Documentos temáticos

Concreción de las características del Modelo del Servicio de Asistencia Personal del Instituto Municipal de Personas con Discacapacidad del Ayuntamiento de Barcelona.

Año del documento:
2019

Document amb la normativa d'ús del servei de suport al bany per a persones amb mobilitat reduïda on s'indiquen les normes a seguir i el formulari d'acceptació i coneixement d'aquestes normes que s'ha de signar per poder fer ús del servei.

Año del documento:
2016

Regula la prestació econòmica d’assistència personal i s’amplia el nivell de protecció del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).

Año del documento:
Sense determinar

Aquesta disposició regula en un únic text normatiu l’assistència personal a Catalunya, ja sigui com a prestació econòmica o com a prestació de servei, amplia el nivell de protecció del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència, en concreta el desenvolupament i vetlla per una prestació de qualitat.

Año del documento:
Sense determinar

Actualitza per a l’any 2012 el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les prestacions no gratuïtes de la Cartera de Serveis Socials que es detallen i els criteris funcionals per a la prestació de serveis per part dels centres residencials de gent gran i dels centres residencials i d’atenció diürna de persones discapacitades previstos a la Cartera de Serveis Socials.

Año del documento:
Sense determinar

Havent observat una errada al text de l’Ordre BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s’actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials per a l’exercici 2012, tramès al DOGC i publicat al núm. 6132, pàg. 26182, de 21.5.2012, se’n detalla l’oportuna correcció

Año del documento:
Sense determinar

Estudi diagnòstic per aportar les xifres de població amb discapacitat per tipus de discapacitat, edat, gènere, grau de discapacitat, barem de mobilitat i de tercera persona, barri i districte de residència.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per aportar les xifres de població amb discapacitat per tipus de discapacitat, edat, gènere, grau de discapacitat, barem de mobilitat i de tercera persona, barri i districte de residència.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per identificar els punts prioritaris de millora de l'accessibilitat física i comunicativa de les parades de transport públic. 

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per identificar els punts prioritaris de millora de l'accessibilitat física i comunicativa de les parades de transport públic. 

Año del documento:
2017

Amb aquesta iniciativa es vol possibilitar que persones amb discapacitat física puguin desenvolupar-se de forma autònoma en totes les esferes de la seva vida quotidiana.

Año del documento:
Sense determinar

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Año del documento:
2017

Aquesta publicació us presenta una anàlisi de les necessitats que tenen els ciutadans i ciutadanes amb trastorn mental greu, un sector de les persones amb discapacitat que viuen a la nostra ciutat, de les quals no sempre es dóna la imatge desitjada. A més d’abordar les necessitats de suport que tenen aquestes persones, l’estudi vol anar més enllà i desgrana un seguit de recomanacions de cara a millorar l’atenció social d’aquest col·lectiu.

Año del documento:
2009

Guia de recomanacions per comunicar-nos amb persones amb sordesa i sordceguesa elaborada per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats i les associacions que treballen en l’àmbit: ACAPPS, AICE, APSOCECAT, ASPANSCE, CERECUSOR, DIFUSORD, FESOCA, + ACCES i Volem Signar i Escoltar.

Año del documento:
2019

Guía de recomendaciones para comunicarse con personas con sordera y sordoceguera elaborada por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona con la colaboración de las entidades y las asociaciones que trabajan en el ámbito: ACAPPS, AICE, APSOCECAT, ASPANSCE, CERECUSOR, Difusord, FESOCA, + ACCES y Volem Signar i Escoltar.

Año del documento:
2019

El barem que estableix l’annex I d’aquesta norma determina els criteris objectius per a la valoració del grau d’autonomia de les persones, amb vista a la capacitat per fer les tasques bàsiques de la vida diària, així com la necessitat de suport i supervisió sobre això per a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, de conformitat amb el que estableix el capítol III, títol I, de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

Año del documento:
Sense determinar

Estas primeras medidas, que comportan acciones tanto por el lado de los ingresos públicos como por el lado de los gastos, suponen una reducción de carácter inmediato del desequilibrio presupuestario en más de un punto porcentual del Producto Interior Bruto.

Año del documento:
Sense determinar

Las medidas estructurales que acompañan a este paquete fiscal no son de menor trascendencia. Todas ellas tienen por fin último abrir nuevos mercados al sector privado y fomentar el desarrollo de la innovación y de nuevos servicios en sectores críticos para el crecimiento de la productividad y la reducción de costes empresariales.

Año del documento:
Sense determinar

El present Reial decret Llei contempla les mesures extraordinàries adoptades per donar compliment al compromís del Govern d'accelerar, en 2010 i 2011, la reducció del dèficit inicialment prevista.

Año del documento:
Sense determinar

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

Año del documento:
Sense determinar

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad