Segueix l'evolució de l'economia de la ciutat a través d'un recull d'indicadors actualitzats en continu.

Producte Interior Brut (PIB)

El PIB de Barcelona va augmentar un 5,1% en el tercer trimestre de 2022, respecte el mateix trimestre de 2021. Segons l’Idescat i l’INE, a Catalunya i a Espanya, l’increment interanual del PIB en aquest trimestre va ser, respectivament, del 4,3% i del 4,4%.

Des del segon trimestre, i també al tercer trimestre de 2022, el PIB de la ciutat ha assolit, en euros constants, el nivell d’activitat econòmica de finals de 2019, és a dir, abans de la pandèmia.

 

Data actualització: 16/1/2023

El sector industrial registra en aquest trimestre una taxa interanual del 2,3%, de forma que confirma una recuperació sostinguda en el temps.

La construcció ha estat el sector més volàtil en els darrers anys. En el 2022, després de repuntar a inicis d’any, en el segon refreda la seva evolució per tornar a accelerar-se en el tercer trimestre (3,9%).

Per tot l’any 2022 el sector serveis és la clau de la recuperació econòmica de la ciutat. Aquest sector evoluciona amb una taxes molt positives des del segon trimestre de 2021 fins a aquest tercer trimestre de 2022, amb una taxa interanual del 5,5%.

Data actualització: 16/1/2023

El subsector del Comerç, Hostaleria, Transport i Informació i Comunicacions, ha estat el motor del creixement dels serveis i, també, del conjunt de l’economia de la ciutat. Al primer semestre va tenir taxes a l’entorn del 19% interanual, i en aquest trimestre la taxa ha estat del 12,9%.

Les Activitats Financeres, Immobiliàries i Professionals presenten en el tercer trimestre de 2022 una taxa de variació de l’1,9%, amb una tendència a la desacceleració.

Les Administracions Públiques, Educació, Sanitat, Serveis socials i personals tenen una dinàmica estancada al llarg de tot l’any, amb taxes per sota de l’1% en els dos darrers trimestres.

Data actualització: 16/1/2023

Renda Disponible de les Llars (RDL)

Al tercer trimestre de 2022, la Renda Disponible de les Llars (RDL) de Barcelona, augmenta un 1,2% respecte el mateix trimestre de 2021.

La Renda Primària continua tenint una dinàmica superior a la RDL, amb una taxa interanual en aquest trimestre del 4,4%.

 

Data d'actualització 17/1/2023

Després de l’intens efecte “rebot” del segon trimestre de 2021, tots els recursos de les llars han recuperat unes dinàmiques més normalitzades. La Rendes Mistes registren una taxa del 3,6%, mentre que les Prestacions Socials passen a tenir una taxa interanual molt reduïda però positiva (0,8%).  

La Remuneració d’Assalariats mostra una recuperació sostinguda més estable des de fa més d’un any, amb taxes a l’entorn del 5%. En aquest trimestre la variació interanual ha estat del 4,7%, sent el recurs que incrementa amb més intensitat.

Data d'actualització: 17/1/2023

L’índex de la RDL nominal mostra, en el tercer trimestre de 2022,  un valor un 4% superior a l’inicial de 2019. Tanmateix, si es considera l’increment de preus s'arriba a una reducció de la capacitat de compra dels barcelonins d’un -8% .

 

Data d'actualització: 17/1/2023

Mercat de treball

El 2022 ha tancat amb un total de 61.436 persones registrades a les llistes d’atur a Barcelona, el nivell més baix en un mes de desembre dels darrers quinze anys. Malgrat l’incert context econòmic actual, l’atur s’ha mantingut pràcticament estabilitzat des de l’estiu i encara que el ritme de descens interanual s’ha anat desaccelerant, la desocupació es redueix en gairebé 2.000 persones en relació amb ara fa un any (-3,1%) i en unes 7.600 persones si es compara amb tres anys enrere (-11%).  

Data d'actualització: 9/1/2023

L’ocupació ha crescut a molt bon ritme a Barcelona al llarg de 2022. La xifra d’1.183.473 afiliacions de desembre és la més elevada a tancament d’any de la sèrie històrica disponible (inici en 2003), amb un repunt interanual del 5,7%. El nombre de llocs de treball supera en prop de 51.000 el de tres anys enrere, abans de la pandèmia, amb un augment del 4,5% en relació amb el desembre de 2019, similar al registrat al conjunt de Catalunya (+4,6%) i d’Espanya (+4,7%).

