Esteu aquí

Oficina de convivència

L’Oficina de convivència té per objectiu vetllar per la preservació de l'espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques, religioses i de formes de vida diverses existents a Barcelona.

La ciutat és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització personal, política i social, amb les condicions ambientals òptimes, la qual cosa comporta assumir també els deures de la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància.

En aquest sentit, l’Oficina regula, d’acord amb l’Ordenança vigent, un seguit de mesures encaminades específicament al foment i promoció de la convivència i el civisme a l'espai públic, identificant quins són els béns jurídics protegits, preveient quines són les normes de conducta en cada cas, sancionant aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la mateixa convivència ciutadana com els béns que es troben a l'espai públic, i establint, en el seu cas, mesures específiques d'intervenció.

Podeu realitzar qualsevol consulta relacionada amb infraccions de l'Ordenança a través del següent enllaç.

El dia 24 de gener de 2006 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona, en vigor des del 25 de gener de 2006.

 

Àmbit d'aplicació:

 • A tots els espais de la ciutat (carrers, voreres, vies de circulació, places, avingudes, parcs, túnels, etc.).
 • Altres espais, construccions, vehicles, instal·lacions, destinades a ús o servei públic.
 • Platges i zona portuària.
 • Espais, construccions, instal·lacions, etc. de titularitat privada quan es realitzin conductes o activitats que afectin negativament la convivència i el civisme. Quan els propietaris, arrendataris o usuaris no mantinguin correctament les construccions, etc., i això afecti negativament la convivència a l'espai públic.

 

A qui afecta:

 • Persones que són a la ciutat de Barcelona, independentment de la seva situació jurídica o administrativa.
 • Organitzadors d'actes públics.
 • Els usuaris turístics també tenen el deure de respectar el reglament d'ús i les normes generals de convivència i higiene, així com els valors ambientals, culturals o d'altra classe dels recursos turístics que utilitzin o visitin.

 

Actuació de l'Ajuntament:

Per aconseguir el foment de la convivència ciutadana i el civisme, en el marc que es regula a la nova ordenança, l'Ajuntament durà a terme, entre altres, les actuacions següents:

 • Polítiques de foment de la convivència i el civisme.
 • Campanyes informatives de comunicació.
 • Polítiques actives per garantir la convivència.
 • Estimularà el comportament solidari dels ciutadans/es als espais públics per tal que prestin ajut a persones que ho necessitin.
 • Es realitzaran i/o impulsaran mesures concretes per al foment de la convivència i el civisme destinades a infants, adolescents i joves de la ciutat.
 • A través del Telèfon del Civisme (900 226 226) i les oficines d'Atenció al Ciutadà es podran fer arribar a l'Ajuntament queixes, suggeriments, reclamacions o peticions per millorar el civisme o la convivència.
 • Impulsarà la col·laboració amb la Generalitat.
 • Impulsarà la col·laboració amb la resta de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 

Infraccions:

Dins l’Ordenança, les infraccions es divideixen, segons el precepte infringit, en XII capítols:

 

CAPÍTOL I: Atemptats contra la dignitat de les persones:

 1. El menyspreu a la dignitat i els comportaments discriminatoris en l'espai públic es consideren infracció greu. L'import de la sanció va de 750,01 a 1.500 €.
 2. El menyspreu a la dignitat i els comportaments discriminatoris adreçats a persones grans, menors, persones discapacitades físiques o psíquiques, assetjament entre menors, agressió a menors en l'espai públic es consideren molt greus i el seu import va de 1.500,01 a 3.000 €.

 

CAPÍTOL II: Degradació de l'entorn urbà:

 1. Realització de grafits, pintades i altres expressions gràfiques. Poden ser infraccions lleus, greus o molt greus (fins a 750 €, de 750,01 a 1.500 €, o de 1.500,01 a 3000 €, respectivament).
 2. Pancartes, pintades i fullets. Poden ser infraccions lleus, greus i molt greus (de 120 a 750 €, de 750,01 a 1.500 €, o de 1.500,01 a 3000 €, respectivament).

