Dinamització del grup motor de la Xarxa d'Empreses NUST

Una metodologia per impulsar el treball en xarxa

Promogut per: 
 • Programa Temps i Qualitat de Vida de la Direcció d’Equitat Social i Salut
Presentació: 

La Xarxa NUST – Nous Usos Socials del Temps és una iniciativa creada el 2006 per l'Ajuntament de Barcelona i formada per empreses compromeses en facilitar una millor gestió del temps i conciliació de la vida laboral, familiar i personal, afavorint la productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant a l'empresa com a les persones que hi treballen, i contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones de la ciutat. Durant la jornada d'avaluació de la Xarxa NUST de gener de 2013 es va valorar i proposar la creació del Grup Motor, composat actualment per 15 empreses membres, empreses de diversos sectors i diferent grandària. L'objectiu d’aquest grup és dinamitzar i mantenir activa la xarxa, tot proposant els temes dels tallers i jornades anuals, les millores internes de gestió i comunicació i els sistemes o metodologia de les noves adhesions d'empreses a la xarxa.

Aquesta pràctica està vinculada amb: gestió del temps, organització i recursos humans, treball en xarxa, població general, ciutat i àrea metropolitana

Context: 

La Xarxa NUST té origen l’any 2006. Després d’un temps de funcionament, un conjunt d’empreses pertanyents a la xarxa plantegen la necessitat de crear un grup motor, amb l'objectiu d'oferir respostes més ajustades a les expectatives i necessitats dels membres. Així doncs, el 20 de febrer de 2013 va tenir lloc la reunió de constitució d’aquest grup motor, que va comptar amb l’assistència de 12 persones referents d’una desena d’empreses pertanyents a la xarxa. La creació del grup motor és fruit del diagnòstic que l'any 2013 va identificar la baixa participació i interès de les empreses en general en la majoria de les activitats proposades. Per això les empreses més compromeses i actives es van proposar voluntàriament per formar part de l'anomenat grup motor. La participació en aquest grup està oberta a totes les empreses de la xarxa.

La seva composició actual garanteix la representativitat dels diferents tipus d'empresa i té una composició de membres variable, amb una revisió anual. Una de les seves funcions és fer propostes sobre la planificació dels serveis que oferirà i dels temes a treballar des de la xarxa, entre els quals destaquen l'elaboració del calendari d'activitats i els seus continguts, l'establiment de criteris per a ser membre de la xarxa i la definició de criteris de bones pràctiques en temps i conciliació, entre d'altres aspectes.

Objectius i abast: 

Els objectius generals de la Xarxa NUST són:

 • Reconèixer i promoure la tasca de les empreses compromeses amb facilitar l'harmonització del temps en la seva organització.
 • Intercanviar i difondre coneixements i experiències entre empreses en l'àmbit de la gestió del temps i la conciliació, presencial i virtualment.
 • Fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per generar sinergies i avançar conjuntament.

Per la seva banda, els objectius específics del grup motor són:

 • Donar impuls a la dinamització de la xarxa.
 • Establir criteris per l'accés de nous membres de la xarxa.
 • Garantir que les empreses membres de la xarxa apliquin bones pràctiques de conciliació i temps.
 • Donar estabilitat i promoure la participació en el grup motor d'altres empreses a través de la rotació dels seus membres.
 • Garantir l'accés voluntari al grup motor, tot i que els seus membres valoren l'entrada de noves empreses.

Pel que fa al col·lectiu destinatari, la pràctica està dirigida al total de 92 empreses que formen part de la Xarxa NUST, així com també a totes les empreses interessades en l'aplicació de polítiques de conciliació pels seus treballadors/es. Anualment s'organitza una jornada adreçada a totes les empreses, tant aquelles que pertanyen a la xarxa com les que no en formen part, per tal d'intercanviar coneixements i bones practiques. L’abast territorial del projecte compren el nivell de ciutat, però amb una visió que inclou l’àrea metropolitana.

Procés d’implementació: 

Etapes

El grup motor de la Xarxa NUST s’inicia en 2013 a partir d’un diagnòstic del desenvolupament de la xarxa. A continuació es presenta el procés d’implementació de la pràctica:

Valoració de necessitats

 • Avaluació de la xarxa que comprova l’existència d’un conjunt d’empreses participatives i compromeses. Aquestes empreses es van mostrar interessades en crear un grup motor per donar impuls i treballar temes d'interès al llarg de l'any.

Creació del grup

 • Conformació d’un grup de 15 empreses que, de forma voluntària, es van interessar en el grup motor. Aquestes empreses són de diversos sectors i grandària, amb la qual cosa l’equilibri es va produir de forma natural. Totes les empreses que formen part del grup motor són les més actives i participatives.Conformen el grup empreses amb trajectòria a la xarxa i d'altres més noves, de manera que també es produeix un intercanvi de coneixement i visions al llarg del procés.

Consolidació

Desenvolupament de dinàmiques de treball que permeten la consolidació:

 • Tres reunions anuals, d’una hora de durada, compartint temps de treball i cafè.
 • Acord previ d’ordre del dia i proposta enviada per correu electrònic.
 • Participació amb veu de cadascuna de les empreses.
 • Valoració i aprovació de totes les propostes per consens.

Actors implicats

La Xarxa NUST, i en concret la metodologia del grup motor, estan impulsades pel Programa Temps i Qualitat de Vida. La Xarxa està formada per 92 empreses (petites, mitjanes i grans) de diferents sectors d'actuació. El grup motor està integrat per 15 empreses. A continuació es sintetitza de forma esquemàtica l’univers d’actors implicats en el projecte:

 • Programa Temps i Qualitat de Vida - Impuls
 • Grup Motor(15 empreses) - Impuls
 • Xarxa NUST (92 empreses) - Participació

Recursos

Pel que fa als recursos humans, el grup motor de la xarxa NUST realitza tres reunions anuals. La primera, a l'inici de l'any. La segona, durant el mes d'abril. I finalment la tercera, el mes de desembre. Cada reunió té una durada d'una hora, sota el criteri d’optimització del temps, i els acords es recullen en un acta que es valida per part de tots els membres per a una posterior publicació. Pel que fa al recursos materials, l'espai que s'utilitza per a les reunions és la sala de reunions de la gerència i per tant no representa un cost afegit. Finalment, el pressupost específic del grup motor forma part de l'activitat de la secretaria tècnica, a càrrec d'una empresa gestora.

Resultats: 

La metodologia del grup motor té com a resultat una notable implicació de les empreses membres, amb una assistència a les sessions del grup de més del 90%. En cas de no poder assistir, les empreses ho informen amb antelació. Més enllà de l’impacte evident del grup motor pel que fa a l’assistència, a nivell qualitatiu cal esmentar que tots els membres participen activament, fent aportacions, comentaris, crítiques i propostes de millora rellevants.

En termes general, l'existència del grup motor ha donat un valor afegit a la xarxa tant a nivell intern com extern a través de la visualització a la pàgina web. La xarxa no només ha crescut en termes quantitatius sinó que també la seva qualitat ha millorat. Es pot dir que la Xarxa NUST ha guanyat en prestigi. El funcionament del grup motor afavoreix el debat i la cerca del consens en relació als temes claus de la xarxa, com ara el procés d’ingrés de noves empreses.

Aprenentatge: 

Entre les fortaleses de la pràctica, cal esmentar que la creació del grup motor ha permès organitzar les activitats anuals de la Xarxa NUST amb la implicació, valoració i decisió dels temes d'interès de les empreses. S'ha passat d'una metodologia unidireccional a una participativa. Els continguts actuals s'adapten millor a les necessitats de les empreses. A nivell de metodologia, la preparació de l'ordre del dia de cada reunió, el recull de les temàtiques a tractar i la discussió en cada sessió permeten que les reunions siguin àgils i de durada adequada per tal d'optimitzar al màxim el temps. A nivell relacional, el fet que les empreses es reuneixin tres vegades a l'any facilita un clima de confiança, més coneixement de les activitats que realitzen i per tant l'intercanvi de bones pràctiques entre elles.

Per la seva banda, el desenvolupament del grup motor de la Xarxa NUST ha experimentat dificultats en forma de barreres internes i externes. Pel que fa a les primeres, cal destacar que determinades demandes plantejades per part del grup motor poden no resultar viables, fet que implica la necessitat de replantejar-les i trobar un canal de solució. D'altra banda, pel que fa a les barreres externes al grup, la metodologia ha trobat dificultats per dinamitzar el conjunt d'empreses de la xarxa.

Finalment, pel que fa a la transferibilitat d'aquest tipus de metodologia, destaca com a factor clau la necessitat de reconèixer que en una xarxa poden existir diferents graus de participació, amb intensitats diverses. El grup motor de la Xarxa NUST exemplifica la importància d’oferir espais que afavoreixin la implicació voluntària dels agents membres de la xarxa en diferents nuclis. Finalment, aquesta pràctica ha aconseguit transferir bona part de la metodologia a d’altres projectes del mateix Programa Temps i Qualitat de Vida i ha estat convidada a participar de diferents instàncies externes.

Annex. Actualització: 

A octubre del 2017

Evolució

El canvi més rellavant en el projecte des que la pràctica està descrita és que tant la Xarxa Nust com el Grup Motor han crescut. Actualment, la Xarxa està composada per 101 empreses i organitzacions.

Una altra evolució important és que, ara, el Grup Motor treballa en tres subgrups de temàtiques d’interès proposades pel propi grup:

 • Pactes del Temps
 • Comunicació i difusió de bones pràctiques
 • Benestar social i personal
Professional/tècnic referent: 
Documentació disponible: 
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat