Esteu aquí

Els drets de les dones (III), a la pràctica

No discriminació. Tercer i últim article que repassa l'evolució i la consolidació de marcs legals i socials per a l'eliminació de totes les formes de discriminació de la dona.

L’èxit de les darreres manifestacions del Dia Internacional de les Dones ha fet que es parli, potser més que mai, dels drets de les dones. Ara bé, això no ha comportat, necessàriament, més coneixement i difusió de l’àmbit legal.

Sembla que es tracti dels drets com si fossin condicions innates i no de normes escrites en  tractats que els estats tenen l’obligació d’aplicar.  L’any 2019, per exemple, hauria de celebrar-se amb més èmfasi el 40 aniversari de la “Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona” (CEDAW, per les seves sigles en anglès), una de les grans fites legals pel que fa als drets de les dones.

Des d’aquesta perspectiva, tanquem la sèrie de 3 articles  sobre els drets de les dones. Aquest tercer article, partint del que s’ha explicat als dos anteriors, repassa els temes que afecten els drets de les dones, tot referint-se a quina llei i del quin tractat internacional pretén protegir aquest dret.

III. ELS DRETS A LA PRÀCTICA

Al següent resum dels drets bàsics de les dones reconeguts s’explicita què abasta exactament cada un i quina referència tenen en la legalitat internacional (sobretot a la CEDAW).

Usarem els següents acrònims:
CEDAW – Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona
DUDH- Declaració Universal de Drets Humans
PIDCP – Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics
PIDESC – Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals

1) Dret a la vida
Un dret que inclou sobretot l’eradicació de la violència contra les dones. També d’altres com la reducció de la mortalitat materna i l’accés a la lliure informació sobre planificació de la seva salut sexual i reproductiva i a mètodes contraceptius duals pel control de natalitat o infecció de malalties de transmissió sexual.

Fem especial esment a aquest dret, ja que, de fet, tots els drets de la CEDAW busquen fer front a la violència contra les dones, i abasta els àmbits públics i privats. Es parteix de la idea que la violència contra la dona constitueix un acte de discriminació i és una violació dels drets humans. La violència posa en perill la vida i la salut de les dones, i la que s’exerceix a la família es considera perjudicial. Les actituds tradicionals, a més, subordinen a les dones i se li atribueixen funcions estereotipades, i reprodueixen i mantenen pràctiques que comporten violència.

Altres normes  de referència són: DUDH art.3, art.19; PIDCP art.6,  art.19.

2) Dret a la llibertat i a la seguretat personal
Inclou els drets sexuals i reproductius amb l’objectiu d’assolir  la independència sexual i reproductiva de les dones.

Les normes de referència són: CEDAW art. 11, 12; DUDH art. 3; PIDESC art. 12.

3) Dret a no patir tortures, ni tractes cruels, inhumans o degradants
Inclou temes com la prostitució, el tràfic de dones i l’explotació per motius sexuals. També es planteja el fet que la pobresa i la desocupació que afecten de manera més significativa a les dones augmenten la possibilitat del tràfic i prostitució de les dones, col·locant-les en risc de ser víctimes de violència.

Aquest dret, també inclou l’eliminació de pràctiques especialment nocives per la salut i la integritat de les nenes i adolescents com  la mutilació genital femenina.

La norma de referència es: CEDAW art. 6

4) Dret a la vida política i pública
Inclou temes com el dret de les dones a elegir i ser elegides (sufragi actiu i passiu), participar i formular polítiques públiques, a ocupar càrrecs públics i de representació dels governs

Les normes  de referència són: CEDAW art. 7 i 8.

5) Dret a una educació en  igualtat de condicions entre dones i homes
Inclou temes diversos. Un d’ells és l’accés a estudis, a formació professional i a programes d’estudi i capacitació, tot facilitant beques i subvencions.

D’altra banda inclou la lluita contra l’absentisme i l’abandonament escolar més present en les nenes que en els nens, i també el dret a l’educació rural i urbana.  A més a més, inclou una educació sensible al gènere i basada en l’eliminació dels estereotips.

Les normes  de referència són: CEDAW art. 10; DUDH art. 26; PIDESC art.13.

6)  Dret a unes condicions de treball satisfactòries i equitatives
Inclou una sèrie de drets que són:

Dret a escollir professió.
Dret a formació professional.
Dret a treball estable i condicions laborals adequades.
Dret a rebre igual salari que els homes.
Dret a prestacions socials i a ajudes a l’atur.
Sancions per l’acomiadament per raons d’embaràs o maternitat.
Dret a conciliació familiar.
Dret a  llicències de maternitat pagades.
Dret a protecció davant els embarassos.

La norma de referència és: CEDAW art. 11

7)  Dret a l’accés a estàndards elevats de salut
Tracta de la millora a  l’accés a bons serveis de salut sexual i reproductiva de les dones, entre d’altres aspectes.

Això inclou l’accés lliure i gratuït a la planificació sexual així com a serveis adequats d’atenció a  l’embaràs, part i postpart, incloent-hi la nutrició adequada durant  l’embaràs i la lactància. Aquesta millora pot incloure, per exemple, pràctiques com l’accés a cures obstètriques que evitin la mortalitat materna.

També es demana que els governs integrin l’anàlisi de la millora de la salut sexual i reproductiva i la reducció de la pobresa en les seves polítiques i en la col·lecta de dades.

D’altra banda aquest dret inclou el combat a les malalties sexuals infeccioses i el virus de la VIH, tot facilitant l’accés a serveis adequats  i a serveis de prevenció. Es demana als governs que donin importància en  l’educació sobre prevenció  de les  malalties de transmissió sexual.

Les normes de referència són: CEDAW art. 11, 12, 13, 14; DUDH art. 25, 27;  PIDESC art.9, 11, 12, 15.

8) Dret a prestacions econòmiques i socials
Inclou el dret a signar contractes i administrar béns, i a obtenir préstecs bancaris i hipoteques.

La llei de referència és: CEDAW art. 13

9) Dret de la dona rural
Es dóna una especial importància a les dones rurals amb la seva participació en plans de desenvolupament, a beneficiar-se de programes de seguretat social i a participar en activitats comunals (crèdits, comercialització, accés a terres).

La llei de referència és: CEDAW art. 14

10)  Igualtat davant la llei i en matèries civils
Un dret que pretén el reconeixement jurídic de les dones en diversos aspectes com, per exemple, de la mateixa capacitat jurídica que els homes alhora de signar contractes i administrar béns. També es vol donar a les dones el mateix tracte a les corts de justícia i en els tribunals.

A més es dóna el reconeixement del dret a les dones per circular lliurement i per triar el lloc on vulguin viure.

La norma de referència és: CEDAW art. 15

11) Dret a la lliure elecció del matrimoni i iguals drets davant la família
Un dret bàsic que inclou aspectes diversos com són els següents:

Lliure elecció de matrimoni, i prohibició de matrimoni forçat
Combatre els matrimonis prematurs i establiment d’una edat mínima pel matrimoni.
Elecció del nombre de fills i del temps entre embarassos, així com d’iguals drets i  igualtatresponsabilitats davant elles i ells.
Dret a escollir cognom, professió i ocupació
Dret igual a la planificació familiar i l’accés a mètodes contraceptius.
Dret igual a propietats, a compres familiars, propietats i gestió de béns.

Les normes  de referència són: CEDAW art. 11, 12, 14, 16; DUDH art.12; PIDCP art.17

Contingut elaborat pel Centre de Recursos en Drets Humans

Comparteix aquest contingut