Pla especial urbanístic per la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona vol posar ordre als locals de joc i apostes de la ciutat per preservar la salut de la ciutadania i evitar els problemes que poden generar. Aquesta és una nova línia de treball específic que s’ha engegat des de la regidoria d’Envelliment, Salut i Cures i l’àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat per fer front a les addiccions a les xarxes, a les pantalles i el joc patològic, tenint en compte l’impacte negatiu i les conseqüències socials que tenen en la població, especialment entre les persones més joves.

Per fer efectiva la intervenció en aquest àmbit i treballar la prevenció al trastorn patològic a causa del joc, una mesura clau és la limitació i ordenació dels establiments de joc on es realitzen apostes a la ciutat. Per aquest motiu, la Comissió de Govern ha suspès per un any l’admissió de comunicats de noves activitats de concurrència pública per obrir establiments de jocs d’atzar, salons de joc, apostes, bingos i casinos. La suspensió afecta igualment l’atorgament de llicències i admissió de comunicats per fer obres destinades a l’obertura o ampliació d’aquests tipus de locals.

La suspensió de comunicats i llicències aprovada vol blindar tot l’àmbit de la ciutat on ara per ara no hi ha regulació en aquest àmbit, per evitar que s’hi ubiquin nous negocis vinculats al joc i les apostes. Actualment, a Barcelona hi ha un total de 53 locals dedicats als jocs d’atzar: 35 salons de joc, 17 bingos i 1 casino.

Ara, el Govern municipal elabora la redacció d’un pla especial urbanístic –un pla d’usos– que regularà la implantació d’establiments. En essència, amb la redacció del document es proposarà un decreixement del nombre d’establiments actual –quan en tanqui un no se’n podrà obrir cap altre–, i s’evitarà que n’hi hagi a prop d’equipaments sensibles com ara els centres docents i sanitaris. Tot plegat, amb la voluntat de disposar d’una normativa que, a través de les eines i competències urbanístiques de què disposa el consistori, posi la prioritat en la defensa de la salut de les persones.

Procés participatiu:

Així mateix, atès que l’instrument suara esmentat és una pla urbnaístic que afectat a tota la ciutat, és necessari que la seva tramitació s’acompanyi d’un procés participatiu de caràcter preceptiu, segons estableix l’article 37 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

Els objectius del procés participatiu són:

  • Informar i difondre sobre les diverses mesures que s’han pres per mirar de limitar la proliferació de les cases d’apostes i el joc a través d’internet a la ciutat, en especial, la suspensió de llicències per obrir nous locals de joc i apostes.
  • Recollir les propostes i consideracions del conjunt d’agents implicats sobre la proposta.
  • Obrir el procés de participació per incorporar noves veus que donin pluralitat i diversitat al debat.

 

Estructura participativa i agents implicats:

Amb la finalitat de donar pluralitat i diversitat al debat públic el perfil de les persones cridades a participar és el següent:

  • Persones i entitats que formen part del Grup de Treball del Consell de Benestar Social.
  • Entitats del sector empresarial dels jocs d’atzar.
  • Actors i entitats vinculades al col·lectiu de joves, infants i adolescents.
  • Entitats vinculades a l’ajuda i tractament a les adiccions al joc.
  • Pofessionals de serveis d’intervenció i d’unitats hospitalaries dedicades al tractament del transtorn del joc.

Es preveu la consitució d’una Comissió de Seguiment i la realització una sessió de debat abans de l’aprovació inicial. Un cop passat el període d’al·legacions i informació pública, es farà retorn del document a les persones que han participat, sigui amb la convocatòria d’una altre sessió, si així s’escau, o mitjançant correu electrònic.

Sessió del 25 de novembre del 2020:

Documentació: