Manifest de defensa i igualtat de gènere a l'esport

Des de l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona, es fa palesa la necessitat de treballar, d’una manera explícita, la no discriminació per raó de gènere en els esdeveniments esportius. Per aquest motiu, des de l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona EXPOSEM i MANIFESTEM:

- Que l’esport femení és una de les concrecions de l’expressió del dret a la igualtat i a la llibertat de totes les dones a l’autonomia dels seus cossos, i a la inclusió en l’espai públic, independentment de la seva condició social, edat, origen procedència, orientació i identitat sexual, etcètera.

- Que cal treballar des de la justícia de gènere per aconseguir la igualtat d’oportunitats efectiva per remoure les barreres i sostres de vidre estructurals existents en el sistema esportiu.

- Que cal continuar potenciant la transmissió de valors a través de l’esport amb la finalitat de superar prejudicis i estereotips socials que limiten la pràctica esportiva de les dones i dels homes a l’hora de desenvolupar tot el seu potencial individual.

- Que cal que el moviment esportiu treballi activament per assolir la paritat en tots els llocs de responsabilitat i de presa de decisions i la representació equilibrada dels homes i les dones en tots els àmbits: com a practicants, gestores, dirigents, professores, entrenadores, tècniques, àrbitres, jutgesses, periodistes, investigadores i professionals de l’esport.

- Que cal que la cobertura en els mitjans de comunicació sigui equilibrada entre l’esport femení i el masculí i que es garanteixi la visibilitat de les dones més enllà de les pràctiques esportives, que l’acte informatiu posi en el centre l’esport i no es faci una presentació discriminatòria de les dones en l’esport.

- Que cal que els mitjans de comunicació vetllin per incloure la perspectiva del gènere en la transmissió de les competicions esportives.

- Que cal que el principi d’igualtat d’oportunitats i la seva concreció en un pla d’igualtat s’introdueixin com a ítems de qualitat en la gestió dins de la responsabilitat social corporativa de totes aquelles institucions o entitats relacionades amb l’activitat física i l’esport.

- Que cal que la formació sobre perspectiva de gènere dels col·lectius de professionals de l’activitat física i l’esport estigui assegurada en tots els nivells i àmbits educatius.

Aquest manifest pretén implicar totes les persones, organismes, institucions o entitats públiques i privades, relacionades directament o indirectament amb l’activitat física i l’esport, perquè s’adhereixin al que aquí s’exposa i, en l’àmbit de les seves competències, incorporin les propostes de bones pràctiques que es detallen a continuació en forma de decàleg.

L’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona, en el seu paper d’administració pública, promou i impulsa aquest manifest dins de les actuacions del seu pla estratègic.