• Inici
  • / Aprovació Definitiva de la Modificació dels Annexos de l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO)

Aprovació Definitiva de la Modificació dels Annexos de l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO)

Per Decret d’Alcaldia de 18 de gener de 2018 de l’Alcaldessa, es va aprovar inicialment la Modificació dels Annexos de l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal de les Obres (ORPIMO), de 25 de febrer de 2011.

El Decret va ser degudament publicat al BOPB de 24 de gener de 2018, i es va sotmetre a informació pública durant un termini de trenta dies, termini durant el qual es va poder examinar el document i formular-hi les al·legacions  i/o suggeriments pertinents.

Durant el termini d’exposició pública, es van presentar al·legacions i suggeriments proposant redaccions alternatives a la Modificació dels annexos de l’ORPIMO, per part de l’Associació de Promotors i Constructors d’edificis de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona. Dels escrits d’al·legacions se’n va donar trasllat a la Direcció d’Infraestuctures i Espai Urbà de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures i a la Regidoria i Gerència d’Habitatge.

Per Decret d’Alcaldia de 25 de maig de 2018 s’ha aprovat definitivament la Modificació dels Annexos de l’Ordenança, amb la incorporació de les al·legacions i suggeriments que s’han estimat de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Llicències de 22 de maig de 2018.  

El document aprovat definitivament el podeu trobar publicat al BOPB, a la Gaseta Municipal, a la Seu electrònica de l’Ajuntament i enllaçat en aquesta mateixa pàgina.

Publicació al BOPB: