Esteu aquí

Resolució Provisional de Subvencions 2017

Subvencions. Es publica la resolució d’atorgament i denegació provisional de subvencions per a l’any 2017.

Amb data 4 de maig, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ha fet pública la Resolució d’atorgament i denegació provisional de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat, per a l’any 2017.

Pel que fa els àmbits temàtics d’afers religiosos, drets de ciutadania, i promoció de la diversitat des de la mirada intercultural, a l’Annex 1 de la Resolució (pàg. 51 en endavant) es relacionen les subvencions atorgades provisionalment, així com la proposta d’import a atorgar i, si escau, la documentació a aportar.

Així mateix, als Annexos 2 (pàg. 76 en endavant) i 3 (pàg. 90 en endavant) es detallen respectivament les subvencions denegades i no admeses provisionalment, amb el motiu de la denegació.

Es disposa d’un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució. Amb independència de la facultat de presentar al·legacions, es facilita alhora el mateix termini de 10 dies hàbils per a la presentació de la documentació a aportar en els casos corresponents.

Més informació

Comparteix aquest contingut