Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT)

El Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, el PEUAT, conforma el marc normatiu entorn al qual es regulen els criteris urbanístics i de gestió dels allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona. Els allotjaments turístics inclouen tant establiments hotelers, habitatges d’ús turístic, apartaments turístics, albergs o residències universitàries, i són la peça bàsica per ordenar el model turístic de la ciutat de Barcelona, així com per gestionar el seu impacte sobre els barris de la ciutat.

Per a l’elaboració d’aquest Pla, i partint d’un anàlisi de la realitat existent a la ciutat en relació als allotjaments turístics, l’Ajuntament de Barcelona va promoure l’elaboració d’unes bases i criteris bàsics que regeixin el pla, de la mà d’un treball compartit amb els principals agents implicats. Un cop definits aquests criteris, es van validar sectorial i territorialment, posant especial atenció als barris que tenen un impacte més important de l’activitat turística. Finalitzat aquest procés, es va iniciar la tramitació administrativa del PEUAT, que es va aprovar definitivament al Plenari del Consell Municipal el passat 27 de gener de 2017. El text s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a 6 de març de 2017, data en què ha entrat en vigor.

 

Enllaços relacionats: