MPGM La Maquinista - Potosí

MPGM Maquinista - Potosí

L’entorn de Sant Andreu - La Sagrera ha estat objecte d’un conjunt d’actuacions que han suposat una gran transformació del planejament urbanístic d’aquesta part de la ciutat, que s’ha anat complementant amb altres projectes que afecten la mobilitat, l’accessibilitat i les infraestructures.

La Modificació del Pla General Metropolità de 2015 (MPGM 2015) va reforçar La Maquinista com a focus d’activitats en La Sagrera, fet que va provocar l’extensió del centre comercial, permetent l’enllaç amb l’àmbit, per tal de garantir la viabilitat.

Posteriorment, es va constatar la necessitat de modificar parcialment els usos de l’edificabilitat prevista a la MPGM 2015 i de reordenar la peça de titularitat pública de Potosí.

El 16 de juliol de 2021, l’Ajuntament de Barcelona i URW van subscriure un Conveni Urbanístic, on s’acordava la tramitació simultània del Pla de Millora Urbana (PMU) de desenvolupament de l’MPGM 2015 i de l’actual MPGM. El Conveni estableix les bases per al desenvolupament de l’ordenació urbanística, per tal de donar continuïtat a l’ús residencial i relacionar millor el centre comercial amb l’entorn urbà.

Objectius de la MPGM

Tenint en compte els antecedents, i la situació i entorn actual, l’MPGM  als àmbits de La Maquinista-Potosí té els següents objectius:

 • Completar la transformació urbanística dels sòls corresponents al Subàmbit 2 del Sector IV de La Maquinista, pendents de desenvolupament.
 • Modificar els usos admesos per adequar-los a les necessitats actuals i de l’entorn i garantir una correcta relació del parc amb l’entorn urbà.
 • Potenciar el front urbà en el costat nord del carrer Potosí, a través de la creació d’una nova façana al parc lineal Camí Comtal, donant continuïtat a l’eix nord sud sobre el carrer Ferran Junoy.
 • Incrementar el sòl destinat a zones verdes ( 2.631 m2)
 • Reordenar els equipaments per a donar resposta a les necessitats dels habitatges de la zona.
 • Localitzar l’aprofitament urbanístic de l’Ajuntament de Barcelona procedent de la cessió en execució de la MPGM 2015.
 • Reduir de forma significativa l’ús comercial, transformant-lo en ús residencial incrementant la reserva d’habitatge protegit, i en altres usos, potenciant així la mixtura d’usos en el sector.

El procés participatiu

L’objecte del procés participatiu és generar un debat ciutadà al voltant de la modificació del Pla General Metropolità als àmbits de La Maquinista-Potosí.

Altres objectius concrets són:

 • Informar a les entitats, sectors implicats i veïnat dels treballs de redacció de l’MPGM, i del seu abast i objectius.
 • Promoure un debat ciutadà que permeti recollir les consideracions, propostes, i suggeriments de la ciutadania i de les entitats interessades en relació a aquest instrument.
 • Facilitar el contrast i el recull d’informació i propostes per complementar els treballs tècnics.
 • Facilitar el seguiment de la tramitació de la normativa.

Estructura participativa i agents implicats

L’àmbit territorial del debat és el districte de Sant Andreu, i especialment els barris de Baró de Viver i del Bon Pastor.

El procés participatiu es desenvoluparà en funció de les següents fases;

Fase 1. Informació i inici del procés

La fase d’informació i presentació del procés participatiu comprèn les accions següents:

 • Obertura d’un espai informatiu a la pàgina web d’Ecologia Urbana.
 • Difusió de les sessions informatives i deliberatives a xarxes socials.

Fase 2. Debat

La fase de debat ciutadà comprèn les següents accions:

 • Constitució de la Comissió de Seguiment del procés participatiu.
 • Sessió informativa i de debat sobre el contingut del document aprovat inicialment de Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de La Maquinista-Potosí, al districte de Sant Andreu.

Fase 3. Retorn

Durant aquesta fase es validen les conclusions del procés participatiu en el marc de la Comissió de Seguiment, es publiquen a l’espai web del procés i s’expliquen en els espais i òrgans de participació que corresponguin.

Fase 4. Seguiment

Durant aquesta fase s’oferirà informació per tal de fer seguiment de la tramitació de la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de La Maquinista-Potosí.

 

Documentació i actes

Sessió informativa i de debat sobre el contingut del document aprovat inicialment (14/11/2022)

 

Més informació: