Plans i projectes

  • L’estratègia contra la feminització de la pobresa i de la precarietat a Barcelona està composta per un seguit d’actuacions dirigides a combatre des de diferents àmbits la situació de desigualtat que pateixen les dones. Actua sobre les arrels dels processos de feminització de la pobresa i la precarietat i implanta mesures per atacar-ne els aspectes més estructurals, com ara la discriminació en el mercat laboral, les desigualtats en la distribució de les càrregues de cura i del treball domèstic, l’accés a l’habitatge o la millora de l’estat de salut.
  •  

Protocols

Mesures de govern

  • Mesura de govern que té com a objectiu dotar l’Ajuntament de les bases per a l’establiment d’un marc conceptual, organitzatiu, normatiu i executiu per desplegar de manera real i efectiva la transversalitat de gènere i garantir així que la igualtat de gènere sigui un objectiu central de tot l’Ajuntament, tant de les àrees municipals com dels districtes, en tots els seus àmbits d’actuació.
  • Mesura de govern per impulsar una altra manera d’organitzar socialment la cura que compta amb 68 actuacions i una dotació pressupostària inicial de 59 milions d’euros addicionals per al període 2017-2020. Els objectius d’aquesta mesura són reconèixer la cura com a part central de la vida socioeconòmica de la ciutat, promoure la corresponsabilitat de tots els actors socials i reduir les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen tant la provisió com la recepció de les cures.