Pla d’usos dels entorns del carrer Girona

El Districte de l’Eixample i la Gerència d'Ecologia Urbana promouen unes accions participatives per a l'elaboració del Pla d'Usos que ha de regular la implantació de les activitats que tenen lloc als establiments de pública concurrència als entorns del carrer Girona.

Entre les mesures que l’Ajuntament impulsa per promoure la cultura i l’economia de proximitat a la ciutat, aquest Pla d’Usos ha de servir per harmonitzar les activitats de pública concurrència garantint-hi la mixtura d’usos i facilitant la convivència ciutadana.

Antecedents

El Mercat de la Concepció, ha esdevingut el motor d’una activitat comercial rica, singular i molt variada. Al seu entorn, també s’han anat implantant activitats de bar i restauració. En els darrers anys, tot l’entorn del Mercat ha experimentat un augment significatiu d’establiments de pública concurrència i de locals de restauració, amb un canvi significatiu en la seva activitat.

La demanda d’elaborar un Pla d’Usos als entorns del carrer Girona és una reivindicació del teixit associatiu i comercial del barri. Responent a aquesta demanda, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 31 de gener de 2019 una suspensió potestativa prèvia de llicències en aquest àmbit durant un any. L’objectiu d’aquesta suspensió assegurar l’equilibri entre els diferents tipus d’activitats i usos en aquest espai, evitant que aquelles més vinculades a les activitats de serveis, oci, etc. puguin proliferar de manera descontrolada, fins a l’aprovació del Pla d’Usos que en reguli el seu establiment.

Entre els mesos de novembre i gener es preveuen un conjunt d’accions i sessions de participació amb diverses perspectives o mirades per promoure el debat.

Estructura participativa i agents implicats

Les entitats convidades a formar el grup de treball són les associacions veïnals de l'entorn, comunitats de veïns, teixit associatiu, teixit empresarial i comercial, gestors d'equipaments de l'entorn i veïnat a títol individual.

Així, el procés vetllarà per implicar al conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, es promourà la màxima pluralitat i diversitat, així com l'efectiva igualtat de gènere en la participació, tot facilitant la presència dels diversos col·lectius que conformen la composició poblacional de l’Eixample.

Activitats

  • Entrevistes a agents representants d'entitats i associacions i comerciants - Del 14 al 27 de novembre de 2019
  • Sessió de treball en el marc del Grup de treball - 10 de desembre de 2019
  • Sessió d’obertura en el marc del Consell de Barri - Gener de 2020
  • Sessió de retorn - Gener de 2020

 

 

Documentació:

Sessió del Consell de Barri de la Dreta de l’Eixample, 13 de febrer de 2020:

 

Sessió de debat, 10 de desembre de 2019: