El Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones és un projecte impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona per a l'abordatge integral de la violència contra les dones. En aquest projecte hi participen diferents institucions i serveis de l'àmbit sanitari, social, policial, judicial i educatiu, així com els serveis d'atenció a les dones, que treballen de manera integrada la violència masclista.

El Servei d’Atenció a Homes (SAH), a través de diversos programes, entre els quals hi ha el “Canviem-ho”, amb la finalitat de promoure l'acció coordinada entre els diferents àmbits i professionals que treballen per la prevenció, participa en la detecció i l'atenció de les situacions de violència masclista que afecten les dones, els infants i els adolescents.

Els objectius bàsics que s’ha fixat són informar, valorar, assessorar i impartir formació sobre l'atenció i els circuits d’atenció als homes que exerceixen violència masclista.

Línies de treball:

  • Visibilitzar en l'àmbit dels serveis de Barcelona la figura de l'home com a usuari en processos de violència masclista, sigui en l’àmbit de la prevenció o en el de la detecció i intervenció.
  • Sensibilitzar i formar el personal dels diferents serveis per poder desenvolupar accions dirigides específicament als homes.
  • Consensuar propostes tècniques per millorar l'atenció als homes en les problemàtiques esmentades i facilitar-ne la derivació a serveis especialitzats.
  • Coordinar, entre els diferents serveis de la xarxa, una atenció integral en els processos de violència masclista.

Mostra’n menys