Innovació social

Centre unificat de gestió de prestacions

Descripció: 

L’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques és un servei municipal dedicat a la centralització de la gestió de les sol·licituds de determinats ajuts i, alhora, és un punt d’atenció personalitzada, presencial i/o telefònica, que ofereix informació i assessorament al ciutadà, respecte a determinades prestacions socials i econòmiques.

Problema al qual dona solució: 

La crisi econòmica ha suposat un increment del nombre de persones ateses en els Centres de Serveis Socials (CSS), així com del nombre de programes i recursos adreçats a donar resposta a aquesta realitat. Tot això ha suposat una sèrie de canvis pel que fa a la intervenció social dels CSS, entres els quals cal destacar l’augment de la càrrega burocràtica en la gestió d’ajuts i la reducció de temps per a la intervenció individual i familiar, en detriment de la intervenció grupal i comunitària.

Objectius: 
 1. Afavorir la desburocratització dels CSS.
 2. Agilitzar la gestió de les sol·licituds de determinats ajuts.
 3. Centralitzar la gestió de les sol·licituds de determinats ajuts.
Accions principals: 

Informar, assessorar i/o gestionar sol·licituds dels següents ajuts i serveis:

- Fons d’infància 0-16.

 • Fons extraordinari per a ajuts puntuals d’urgència social per a famílies de Barcelona amb infants i/o adolescents menors de 16 anys en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. L’ajut, a través d’un sistema targeta moneder, té l’objectiu de cobrir les necessitats bàsiques de subsistència, com ara alimentació, roba i/o material escolar del menor. El titular del dret és el menor d’edat, per bé que els seus pares/mares o tutors en gestionen el cobrament.

- Projecte pilot de Suport Municipal d’Inclusió B-MINCOME.

 • Pretén pal·liar la situació de vulnerabilitat de 1.000 llars dels deu barris de l’Eix Besòs, per tal de millorar la seva situació socioeconòmica i, en especial, la seva ocupabilitat i capacitat de generar ingressos.

- Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

 • És la prestació social per assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, a fi de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i de percepció periòdica.

- Respir Plus.

 • Programa d’ajuts econòmics encaminat a facilitar estades temporals en centres residencials privats a famílies que atenen en el seu domicili persones grans amb deteriorament físic i/o psíquic.

- ANET.

 • Servei centralitzat d’actuacions a domicili, destinat a la gestió d’arranjaments, desinsectacions, desratitzacions, desinfeccions i neteges de xoc.

- Suport al Programa de pobresa energètica.

 • Programa encaminat a combatre la situació de pobresa energètica, garantir els drets que preveu la legislació vigent pel que fa a l’accés als subministraments bàsics i millorar l’eficiència de les llars de la ciutat de Barcelona, especialment de les més vulnerables. S'hi promou la inserció ocupacional de les persones amb especial dificultat d’accés al mercat laboral que formaran part del personal d’aquest projecte.

- Tramitació de subvencions corresponents als epígrafs següents:

 • Ea: Atenció a les persones grans.
 • Hb: Atenció a la infància. Iniciatives d’atenció psicoterapeuta.
 • Hc: Atenció a la infància. Projectes d’intervenció.
 • Ua: Atenció a la cobertura de necessitats bàsiques.
 • Ub: Atenció a persones sense llar. Àmbit sociolaboral.

- Servei de trasllats i/o guardamobles temporal.

 • Servei d’emmagatzematge d’estris procedents de desnonaments judicials i dels CSS.

- Emissió de documents acreditatius necessaris per sol·licitar la T-Mes bonificada adreçada a persones en situació d’atur.

- Emissió dels certificats de defunció.

Actors claus: 
 • Persones usuàries
 • Centres de serveis socials de Barcelona
 • Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques
Calendari: 

Data d'inici: 2017 (setembre).

Data d'acabament: en curs.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat