2022. Malgrat el context actual de tipus d’interès elevats i de persistència de la inflació, el consum de les llars acumula més de dos anys i mig de trajectòria ascendent sostinguda, gràcies en bona part a la creació de llocs de treball i la major estabilitat de l’ocupació. La despesa en el conjunt de l’any marca un nou màxim superant en un 9,4% nominal el nivell de 2022 i en un 26,8% el de 2019, abans de la pandèmia. 

Data d'actualització: 8/1/2024

La inflació general tendeix a estabilitzar-se i es manté al desembre en el 3,2% a Barcelona, igual que al novembre i gairebé dos punts percentuals per sota del registre d’ara fa un any. La mitjana anual de 2023 s’ha situat en el 3,4% i s’ha allunyat de la taxa mitjana de 2022 (+7,6%). Però malgrat la contenció de les taxes de variació anual en el 2023, el nivell de preus és un 11,3% superior al de 2021 i un 14% més elevat que el d’abans de la pandèmia.  

La taxa de variació anual de desembre a Barcelona és equivalent a la del conjunt de Catalunya i una dècima superior a la d’Espanya. A la zona euro la inflació tanca l’any amb un repunt de cinc dècimes respecte al novembre i es situa al desembre en el 2,9%, encara per sota de la mitjana espanyola. A final d’any també s’ha moderat la inflació subjacent (que exclou l’energia i els aliments no elaborats), situant-se en el 4% a Catalunya i en el 3,8% al conjunt d ’Espanya. Però el nivell de preus exclosos els components més volàtils segueix marcant nous màxims.  

Data d'actualització: 12/1/2024

Els preus dels productes energètics segueixen globalment continguts i tanquen l’any al nivell més baix des de l’estiu de 2021, fent que la inflació es vagi frenant. El preu de l’electricitat a Espanya s’ha recuperat lleugerament en relació amb el novembre (+2,4%) però al desembre acumula més d’un any de trajectòria interanual a la baixa, amb un descens del 17,3% respecte al desembre de 2022. El nivell de preus s’ha mantingut bastant estabilitzat al llarg del 2023 situant-se de mitjana lleugerament per sota del de 2019 (-1,1%). El preu del gas ha anat caient i tanca el desembre amb un descens del 20% interanual i al nivell més baix des de final de 2020, mentre el dels carburants i lubricants repunta al desembre (+6,1% interanual) i el nivell mitjà de 2023 supera en un 17,8% el de 2021.   

A Barcelona, el preu de l’electricitat, el gas i altres combustibles s’ha reduït al desembre un 18,2% en taxa interanual i la mitjana anual es situa un 4,5% per sota del nivell de 2021. També es modera la inflació dels aliments, però els preus segueixen en nivells màxims, amb un repunt interanual del 6,9% al desembre (+8,4% al novembre) i del 7,3% al conjunt d’Espanya. Els aliments elaborats en el 2023 han estat de mitjana un 27,6% més cars que en el 2021.

Data d'actualització: 15/1/2024

L’Índex de Confiança del Consumidor (ICC) de Barcelona de desembre de 2023 s’ha situat en 99,0 punts, valor més de deu punts superior al de desembre de 2022 (88,8), però nou punts inferior al del mes de juny del mateix any (108,4), apropant-se al registre del juny de 2022 (99,5). 

L'ICC de desembre ha estat resultat d'una disminució tant del valor de la situació actual (82,1) com de les expectatives futures (116,1) en relació amb els registres del juny, encara que ambdós queden uns deu punts per sobre dels corresponents al desembre de l’any anterior.

La dinàmica dels tres components de l'ICC de desembre ha estat similar, amb valors que se situen al voltant dels cent punts en el cas de l'economia de la ciutat i del mercat de treball, mentre que l’índex d’economia de les llars queda per sota (94,4). 

Data d'actualització: 21/12/2023

Transports

Durant el mes de novembre millora l'evolució de la càrrega transportada pel Port de Barcelona, deixant enrere els nombres vermells que s'arrosseguen des de principis d'any, amb un volum un 6,1% superior al registrat el 2022, gràcies a un comportament menys negatiu dels líquids i a la continuïtat dels bons resultats dels sòlids. En termes acumulats, els primers onze mesos del 2023 s'apropen als 57,5 milions de tones transportades, xifra encara un 9% inferior al volum de l'any anterior. El tràfic de vehicles continua creixent amb molta força, amb 723.838 unitats (+43%) mostrant increments en totes les operacions, especialment en els trànsits.  Pel que fa als contenidors, també creixen amb força al novembre (+22%) amb més de 280.000 TEUs transportats que eixuguen les pèrdues de mesos enrere i situen l'acumulat anual en tres milions de TEUs, un 7,5% per sota del de l'any anterior. 

Data d'actualització: 20/12/2023

El passatge de l'aeroport de Barcelona durant el desembre s'ha apropat als 3,9 milions d'usuaris, un 17,2% més que el 2022 i un 5,3% més que el registre de 2019, marcant un màxim mensual, igual que va succeir al novembre, gràcies a un major nombre de passatgers internacionals.

Amb aquestes dades, l'any 2023 tanca amb un total que s'acosta als cinquanta milions de passatgers, un 20% més que el 2022, encara que queda un 5% per sota dels més de cinquanta-dos milions del 2019. Els passatgers internacionals, 36,2 milions, han suposat el 72,5% del total, i d'aquests gairebé sis milions corresponen a vols intercontinentals, xifres entre un 5% i 6% inferiors a les de fa quatre anys. 

Les mercaderies han presentat resultats menys favorables en l'acumulat anual, amb un volum transportat molt semblant al de 2022, però un 11,5% per sota del registre de fa quatre anys.

Data d'actualització: 16/1/2024

La demanda de transport públic a la xarxa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) segueix marcant nous màxims i tanca un desembre de rècord. El nombre de validacions ha estat de prop de 53 milions, amb un augment del 10,2% en relació amb el desembre de 2022. Pel conjunt de l’any s’ha arribat als 647 milions de viatges, uns 97 milions més que en el 2022 (+17,7%) i s’han superat amb escreix els registres de  prepandèmia, amb un 3,1% de validacions més que en el 2019 (gairebé 20 milions més). 

El metro lidera la recuperació, amb 440,1 milions de viatges en 2023, amb un increment anual del 18,4% i del 6,8% en relació amb el 2019. A la xarxa d’autobusos de TMB l'evolució també és positiva, amb 207 milions de viatges (+16,2% anual), i la demanda es va aproximant al nivell de prepandèmia, situant-se només un 3,8% per sota. 

Data d'actualització: 26/1/2024

Compartiu aquest contingut