Oficines de l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona.
BCN Ciutat Digital

Contractem telecomunicacions amb criteris nous i un estalvi del 30%

L’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat el contracte dels serveis de telecomunicacions, que per primera vegada obliga les empreses adjudicatàries a complir noves mesures socials, laborals i ambientals. Entre aquestes clàusules destaca, com a novetat, l’obligació de l’empresa adjudicatària d’aplicar el conveni que li correspongui i de garantir el compliment de les condicions laborals dels seus treballadors i de les empreses subcontractades.

L’adjudicació inclou la prestació dels serveis de telefonia mòbil, fixa, dades i numeració especial de l’Ajuntament, i s’ha adjudicat per un import anual de 2.853.845 euros l’any (5.707.689,94 euros per un període de dos anys), cosa que suposa un estalvi del 29,5% en la factura respecte als contractes vigents.

Es mantenen cinc lots independents per facilitar la competitivitat entre els operadors i es proposen millores com, per exemple, que el servei telefònic d’atenció ciutadana, el 010, passi a ser un servei gratuït.

Fruit del concurs i un cop valorades les propostes tècniques i econòmiques, Vodafone España SAU, amb tres lots, es converteix en el principal proveïdor de telefonia de la ciutat, i Telefónica de España SAU guanya la prestació dels dos serveis d’internet.

L’adjudicació feta és la següent:

 • LOT 1. Serveis i sistemes de telefonia fixa (corporativa i no corporativa): Vodafone España SAU

 

 • LOT 2. Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils: Vodafone España SAU
   
 • LOT 3. Servei de numeració especial: Vodafone España SAU
   
 • LOT 4. Accés a internet centralitzat (corporatiu): Telefónica de España SAU
   
 • LOT 5. Accés a internet distribuït: Telefónica de España SAU

 

Nous criteris socials i ambientals

Per primera vegada, el contracte inclou l’obligatorietat de complir noves mesures socials, laborals i ambientals. També incorpora millores com la gratuïtat del servei d’atenció ciutadana, el 010; la inclusió al contracte del servei Wi-Fi a tota la xarxa d’autobusos, i l’ampliació de la qualitat i la seguretat en els serveis.

D’una banda, les empreses adjudicatàries estan obligades a aplicar el conveni que els correspongui i a garantir el compliment de les condicions laborals dels seus treballadors i de les empreses subcontractades.

Així mateix, és de compliment obligat la normativa internacional en matèria de drets humans, amb una incidència especial en la protecció dels treballadors i de la infància, i s’obliga les operadores a informar de la procedència dels equips i elements electrònics.

En el cas de l’operadora encarregada del servei de telefonia mòbil, haurà de subministrar en el seu catàleg terminals mòbils de comerç just i d’establir programes de caràcter social a la ciutat.

Aquests programes socials han de tenir una repercussió ciutadana i han d’estar vinculats a la formació de la gent gran en l’ús dels telèfons intel·ligents, a programes d’oci i de cultura sostenible (per afavorir l’accessibilitat al teatre a persones amb discapacitats sensorials) i a la formació per a l’ocupació digital i per a joves emprenedors socials.

 

Són clàusules de caràcter obligatori:

 • El compliment de les condicions establertes en matèria de legislació laboral d’acord amb el conveni col·lectiu vigent, de legislació social, de prevenció de riscos laborals, d’igualtat de gènere, d’integració social de les persones amb diversitat funcional i de protecció de dades personals, ambientals, fiscals i tributàries.
 • El compliment de la normativa internacional en matèria de drets humans, amb una incidència especial en la protecció dels treballadors i de la infància.
 • La informació sobre la procedència dels equips i els elements vinculats al contracte i sobre la ubicació de les fàbriques d’origen.
 • El compliment estricte per part dels licitadors de la normativa fiscal en relació amb els ingressos i els beneficis obtinguts.
 • El compliment del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 en relació amb les mesures per impedir que els contractistes de l’Ajuntament puguin tenir activitats il·legals en països denominats paradisos fiscals, i l’acceptació per part de l’empresa adjudicatària a sotmetre’s a auditories en aquest sentit.

