Pla especial urbanístic d'implantació de benzineres

La nova normativa pretén reduir les molèsties que aquestes instal·lacions poden generar, a fi de millorar la qualitat ambiental i fomentar la transició energètica.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment un pla especial urbanístic per regular la implantació d’instal·lacions de subministraments (benzineres) per a vehicles a la ciutat.

La voluntat d’ordenar aquesta activitat també respon als canvis estructurals profunds que viu Barcelona pel que fa a mobilitat: compromisos internacionals de reducció d’emissions, restriccions progressives de circulació als vehicles més contaminants (zona de baixes emissions-ZBE), l’emergència del vehicle elèctric, l’augment de la distribució de mercaderies urbanes, l’increment de l’ús de la bicicleta i altres vehicles de mobilitat personal, entre altres.

El pla pretén limitar la instal·lació de noves benzineres a tres àmbits concrets:

  • Al voltant de les vies d’accés a les rondes
  • A les àrees portuàries
  • A les àrees industrials de la Zona Franca, la Verneda Industrial, el Torrent d’Estadella i el Bon Pastor.

Tampoc no es podran instal·lar a finques i edificis protegits, ni a menys de 100 metres de determinats equipaments.

Foment del vehicle elèctric  

El pla estableix que es podran obrir estacions de subministrament elèctric (electrolineres) en tots els àmbits on s’admeten les de carburants i en les mateixes condicions. 

Alhora, també es permetran a l’entorn de les vies principals de la ciutat, com a la gran via de les Corts Catalanes i certs trams del carrer d’Aragó, i a les avingudes Meridiana i Diagonal, entre altres. Les futures electrolineres s’hauran d’ubicar a una distància màxima de 150 metres de l’eix d’aquestes vies, però no a la via mateixa.

En un termini màxim de dos anys, les benzineres actuals han d’incorporar, com a mínim, un punt de recàrrega ràpida amb energia neta.

Integració a l’entorn

La nova normativa preveu que aquestes instal·lacions s’integrin en l’entorn proper, a fi de minimitzar-ne l’impacte visual. Per aquest motiu, hauran de tenir un disseny, uns colors i un estil de senyalització i publicitat coherent amb els edificis del voltant.

Condicions urbanístiques

Podran tenir 3.000 metres quadrats de superfície, com a màxim. L’edificació màxima serà de dues plantes i 9 metres d'alçària. L’espai de venda es limita a 100 metres quadrats amb productes vinculats a l’activitat principal i no s’hi admetrà la restauració.

Estructura participativa i agents implicats

S'aprova el procés participatiu corresponent a la modificació del PGM amb la finalitat d'informar i de difondre els objectius d'aquesta modificació, així com de promoure el debat ciutadà.

El procés de participació permetrà incorporar veus noves que donin pluralitat i diversitat al debat, així com recollir els suggeriments i les consideracions de la ciutadania.

L’àmbit territorial d’aquest debat inclou tota la ciutat de Barcelona.

El procés de participació s’articularà en el marc de dos espais diferenciats:

Entitats sectorials: el debat ciutadà destinat a les entitats sectorials de la ciutat que puguin tenir un interès especial en la matèria convoca les entitats membres del Pacte de la Mobilitat, la Taula contra la Contaminació, la Plataforma LIVE, la FAVB i col·lectius de subministradors privats de carburants. També incorporarà representació veïnal dels barris més concernits en l’impacte d’aquesta activitat.

Accions participatives: destinades a l’obertura del procés, tant en la fase d’informació com en la de propostes i retorn. En concret, s'ha produït aquest fulletó informatiu i s’habilitarà una bústia de correu electrònic (procesparticipatiu@bcn.cat) per tal que la ciutadania pugui fer-hi propostes i suggeriments respecte a la iniciativa municipal.

Es vetllarà per incorporar al procés participatiu totes les persones, entitats, organitzacions o col·lectius que garanteixin la pluralitat, la diversitat i la representativitat de la ciutadania i del teixit veïnal, social i econòmic en la reflexió i els debats del procés participatiu.

L’òrgan administratiu responsable serà la Direcció de Comunicació i Participació de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

Documentació i actes

El període de debats es durà a terme entre el mes de setembre i el mes de novembre del 2019, moment en què es farà el retorn a la ciutadania.

Els agents implicats treballaran en aquest procés a partir, entre d'altres criteris, del planejament vigent, els antecedents urbanístics que calgui tenir en compte, el document de criteris per a la proposta de l’any 2018 del Pla especial urbanístic que regula l’obertura de noves instal·lacions de subministraments per a vehicles de motor, que modifica el PGM, així com els estudis de necessitats d’equipaments en l’àmbit de treball.

 

Més informació

 

Debat ciutadà (26/09/2019)