 

CAPÍTOL III: Juguesques:

 1. Les apostes amb diners o béns a l'espai públic es consideren infracció greu i l'import de la sanció va de 750,01 a 1.500 €.
 2. Les apostes amb diners o béns a l'espai públic ("TRILERS") es consideren infraccions molt greus i l'import pot anar dels 1.500,01 als 3.000 €.

 

CAPÍTOL IV: Ús inadequat de l'espai públic per a jocs:

 1. Persistir en la pràctica de jocs i/o competicions esportives massives i espontànies que causin molèsties als veïns o altres usuaris de l'espai públic es considera infracció lleu i l'import de la sanció és de fins a 750 €.
 2. Si els jocs comporten risc per a les persones o per a la integritat dels béns o utilitzen elements, instal·lacions arquitectòniques o mobiliari urbà (monopatí, patins, etc.) es consideren infracció greu i l'import de la sanció va dels 750,01 als 1.500 €.

 

CAPÍTOL V: Altres conductes a l'espai públic:

 • Ocupació de l'espai públic adoptant formes de mendicitat:
   
  1. La coacció o assetjament als ciutadans, persistir en actituds que impedeixin el lliure trànsit dels ciutadans pels espais públics o persistir en l'oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin a l'interior de vehicles són considerades infraccions lleus. L'import de la sanció és de fins a 120 €.
  2. Persistir en activitats que impedeixin el trànsit rodat o el trànsit de persones per les voreres, places o espais públics es consideren infraccions lleus i el seu import és de fins a 200 €.
  3. Persistir en les activitats que es desenvolupen a les calçades, en els semàfors o envaint espais de trànsit rodat es considera infracció lleu i l'import és de fins a 300 €.
  4. Oferir neteja no sol·licitada dels parabrises dels vehicles a la via pública es considera infracció greu i l'import va dels 750,01 als 1.500 €.
  5. Mendicitat amb acompanyament de menors i/o persones discapacitades es considera infracció molt greu i l'import de la sanció pot anar dels 1.500,01 als 3.000 €.
    
 • Utilització de l'espai públic per a l'oferiment i la demanda de serveis sexuals:
   
  1. Oferir o acceptar serveis sexuals retribuïts a l'espai públic per part de la persona que fa l'activitat, es considera infracció lleu i d'un import de fins a 300 €.
  2. Sol·licitar o negociar serveis sexuals retribuïts a l'espai públic per part de la persona que fa la demanda, es considera infracció greu i d'un import de fins a 1.200 €.
  3. Mantenir relacions sexuals mitjançant retribució en espais públics es considera infracció molt greu i l'import de la sanció pot anar dels 1.500,01 als 3.000 €.
  4. Afavorir o promoure el consum de serveis sexuals retribuïts a l'espai públic, es considera infracció greu i d'un import de fins a 1.200 €

 

CAPÍTOL VI: Necessitats fisiològiques:

 1. Escopir, orinar o defecar als espais públics es considera infracció lleu i l'import de la sanció és de fins a 300 €.
 2. Fer necessitats fisiològiques en vies públiques, espais freqüentats per menors o en monuments o edificis catalogats es considera infracció greu i l'import va dels 750,01 als 1.500 €.

 

CAPÍTOL VII: Consum de begudes alcohòliques:

 1. La consumició amb envasos de vidre o llauna fora dels llocs autoritzats i que causi molèsties als veïns i a les persones que utilitzin l'espai públic es considera infracció lleu i l'import de la sanció va de 30 a 100 €.
 2. Llençar o dipositar a la via pública recipients de begudes són infraccions lleus de fins a 500 €.
 3. El consum de begudes alcohòliques alterant greument la convivència ciutadana es considera infracció greu i l'import va dels 750,01 als 1.500 €.

 

CAPÍTOL VIII: Comerç ambulant no autoritzat d'aliments, begudes i altres productes:

En general es consideren totes lleus amb un import de fins a 500 €.

 

CAPÍTOL IX: Activitats de prestació de serveis no autoritzats. Demanda i consum d'aquests:

La realització i demanda d'activitats o serveis de tarot, vidència, massatges, tatuatges o d'altres no autoritzats, així com la col·laboració amb qui ho realitza i vigilar o alertar la presència d'agents de l'autoritat es consideren infraccions lleus i el seu import és de fins a 500 €.

