Modificació del PGM a l'àmbit de Prim

Sector de Prim

L’àmbit de Prim forma part de la gran àrea de transformacions urbanes al nord-est de la ciutat de Barcelona, com són el gran sistema de Sant Andreu - La Sagrera i l’entorn immediat industrial de Verneda Industrial i del Torrent d’Estadella.

La construcció de la futura estació intermodal de La Sagrera és l’element més singular de la transformació Sant Andreu – La Sagrera, i la cobertura de les línies ferroviàries ha de permetre l’obtenció d’un gran espai lliure (Parc del Camí Comtal), així com posar fi a la gran discontinuïtat urbana actual.

En aquest sentit, es vol elaborar una modificació del planejament urbanístic (PGM) en el sector Prim.

Per això, s'aprova el procés participatiu corresponent a la Modificació del PGM, per informar i difondre els objectius d'aquesta modificació, així com promoure'n un debat ciutadà.

El procés de participació permetrà incorporar noves veus que donin pluralitat i diversitat al debat, així com recollir els suggeriments i consideracions de la ciutadania.

Estructura participativa i agents implicats:

L’àmbit territorial del debat es pot definir en dues escales:

  • Zona afectada pel canvi de planejament, delimitada pels carrers Ronda de Sant Martí/Pont del Treball Digne/Santander/Cantàbria/Rambla de Prim/Via Trajana/Carrer de Jaume Brossa.

  • Entorn, que es concreta amb el barri preexistent de La Verneda, per l’est i pel sud; el futur Parc Lineal de l’Estació, per l’oest; i pel barri de Bon Pastor, per l’est i pel nord, així com pel complex d’estructures i equipaments del Triangle Ferroviari.

Així, el procés vetllarà per implicar al conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, es promourà la màxima pluralitat i diversitat, així com l'efectiva igualtat de gènere en la participació, tot facilitant la presència dels diversos col·lectius que conformen la composició poblacional del districte de Sant Martí.

La Comissió de Seguiment es constitueix amb representants de les entitats del territori de La Verneda i de Sant Martí de Provençals.

En concret, la Comissió comptarà amb les següents entitats: AVV Sant Martí de Provençals, Coordinadora d'Entitats Verneda, AVV Verneda Alta, AVV Trajana, representant COBEGA i casal de barri Verneda.

Documentació i actes:

El període de debats es desenvoluparà entre el mes de maig i el mes de juliol, moment en què es farà el retorn a la ciutadania.

Els agents implicats treballaran en aquest procés a partir, entre d'altres, del planejament vigent, els antecedents urbanístics que cal tenir en compte, el document de criteris per a la Proposta de modificació del PGM 2018, formulat a partir de la proposta guanyadora del concurs d’idees, així com els estudis de necessitats d’equipaments a l’àmbit de treball.

Sessió constitutiva de la Comissió de Seguiment (16/05/2018)

 

Sessió de treball al Consell de Barri de La Verneda i La Pau (22/05/2018)

 

Sessió de treball al Consell de Barri de Sant Martí (24/05/2018)

 

Taller deliberatiu (14/06/2018)