Data d'actualització: 13/1/2023

La contractació laboral seguia a la baixa al desembre per tercer  mes consecutiu, amb 61.661 contractes registrats a la ciutat, uns 9.600 menys que ara fa un any (-13,5%). El darrer trimestre de l’any tanca amb xifres negatives (-11,1% interanual), però el descens obeeix a la caiguda de la contractació temporal (-37,3%) mentre la indefinida s’ha més que doblat en relació amb el mateix període de 2021 (+107,5%). Pel conjunt del 2022 la contractació ha crescut un 12,6% gràcies a l’impuls de la modalitat més estable que s’ha multiplicat per 2,5 vegades i representa el 40,8% del total.     

Data d'actualització: 9/1/2023

L’atur registrat seguia millorant al tancament de l’any a la major part dels districtes i només Sarrià-Sant Gervasi presenta xifres a l’alça en termes interanuals (+4,5%). Nou Barris (-7%), Ciutat Vella (-5,4%), Sant Andreu i Horta-Guinardó (-4,2%) lideren el ritme de descens en relació amb el desembre de 2021 i tots els districtes es situen molt per sota dels registres de 2019.

Data d'actualització: 13/1/2023

El grau de cobertura de les prestacions per desocupació millora lleugerament i supera el 50% per primera vegada des de la primavera de 2020. El percentatge ha augmentat en més de 2 punts percentuals en relació amb l’any passat. Però ja sigui per manca de cotitzacions, en el cas del col·lectiu que s’incorpora al mercat laboral, o per haver esgotat el període amb dret als ajuts, a final de 2022 les prestacions cobrien només la meitat de les persones a l’atur.

Data d'actualització: 13/1/2023

La taxa d’atur tendeix a estabilitzar-se i es situa en el 7,3% en el tercer trimestre, 2,7 punts per sota del valor de l’estiu de l’any passat. Es tracta dels nivells més reduïts des del segon trimestre de 2008, inferiors també als valors registrats al conjunt de Catalunya (9,3%) i d’Espanya (12,7%). A la vegada, es manté la trajectòria a la baixa de la taxa de temporalitat dels ocupats assalariats, que arran de la reforma laboral marca mínims (12,8%).

Data d'actualització: 25/11/2022

El nombre de persones en ERTO a la demarcació de Barcelona a final de 2022 és de 5.710 (1.729 dones i 3.981 homes), inferior a la xifra d’ara fa un any (22.812 persones). En tot l’any han estat 552 centres productius i 9.329 persones afectades per nous expedients d’ERTO/ERO a la ciutat, majoritàriament al sector de l’hostaleria (28,1%), les activitats administratives i auxiliars (22,5%), les activitats artístiques i d’entreteniment (12,8%) i la indústria (10%).

Data d'actualització: 18/1/2023

Empresa

El percentatge d’empreses de Barcelona que tenia algun treballador en ERTO ha anat a la baixa en els darrers trimestres i es situa en el 2,3% a final de setembre, com a Catalunya i de forma similar al conjunt d’Espanya (2,4%). Pel que fa a la taxa neta de creixement trimestral d’unitats que generen ocupació en el 3r. trimestre ha estat lleugerament negativa (-0,1%) com a diferència entre la taxa d’altes (+3,9%) i baixes (+4,1%).

Data d'actualització: 19/12/2022

La percepció de la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha empitjorat en el tercer trimestre, coincidint amb l’augment dels tipus d’interès per part del BCE. El deteriorament s’ha donat a la major part de sectors, excepte a la construcció, però el saldo global segueix sent positiu (5,3), equivalent al del conjunt de Catalunya. L’hostaleria modera el dinamisme, però presenta els resultats més favorables de l’economia.

Data d'actualització: 25/11/2022

El teixit productiu de la ciutat tendeix a estabilitzar-se en xifres inferiors a les d’abans de la pandèmia. A final del 2022 hi havia un total de 69.869 comptes de cotització del règim general actius a Barcelona, xifra similar a la de final de 2021 (+0,3%). El balanç en relació amb el desembre de 2019 és de prop de 5.700 centres operatius menys (-7,5%), una reducció que ha afectat més a la indústria (-15,9%) que als serveis (-7,3%) o la construcció (-5,2%).

Data d'actualització: 23/1/2023

Les exportacions de béns de l’àrea de Barcelona registren un fort repunt interanual al novembre (+24,1% a preus corrents) i marquen un nou màxim històric mensual, de forma similar al conjunt de Catalunya (+20,2%) i Espanya (+23,3%). L’acumulat des de gener també suposa un nou màxim, superant en un 18,7% l’import de les vendes del mateix període de 2021 i en un 26,6% les xifres de 2019.

Data d'actualització: 20/1/2023

Després de dos mesos de xifres positives, la creació de societats mercantils ha retrocedit lleugerament al novembre. Les 630 societats constituïdes a Barcelona suposen un descens  interanual del 3,4% que contrasta amb l’evolució més favorable del conjunt de Catalunya (+3,8%) i la mitjana espanyola (+6,6%). L’acumulat des de gener –un total de 7.129 societats- és el més elevat dels darrers cinc anys, superant lleugerament els registres del mateix període de 2021 (+0,6%) i 2019 (+0,7%).   

Data d'actualització: 18/1/2023

Turisme

Durant el mes de desembre, els turistes allotjats als hotels de la ciutat han estat prop de 545.000, xifra més d'un terç superior a la de l'any anterior. Amb aquest resultat, el 2022 tanca amb un total de 7,4 milions de visitants, més del doble que el 2021, però un 13,4% per sota del registre del 2019. Les pernoctacions han arribat a 19,7 milions, amb una mitjana de 2,7 nits per estada,  superior a les d'anys enrere. El percentatge de turisme internacional (79%) ha estat similar al d’abans de la pandèmia.

Data d'actualització: 24/1/2023

La progressiva recuperació del turisme internacional ha canviat de manera significativa els percentatges de demanda segons origen des de principis d'any. El segment nacional, que l'any passat havia arribat a suposar al voltant un terç del total, representa ara un 21%, mentre que els visitants internacionals extracomunitaris passen d'un 27% del total l'any 2021 al 43% actual, encara per sota dels nivells d’abans de la pandèmia.

Data d'actualització: 26/1/2023

Durant el mes de novembre, el nombre de creueristes que han passat pel Port de Barcelona ha superat les 175.000 persones, més del doble del registre de l'any passat, però un 30% per sota del corresponent al 2019. En termes acumulats, els viatgers dels primers onze mesos de l'any sumen més de 2,2 milions.

Data d'actualització: 9/1/2023

Habitatge

Els preus mitjans registrats dels habitatges nous reprenen la trajectòria alcista en el tercer trimestre fins a situar-se en el 5.064 euros/m2, amb un repunt interanual de gairebé el 20%. El preu mitjà total és de 460.800 euros per una superfície mitjana de 88,8 m2 construïts. Pel que fa a la segona mà, els valors mitjans es situen en els 4.362 euros/m2, amb una tendència a l’alça més continguda (+5,9%), però el preu mitjà total marca un nou màxim, enfilant-se als 384.700 euros per una superfície mitjana de 80 m2.

Data d'actualització: 25/11/2022

Malgrat les pujades dels tipus d’interès dels darrers mesos, la compravenda d’habitatges manté la tendència interanual a l’alça amb 1.465 operacions registrades a la ciutat al novembre (+22,4%). De gener a novembre, les 15.492 transmissions suposen el volum més elevat des del 2006, en plena bombolla immobiliària, amb un repunt interanual del 20,6% i del 19,4% en relació amb el 2019. En aquest període, el segment de nova planta registra un augment del 40,5%, més intens que el de la segona mà (+36,2%), que representa gairebé el 90% de les operacions.

Data d'actualització: 23/1/2023

En el tercer trimestre s’accelera el creixement interanual dels preus dels lloguers (+12,6% nominal), que es situen ja en els 14,93 €/m2/mes de mitjana, mentre la signatura de nous contractes retrocedeix un 16,9% en relació amb un any enrere. La renda mensual mitjana s’enfila als 1.067 euros per habitatges de 74 m2 construïts, assolint un màxim històric després de registrar un repunt interanual del 14,4% nominal, per sobre de la inflació.

Data d'actualització: 20/12/2022

Consum

Les matriculacions de vehicles a la ciutat tornen a disminuir de manera contundent al desembre, amb un total de 2.282 altes, un 22% menys que el mateix mes de l'any anterior. El retrocés s'ha deixat notar a totes les tipologies, excepte les furgonetes i els altres vehicles, destacant les reduccions de ciclomotors (-82,5%), motocicletes (-23%) i turismes i vehicles tot terreny (-16%). Amb aquests registres, l’any tanca amb una reducció del  2,4%, si bé els vehicles tot terreny es mantenen en positiu (+7,4%) i els turismes i motocicletes cauen més moderadament que la resta de tipologies (-0,5% i -3,4%, respectivament).

Data d'actualització: 17/1/2023

Les xifres de consum privat a la ciutat han tancat l’any a l’alça i marcant nous màxims, tant en el mes de desembre com pel conjunt del quart trimestre i del 2022. El nivell de despesa amb targeta de crèdit/dèbit al desembre ha superat en un 11,8% nominal el valor d’ara fa un any i en un 20,5% el de desembre de 2019. Malgrat que el ritme de creixement interanual s’ha anat desaccelerant al llarg de l’any, el 2022 tanca amb un repunt del 25,9% en relació amb el 2021 i del 15,9% respecte al 2019.

Data d'actualització: 9/1/2023

La inflació general va mantenir la tendència a la baixa al desembre per cinquè mes consecutiu per la caiguda del preu de l’electricitat respecte al desembre de 2021 (-30,8%). La taxa de variació anual de l’IPC ha tancat el 2022 en el 5,7% a Espanya, el 5,2% a Catalunya i el 5% a Barcelona (front al 6,1% de novembre). El preu del subgrup de productes format per l’electricitat, el gas i altres combustibles es situa per sota dels nivells d’ara fa un any (-12,3%) però el dels aliments segueix escalant amb força (+13%).

Data d'actualització: 13/1/2023

L’Índex de Confiança del Consumidor (ICC) de desembre de 2022 s’ha situat en un valor de 88,8, uns onze punts per sota del corresponent al juny (99,5) i de deu punts respecte del de desembre de 2021 (98,4).

L'ICC de desembre ha estat resultat d'una disminució tant de la situació actual (72,2) com de les expectatives (105,3), que després del màxim assolit el juny del 2021 tornen a presentar un nivell semblant al de fa tres anys.

Data d'actualització: 23/12/2022

Transports

La càrrega transportada pel port de Barcelona torna a disminuir al novembre amb un volum de 5,2 milions de tones, un 4,8% menys que el registre del 2021, que deixa un acumulat anual de més de 63 milions de tones, encara un 6,5% per sobre del corresponent a aquell any. En el cas dels contenidors, les unitats transportades durant el novembre també retrocedeixen de forma important i se situen prop d'un 22% per sota del registre de 2021, deixant l'acumulat anual encara en positiu (+0,2%) amb un total de 3,2 milions de TEU.

Data d'actualització: 9/1/2023

Durant el mes de desembre el nombre de passatgers que han passat per l'aeroport del Prat ha estat de 3,3 milions d'usuaris, xifra un 46,5% superior a la de l'any anterior. Amb aquesta xifra, l'any tanca amb un total de 41,6 milions d'usuaris, un 21% per sota de l'últim registre prepandèmic. Un 71% d’aquest total correspon a viatgers internacionals, percentatge similar al de 2019, però que suposa un 76% del tràfic d'aquell any.

Data d'actualització: 11/1/2023

La demanda de transport públic a la xarxa de TMB s’ha estabilitzat en el nivell més elevat des de l’esclat de la pandèmia. L’increment del passatge al novembre ha estat del 16,2% interanual, més moderat als autobusos (+9,7%) que a la xarxa de metro (+19,5%), on les validacions gairebé han igualat les de novembre de 2019 (-1,6%). En conjunt, els viatges operats per TMB ja s’aproximen molt al registre de tres anys enrere (-3,8%), tot i que en menor mesura en termes de l’acumulat anual (-12,8%).

Data d'actualització: 10/1/2023

Compartiu aquest contingut