 

Condicions laborals justes del personal que executa el contracte

D’acord amb els plecs, l’empresa adjudicatària està obligada a aplicar el conveni col·lectiu corresponent i a garantir que les condicions laborals de les empreses subcontractades siguin anàlogues a les que tenen els treballadors de l’empresa principal.

També es tindran en compte un seguit de clàusules i mesures de sostenibilitat social i ambiental per afavorir, per exemple, la igualtat de gènere i la integració social de les persones amb diversitat funcional.

 

Compra pública ètica

El plec de prescripcions tècniques obliga les empreses a complir la normativa internacional en matèria de drets humans, amb una incidència especial en la protecció dels treballadors i de la infància. S’hi inclou una clàusula que estableix que els béns i serveis objecte del contracte han de ser produïts respectant les normes sociolaborals vigents a Espanya i la Unió Europea i aprovades per l’Organització Internacional del Treball.

Així mateix, s’obliga les empreses proveïdores a donar tota la informació a l’Ajuntament de Barcelona, o a l’entitat que aquest autoritzi, per tal de garantir una compra ètica. Actualment, l’observatori internacional Electronics Watch realitza aquesta auditoria independent, que vetlla per garantir que aquesta compra sigui sostenible, de comerç just i respectuosa amb els drets humans.

El plec inclou, doncs, una clàusula de traçabilitat per supervisar i analitzar els processos de producció dels aparells i materials consumibles electrònics i que obliga les empreses a informar sobre la seva procedència.

Com a novetat, en el cas del contracte de telefonia mòbil, s’ha puntuat l’oferiment per part de les empreses de terminals socialment responsables, de comerç just, que garanteixin el respecte als drets humans, unes condicions de treball justes i una gestió de residus correcta en tota la cadena productiva.

En aquesta mateixa línia, s’ha reduït el pes dels criteris econòmics en la valoració de les ofertes, per tal de potenciar altres aspectes socials i ambientals.

 

Millores incorporades al contracte actual

El nou contracte incorpora un seguit de requeriments per millorar el funcionament de l’Administració i els serveis que ofereix als ciutadans:

 • Actualització de les diferents plataformes de veu.
 • Plataforma de gestió de les videoconferències.
 • Augment de la capacitat de dades als mòbils dels usuaris.
 • Incorporació del servei Wi-Fi al transport públic (autobusos).
 • Augment de la capacitat d’accés al servei d’internet corporatiu de l’Ajuntament.
 • Millora de la gestió de l’accés a internet per prevenir atacs informàtics i controlar i gestionar el servei d’una manera més eficient.
 • Substitució del màxim nombre d’enllaços ADSL d’internet per solucions amb fibra òptica.
 • Dades massives: subministrament a l’Ajuntament de forma gratuïta de dades de mobilitat i de volumetries dels usuaris a la ciutat de Barcelona, per poder fer estudis de mobilitat urbana. Els continguts i la periodicitat es pactaran amb l’operadora.
 • Alliberament de tots els terminals mòbils.
 • Contractacions públiques socialment responsables: l’Ajuntament, afiliat a l’organització Electronics Watch, vetllarà pel compliment dels estàndards requerits respecte a la contractació socialment responsable.
 • Programa Vincles: servei a 400 usuaris durant sis mesos.

Hi ha un seguit de millores i de serveis addicionals que també s’han valorat en la selecció dels adjudicataris:

 • Programes socials a la ciutat.
 • Millora de les prestacions tècniques sol·licitades sense cap sobrecost econòmic.
 • Catàleg amb terminals sostenibles.
 • Sistema de reciclatge de telèfons mòbils.

El nou contracte té una durada prevista de dos anys, amb la possibilitat de pròrrogues de fins a 24 mesos. Entrarà en vigor a principis del 2017. Es preveu que el nou servei gratuït d’atenció ciutadana, el 010, sigui operatiu durant el primer trimestre del 2017.

Subscriu-te al butlletí Subscriu-te al butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Ciutat Digital