 

CAPÍTOL X: Ús impropi de l'espai públic:

Fer un ús impropi dels espais públics i dels seus elements impedint o dificultant la seva utilització per la resta d'usuaris, acampar a les vies i als espais públics dins o fora d'un vehicle, dormir dia i nit als espais públics, fer servir els bancs per a activitats diferents a les que estan destinats, rentar-se o banyar-se o rentar roba a les fonts, dutxes, estanys o similars, entre altres, són considerades infraccions lleus i el preu és de fins a 500 €.

 

CAPÍTOL XI: Actituds vandàliques en l'ús del mobiliari urbà. Deteriorament de l'espai urbà:

 1. Els actes de deteriorament greu o destrosses de l'espai públic, les instal·lacions i els elements que hi ha, siguin mobles o immobles, es consideren infraccions greus i l'import de la sanció va dels 750,01 als 1.500 €.
 2. Si els mateixos actes comporten risc o perill per a la salut i/o la integritat física de les persones o els béns, derivats d'alteracions de la seguretat ciutadana, seran considerats infraccions molt greus i l'import de la sanció anirà dels 1.500,01 als 3.000 €.

 

CAPÍTOL XII: Altres conductes que pertorben la convivència ciutadana:

 • A zones naturals i espais verds o platges:
  1. Utilitzar sabó o altres elements d'higiene a les dutxes de les platges és considerat una infracció lleu amb import de fins a 500 €.
  2. No respectar senyals o senyalitzacions sobre condicions o llocs de bany, no respectar les banderes (verda, groga, vermella) o banyar-se a espigons o a zones on està prohibit el bany es considera infracció greu i l'import de la sanció és de 750,01 a 1.500 €.
 • Conductes obstruccionistes a tasques de control, investigació o sanció dins l'àmbit de la convivència i el civisme:
  1. La negativa o resistència a les tasques d'inspecció o control, o a facilitar dades o informació requerida, facilitar dades o informació falsa, inexacta o incompleta o incomplir les ordres o els requeriments específics dels agents es consideren infraccions molt greus i l'import va dels 1.500,01 als 3.000 €.

Procediment abreujat:

 1. Només s'utilitza en infraccions lleus o inferiors a 1.000 €.
 2. A partir de la data de la denúncia el ciutadà disposa de 10 dies per formular al·legacions i proposar proves.
 3. Si la persona presumptament infractora és present en el moment en què els agents de l’autoritat formulin la denúncia, aquesta se li notificarà en el acte i determinarà l’inici del procediment abreujadíssim. La reducció per pagament en el termini del deu dies següents serà del 75% respecte de l’import que aparegui en la proposta de resolució lliurada en el mateix acte de la denúncia.
 4. Si la persona presumptament infractora no és present en el moment en què la Guardia Urbana formula la denúncia o no sigui possible la seva notificació en el mateix acte per causes diferents al seu rebuig, la reducció per pagament avançat (en el termini de 10 dies des de la notificació de la proposta de resolució) serà del 65 % respecte l’import que aparegui en l’esmentada proposta.
 5. No procediran aquestes reduccions quan a la persona presumptament infractora ja se li hagin incoat tres o més expedients sancionadors per fets infractors de la mateixa naturalesa en els darrers tres anys.
 6. El pagament avançat de l’import de la sanció de multa determina la finalització del procediment, i la renúncia a formular al·legacions.

 

Procediment ordinari:

 1. S'utilitza en multes greus i molt greus d’import igual o superior a 1.000 €.
 2. Si el pagament es fa dins dels 10 dies des de la notificació de plec de càrrecs, la reducció per pagament avançat serà del 65% del seu import màxim.
 3. Si el pagament es fa dins dels 10 dies des de la notificació de proposta de resolució, la reducció per pagament avançat serà del 20% respecte l’import de la sanció que aparegui a la proposta de resolució.
 4. El pagament avançat de l’import de la sanció de multa determina la finalització del procediment, i la renúncia a formular al·legacions.

