MPGM Sinaí

Foto aèria entorns del carrer Sinaí, Natzaret i Samària

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de participació ciutadana en el marc de la modificació del Pla General Metropolità (PGM) a l’illa delimitada pels carrers de Sinaí, Natzaret i Samaria. La finalitat de la mateixa és la reordenació aquest sector per ajustar el planejament a les necessitats actuals i alhora permetre la construcció de nous equipaments que dinamitzin aquest àmbit de la ciutat.

Objectius de la MPGM

 • Definir un àmbit de planejament delimitat pels carrers de Sinaí, de Natzaret i de Samaria que permeti ordenar els aspectes pendents de solució en el lloc, amb la finalitat de facilitar el desenvolupament efectiu del teixit urbà de l’àmbit, en el context econòmic i financer actual.
 • Introduir nous usos en els equipament per dinamitzar la vora del barri.
 • Millorar la relació entre natura i urbà, prenent en consideració la continuïtat visual i els recorreguts en els espais públics verds, tant a nivell de barri com en relació amb el parc natural de Collserola proper.
 • Introduir una peça d’habitatge dotacional, i fixar el nombre màxim d’habitatges de l’actuació i el seu destí de protecció pública.
 • Considerar l’accessibilitat en transport públic a l’àmbit, en metro i bus.
 • Fixar les alçades de edificació  en planta baixa més 3 , 4 i 5 pisos, prenent com a referència les edificacions de la zona.
 • Fixar la resta de determinacions que corresponen al Pla, relatives a la gestió, la urbanització i a les cessions de sòl obligatòries.

El procés participatiu

El procés de participació ciutadana, té per objecte comunicar els treballs de redacció de la MPGM, informant del seu abast, objectius i característiques i comunicant l'estat de tramitació del pla, així com promoure el debat que permeti recollir les consideracions, propostes i suggeriments de la ciutadania i de les organitzacions interessades al voltant d’aquest instrument.

 

*Degut a la declaració de l'estat d’alarma per a contenir la propagació de la Covid-19, no s’ha pogut realitzar el procés tal i com estava planejat. La sessió de debat prevista durant el mes de març no es va poder realitzar, pel que quan el document estigui aprovat inicialment es preveu una sessió d’explicació del document i facilitar la possible presentació d’al·legacions en el període d’informació pública.

 

Estructura participativa i agents implicats

El debat del procés de participació es produirà en el marc de dos espais diferenciats:

El primer espai, el de la Comissió de Seguiment del projecte, convoca al conjunt d’entitats del territori i sectorials implicades en la reflexió objecte del procés participatiu. Es tindrà especialment en compte les entitats veïnals i sectorials de l’àmbit d’actuació i del Districte d’Horta-Guinardó.

El segon espai de participació tindrà lloc en el marc del Consell de Barri, on es presentarà el treball i la proposta de modificació. Emprant les metodologies adequades, es promourà el diàleg, el contrast d'arguments i la recollida les aportacions de les persones participants.

Es vetllarà per incorporar al procés participatiu aquelles persones, entitats, organitzacions o col·lectius que garanteixin la pluralitat, la diversitat i la representativitat de la ciutadania i el teixit veïnal, social i econòmic en la reflexió i els debats del procés participatiu.

Aquestes fases s'abordaran amb la convocatòria de:

 • Obertura de canals de recollida d’informació a través de l’espai específic pel procés al lloc web de la Direcció de Comunicació i Participació de la Gerència d'Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Una sessió de debat obert sobre les propostes de la MPGM amb un grup de treball representatiu de la col·lectivitat d’agents implicats, que partirà dels agents representats a la Comissió de seguiment, ampliant-la als col·lectius i ciutadania no organitzada  de l’àmbit d’actuació.
 • Una sessió en el marc del Consell de barri de Sant Genís dels Agudells per tal de presentar resultats de les accions d’obertura i debatre la MPGM.
 • Una sessió de retorn amb la Comissió de Seguiment per validar els resultats del procés participatiu.

 

Documentació i actes:

Comissió de Seguiment:

Informe constitució (13/02/2020)