1. La ciutat de Barcelona: perfil

POBLACIÓ I SUPERFÍCIE

Barcelona és la capital de Catalunya. Amb una superfície de 100 km² i 1,6 milions d'habitants, és una de les ciutats més denses d'Europa. Representa el 0,3% del territori de Catalunya però concentra el 21,3% de la població catalana.

 

Barcelona és el nucli central de la Regió Metropolitana de Barcelona, una regió entre les 10 primeres aglomeracions urbanes europees en termes de població i ocupació.

 

Barcelona és una de les principals àrees metropolitanes d’Europa

El 22,4% de la població a Barcelona és de nacionalitat estrangera. Hi ha molta varietat a la ciutat ja que hi conviuen més de 180 nacionalitats.

Infografia percentatge de gent estrangera a Barcelona

 

La ciutat presenta una tendència creixent de població estrangera des de 2015

Els fluxos migratoris de principis de segle generen un rejoveniment de la població i l'índex d'envelliment ha baixat 12,5 punts en els últims 20 anys.

 

                                                                 Índex d'envellimentL'índex d'envelliment ha baixat 12,5 punts en els últims 20 anys.

 

ECONOMIA DIVERSIFICADA

Motor econòmic, ciutat de serveis. L'activitat econòmica es recupera amb força al 2021

 

Barcelona genera el 31% del PIB de Catalunya i ocupa al 32% dels treballadors. El PIB de la ciutat és un 47% superior a la mitjana de Catalunya mentre que en termes de renda per càpita, és un 22% superior.

Barcelona, com altres grans urbs, és una ciutat de serveis, sector on treballen el 90,5% dels ocupats. El pes de la indústria ha disminuït (del 15% al 2000 fins el 6,3% al 2021) i la construcció manté un pes inferior al que tenen altres economies de l'entorn.

Els serveis de valor afegit han anat guanyant pes i representen gairebé la meitat de l'ocupació de la ciutat.

El teixit empresarial de la ciutat és de petita i mitjana empresa, amb un 95% d'empreses amb menys de 10 treballadors, una estructura molt semblant a la del conjunt de Catalunya. Predomini d'empreses del sector serveis, destacants el pes de les activitats professionals, científiques i tècniques (19,3%) i de comerç i reparacions (16,5%).

El nombre de societats mercantils constituïdes creix el 24% al 2021 després de la important caiguda del 2020 i torna a situar-se en els nivells previs a la pandèmia.

MERCAT DE TREBALL I NIVELL DE FORMACIÓ

Cost laboral competitiu i nivell de formació amb projecció internacional. Al 2021 es recupera l'ocupació perduda al 2020.

Barcelona manté unes taxes d’activitat i ocupació superiors a la mitjana catalana i espanyola.

El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social recupera la tendència creixent al 2021 tot i que encara queda un 1% per sota del nivell del 2019. A finals del 2021 Barcelona tenia 63.383 persones aturades, un -32,5% menys que a finals del 2020. 
Els contractes laborals han crescut un 25% en relació amb el 2020 i ha disminuït lleugerament el pes de la contractació temporal (82% dels nous contractes).

Barcelona és una ciutat competitiva en el context internacional, en termes de salaris i costos laborals

 

Competitivitat de Barcelona a nivell internacional

La ciutat disposa de capital humà qualificat i d’una oferta universitària, escoles de negocis i màsters d’excel·lència reconeguts internacionalment.

 

Oferta universitària i escoles de negocis

 

CIUTAT OBERTA AL MÓN

Primera província exportadora

Les exportacions de la demarcació de Barcelona han assolit un nou rècord històric en el 2021 (+21,7) després de caure un 11,2% en el primer any de pandèmia i representen gairebé la cinquena part de les exportacions espanyoles (19,5%). El sector químic, els béns d’equipament i l'automoció són les principals activitats exportadores, i representen conjuntament el 62% de les vendes a l’exterior de Barcelona.

Després del Brexit, el 57% de les exportacions es destinen a la UE-27 i el 40% es concentra en 4 països: França, Alemanya, Itàlia i Portugal. No obstant, el Regne Unit segueix sent el cinquè destí en importància.

18,8 milions de passatgers van passar per l’aeroport de Barcelona el 2021, un increment del 48% en relació amb el 2020 però encara inferior als 52 milions del 2019.

El nombre de passatgers al 2021 ha estat d'1,5 milions, amb un increment del 74% en relació amb el 2020 però lluny de les xifres del 2019 (4,6 milions).

REFERENT TURÍSTIC I CIUTAT DE FIRES I CONGRESSOS

Atracció de turistes i visitants per motiu de negocis. Al 2021 comença el retorn de l'activitat turística

Els darrers anys Barcelona havia estat una de les principals destinacions de turisme urbà a Europa i un focus d’atracció de visitants tant per motiu d’oci com de negocis. El 2020 va suposar una dràstica disminució del turisme a la ciutat que ha tornat a recuperar-se al llarg del 2021, any en què hi ha hagut 3,2 milions de visitants, encara força per sota del nivell de prepandèmia (8,5 milions al 2019).

A partir de març del 2020 es paralitza l'activitat firal.

POSICIONAMENT INTERNACIONAL

Ranking internacional de capacitat d'innovació i sostenibilitat

Posicionament internacional

 

REFERENT DE QUALITAT DE VIDA I COMPROMESA AMB MEDI AMBIENT

Barcelona ofereix elements culturals, educatius, mediambientals, entre altres, que la defineixen com a una ciutat amb qualitat de vida.

Infraestructures i equipaments

 

La satisfacció de viure a la ciutat torna a créixer al 2021, després de la disminució del 2020 que reflectia  el pessimisme i el malestar que la pandèmia i les restriccions van provocar.

Els serveis municipals més valorats són els bombers, les biblioteques públiques, els mercats municipals, els centres cívics, l'autobús, el tramvia, el metro, la recollida d’escombraries, l’enllumenat públic i les activitats culturals.

2. Organització política i administrativa de l'Ajuntament de Barcelona

MARC COMPETENCIAL I SERVEIS MUNICIPALS

La Llei de bases d’hisendes locals (1985) estableix el marc competencial de les administracions locals. Determina les matèries que són de competència local i defineix un conjunt de competències obligatòries  dels ajuntaments.

Competències Locals

 

La Carta Municipal de Barcelona és el règim jurídic especial de la ciutat que regula l’organització del govern municipal, la potestat normativa municipal i les competències municipals.

Serveis municipals obligatoris

 

Tots els serveis municipals

 

Tots el serveis municipals

 

Tots el serveis municipals (i extra)

 

GOVERN MUNICIPAL I ESTRUCTURA EXECUTIVA

 

GOVERN MUNICIPAL

ESTRUCTURA EXECUTIVA

Estructura executiva

 

RECURSOS HUMANS

 

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

 

3. Situació econòmica-financera de l'Ajuntament de Barcelona

OBJECTIUS ECONÒMICS-FINANCERS 2012-2021

 

OBJECTIUS ECONÒMICS-FINANCERS 2012-2020

 

Compartiu aquest contingut