Producte Interior Brut

El PIB de Barcelona registra una taxa de creixement del 2,1% en el segon trimestre de 2023 respecte el mateix trimestre de 2022. Segons l’Idescat i l’INE, a Catalunya i a Espanya, l’increment del PIB en el trimestre va ser, respectivament, del 1,5% i del 2,2%.

La pèrdua de 2,2 punts percentuals en la taxa del PIB del primer al segon trimestre, que passa del 4,3% al 2,1%, queda explicada en bona part per l’evolució del sector serveis, que registra una davallada de 2,7 punts percentuals, passant d’un 4,9% al primer trimestre a un  2,2% en el segon.

Tal com mostra el gràfic, l’economia catalana, espanyola i barcelonina registren un màxim en el segon trimestre de 2021 i, des d’inicis de 2022, van suavitzant el seu ritme de creixement, encara que a unes taxes força elevades.

Data d'actualització: 13/10/2023

En el primer i segon trimestre de 2023, el PIB de la ciutat ha assolit i superat el nivell d’activitat econòmica de finals de 2019, és a dir, abans de la pandèmia.

Data d'actualització: 13/10/2023

Data d'actualització: 13/10/2023

El sector industrial registra en el segon trimestre una taxa pràcticament nul·la, del 0,1%, amb una reducció de 2,8 punts percentuals respecte la taxa anterior. L’atonia en la dinàmica del sector també es detecta, encara que amb una mica menys d’intensitat, en l’activitat industrial a Catalunya i a Espanya, on es registren taxes del 1,3% i del 1,1%, respectivament.

La construcció, amb una taxa interanual del 4,1%, destaca com el sector amb una dinàmica més positiva en el trimestre, i amb la menor reducció d’activitat en termes de punts percentuals (0,9). A Catalunya i Espanya, la construcció també evoluciona favorablement, encara que amb més intensitat a Catalunya (5,5%) que no a Espanya (2,2%).

El sector serveis va registrar un màxim conjuntural en el primer semestre de 2022, amb taxes del 9% i del 10% en els dos trimestres de l’any. Des d’aquell moment, el sector ha anat moderant la seva dinàmica, fins arribar a aquesta taxa del 2,2% en el segon trimestre d’enguany. Pel que fa a l’economia catalana i espanyola, els serveis tenen reduccions de 2,5 i de 2,1 punts percentuals respectivament. 

Data d'actualització: 13/10/2023

El subsector del Comerç, Hostaleria, Transport i Informació i Comunicacions registra una taxa del 4,4% de forma que, malgrat la seva moderació en el creixement, continua estant per sobre de la resta dels subsectors. La branca d’Informació i Comunicacions manté una taxa a l’entorn del 10%, les activitats comercials, d’hostaleria i transport rebaixen el seu creixement fins a una taxa només una mica per sobre del 2%.

Les Activitats Financeres, Immobiliàries i Professionals registren un estancament en la seva evolució (-0,1% de taxa interanual). Aquest és el resultat net de tres evolucions clarament diferenciades: estancament en el sector financer, retrocés amb taxa negativa en el sector immobiliari (afectat per l’evolució dels tipus d’interès) i un creixement positiu, però més moderat que en els trimestre anteriors (a l’entorn del 2,5%), de les activitats professionals.

Les Administracions Públiques, Educació, Sanitat, Serveis socials i personals tenen una taxa del 2,6%. Les Administracions Públiques i serveis de provisió mixta tenen una taxa situada a l’entorn del 2%, les activitats creatives i de serveis personals creixen tres vegades més, a una taxa per sobre del 6%.

Data d'actualització: 13/10/2023

Seguiment trimestral de la Renda Disponible de les Llars i del Producte Interior Brut.

Renda Disponible de les Llars

Al segon trimestre de 2023, la Renda Disponible de les Llars de Barcelona (RDL), mostra un increment nominal molt elevat, del 14,1%, respecte el mateix trimestre de 2022.

La taxa de variació interanual de la RDL de Barcelona en aquest trimestre, amb un valor molt elevat, no és molt diferent de la dinàmica del conjunt de l’economia espanyola, que registra una taxa del 12,2%. El diferencial positiu de la dada de Barcelona es pot explicar per un efecte composició dels recursos de les llars: el pes del l’Excedent Brut d’Explotació (EBE) sobre la RDL, a Barcelona supera el 40%, mentre que a Espanya se situa a l’entorn del 25%. Com es veurà seguidament, l’EBE està augmentant a una taxa de variació que triplica les taxes dels altres dos recursos: Remuneració d’Assalariats i Prestacions socials. 

La Renda Primària mostra una dinàmica idèntica a la RDL, trencant la divergència en les dinàmiques d’aquestes dues magnituds que es va registrar al llarg de tot l’any 2022. 

Data d'actualització: 16/10/2023

La Remuneració d’Assalariats és el recurs amb una dinàmica més estable des del tercer trimestre de 2021, amb taxes entre el 5,4% i el 7,5%. 

En canvi, tant les Prestacions Socials com les Rendes Mixtes tenen una dinàmica molt més canviant, des d’inici de 2020. 

Les Prestacions Socials tenen, des del segon trimestre de 2021 fins a final del 2022, taxes negatives o properes al zero, reflectint amb diferent intensitat l’efecte “rebot” de les taxes molt elevades que van derivar-se del paper de sosteniment de la renda al llarg de 2020. 

En els dos primers trimestres de 2023 les Prestacions Socials han tornat a unes taxes positives i significatives, amb uns valors del 6,9% i del 8,1%, xifres que no queden lluny de les registrades a la Remuneració d’Assalariats. 

Finalment, les Rendes Mixtes són, sens dubte, el component més destacat en aquest 2023. Aquestes rendes inclouen conceptes força diferents, com són  els rendiments del treball de professionals i autònoms, els lloguers, les rendes de la propietat, i d’altres conceptes, com les transferències entre les llars. 

Malgrat la seva volatilitat, des del finals de 2022 les Rendes Mixtes registren uns valors extraordinaris, especialment al llarg de 2023, amb unes taxes del 23,1% i del 26,1% respectivament, en els dos primers trimestres de l’any. 

La dinàmica dels lloguers, que afecta a l’apartat d’Excedent Brut d’Explotació, i l’increment dels interessos, en les Rendes de la Propietat, són factors explicatius d’aquesta dinàmica. En particular, les taxes interanuals dels interessos han estat extremadament elevades, amb un fort impacte en les Rendes de la Propietat, tant en usos com en recursos. El saldo net d’aquestes rendes és clarament positiu, ja que els recursos tenen un valor en nivell molt superior als usos. 

Data d'actualització: 16/10/2023

Si es considera com a referència el valor de la RDL d’abans de la pandèmia, es constata que, en termes nominals, des del tercer trimestre de 2021 i al llarg de tot el 2022 i el 2023, s’ha arribat i s’ha superat amb escreix el nivell de renda pre-pandèmia.  

En efecte, l’índex de la RDL nominal mostra, en el segon  trimestre de 2023, un valor d’1,18, per tant, un valor un 18% superior a l’inicial. Aquest resultat molt significatiu i positiu no es detecta, tanmateix, si es considera l’increment de preus. 

De qualsevol forma, fins i tot tenint en compte la inflació, tant en el primer com en el segon trimestre de 2023 s’arriba a un resultat destacable, ja que es pot dir que s’assoleix i es supera molt lleugerament el nivell de capacitat adquisitiva d’abans de la pandèmia, amb un valor de l’índex de la RDL real d’un 1,02 en el segon trimestre d’enguany.

Data d'actualització: 16/10/2023

Compartiu aquest contingut