 

Terminis de notificació i presentació d'escrits:

L'Ajuntament disposa dels terminis següents per efectuar les notificacions d'aquestes sancions:

 • Multes lleus: 6 mesos a partir de la data de la infracció per emetre la primera notificació (la que gaudeix del 65% o 75% de descompte).
 • Multes greus: 2 anys a partir de la data de la infracció per emetre la primera notificació.
 • Multes molt greus: 3 anys a partir de la data de la infracció per emetre la primera notificació.

 

Els terminis de presentació d'escrits d'al·legacions i/o de recursos del ciutadà dependran del tipus de procediment:

 

Procediment ordinari:

 • A l’inici del procediment ordinari (notificació d’incoació de l’expedient sancionador) s’atorga a l’interessat un termini de 10 dies per formular al·legacions i proposar proves.
 • Si l’interessat presenta al·legacions contra la notificació d’incoació i aquestes al·legacions són desestimades, es notifica la proposta a l’interessat atorgant un nou termini de 10 dies per presentar al·legacions. Si la multa es paga en aquesta fase la sanció es redueix en un 20% de l’import proposat, excepte si es tracta d’un reiterador que en aquest supòsit no tindrà cap descompte.
 • Si passat el termini atorgat a la proposta de resolució, l’interessat no presenta al·legacions o bé aquestes són desestimades, s’envia una resolució amb el 100% de l’import proposat. Contra aquesta resolució l’interessat pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes des de la seva notificació.

 

Procediment abreujat sense presència de l’infractor:

 • S’envia una notificació a la persona interessada amb l’acord d’iniciació i la proposta de resolució, que té un termini de 10 dies per a formular al·legacions.
 • Si l’al·legació és estimada es notifica a la persona interessada i es dóna per tancat el procediment.
 • Si l’al·legació és desestimada es notifica a la persona interessada aquest fet juntament amb una resolució sancionadora tot indicant, per una banda, els seus drets a formular recurs, i per altra, que en tot cas l’import de la sanció serà el proposat sense reducció.

 

Procediment abreujat amb presència de l’infractor:

 • Es notifica a l’acte la denúncia a l’infractor, l’acord d’iniciació i la proposta de resolució, tot indicant, per una banda, els seus drets a formular al·legacions en un termini de 10 dies.
 • Si passat aquest termini no es fa efectiu el pagament i tampoc es presenten al·legacions, es perd aquesta reducció i es notifica la resolució tot indicant per una banda, els seus drets a formular recurs, i per altra, que en tot cas l’import de la sanció serà el proposat sense reducció.

Totes les reclamacions contra aquests tipus de sancions s'han de presentar mitjançant un escrit a qualsevol registre municipal. També per via telemàtica i amb certificat digital a través del Portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

 

Marc legal:

L'Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives de participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat amb el consentiment de l'interessat.

Qui s'hi vulgui acollir haurà de presentar una instància, abans de la fermesa de la sanció, a qualsevol registre municipal. També per via telemàtica i amb certificat digital a través del Portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquestes peticions aniran adreçades a l’Oficina de l'Ordenança de la Convivència, de la Direcció de Serveis de drets de ciutadania i diversitat.

Des d'aquesta unitat administrativa s'enviaran les sol·licituds a la Direcció de Serveis a les persones i territori. Des d'aquesta Direcció es posaran en contacte amb l'infractor i/o els seus pares o tutors (si es tracta d'un menor), per tal d'arribar a un acord en relació amb el tipus d'activitat i el nombre d'hores que s'han de destinar al compliment d'aquestes mesures substitutives de la sanció econòmica.

 

Observacions:

Les sancions per les infraccions de caràcter greu o molt greu no es podran substituir.

Tampoc es podran substituir les sancions per les infraccions relacionades amb activitats sotmeses a autorització o llicència o que s'hagin produït per fer activitats empresarials o professionals regulades.

Els adults que sol·licitin les mesures de substitució han de residir a la ciutat de Barcelona.

Tampoc es podran substituir les sancions que hagin estat pagades, atès que de conformitat amb la regulació del procediment sancionador el pagament de la sanció determina la finalització del procediment.

 

Marc legal:

Comparteix aquest contingut