La ciutat obre La Model, La Model fa ciutat

Panòptic de La Model

Han passat molts anys des dels primers anuncis de recuperació de l’espai de la Model per a la ciutat. Molts anys de reivindicació veïnal i de treball per fer que la Model deixi de dividir barris i es guanyi per a la ciutat. El Pla General Metropolità del 1976 (PGM-76) ja preveia que aquest espai s’havia d’alliberar, i en qualificava la part més extensa com a parc urbà i deixava una cinquena part per a equipaments. Perquè llavors ja es va veure que era una anomalia que aquest equipament quedés immers en un teixit urbà amb les característiques de l’Esquerra de l’Eixample.

D’aleshores ençà, s’han produït múltiples anuncis, canvis de planejament,i diverses iniciatives amb projectes per transformar aquest espai, en els quals ha estat una referència essencial el Pla director de la Model del 2009, que cal actualitzar. Però l’oportunitat de transformació arriba ara, gràcies a l’acord signat el 10 de gener de 2017 entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, que permet desencallar la situació tant de La Model com de la Trinitat Vella. L’acord institucional i el seu desenvolupament ha permès, per primer cop, assegurar que Barcelona recuperi aquest espai per a usos de ciutat.

Amb l’objectiu d’acompanyar aquest projecte s’ha definit un procés participatiu amb el veïnat que ha permès considerar, debatre, estudiar i, introduir en el projecte les principals aportacions, demandes o propostes de la ciutadania d'acord amb el treball realitzat.

Estructura participativa i agents implicats:

El debat del procés de participació de la Model s'ha produït en el marc de dos espais diferenciats:

El primer espai, el del Grup Impulsor i de Seguiment del projecte, ha convocat al conjunt d’entitats del territori i sectorials implicades en el debat sobre el futur de La Model.

El segon espai de participació ha estat conformat per totes aquelles accions participatives destinades a l’obertura del procés, tant en la fase de diagnosi, com en la de propostes. Per tal de garantir la pluralitat i diversitat en aquests espais s'ha convocat al veïnat que viu o treballa al voltant del recinte de la presó, als responsables i usuaris del equipaments propers, als representants d’entitats de caràcter social, cultural, esportiva, i d’altres dels entorns i a les entitats de caràcter sectorial o de ciutat implicades en el debat. Així mateix, s'ha pres especial atenció en incloure participants de col·lectius que habitualment no participen d’aquests espais (infància, joventut, etc).

Actualment ens trobem en la fase de seguiment: els serveis tècnics de l’Ajuntament ja han analitzat i donar resposta als resultats dels diferents tallers, i han fet una proposta de configuració de l'espai de La Model, que s'haurà d'anar concretant en els propers mesos.

 

Documentació i actes:

 

Grup Impulsor i de seguiment (4 d’octubre 2017):

 

Grup Impulsor i de Seguiment (22 de novembre de 2017):

 

Grup Impulsor i de Seguiment (20 de desembre de 2017):

 

Grup Impulsor i de Seguiment (19 de febrer de 2018):

 

Grup Impulsor i de Seguiment (12 de juny de 2018):

 

Grup Impulsor i de Seguiment (3 de desembre de 2018):

 

Grup Impulsor i de seguiment (17 de desembre 2018):

 

Grup Impulsor i de seguiment (18 de desembre 2018):