Inici d'obres del carril bici a la ronda de Sant Pere

31/08/2018 - 11:58 h

Connectarà els carrils bici existents a la cruïlla pg de Sant Joan - pg Lluís Companys - av Vilanova amb el del carrer de Girona.

Més espai per la mobilitat sostenible

La secció actual de la ronda St. Pere és de carril bus al costat muntanya, tres carrils de circulació i carril de serveis en semibateria al costat mar de la calçada.

La secció futura manté la secció del carril bus al costat muntanya, dos carrils de circulació de 3,20m i 2,80m, carril de serveis en cordó i carril bicicleta bidireccional al costat mar. La separació entre el carril de serveis i el bicicleta serà d’1m.

A l’únic tram on es col·locaran peces separadores serà a la cantonada Llobregat – mar de ronda Sant Pere – pg de Sant Joan.

Els primers treballs ha executar són la modificació de la regulació semafòrica de la cruïlla del pg. de Sant Joan – Ronda St. Pau – Trafalgar – av. Vilanova, tot i no haver de fer creuaments de calçada cal fer una estesa de 15.000m de cable.

Es programen els treballs del 7 de setembre al 10 de novembre amb la següent planificació:

El 7 de setembre es col·locarà la senyalització excepcional per obres. Els treballs per adaptar els guals de la illeta es faran ocupant parcialment la calçada protegits amb NJ de formigó.

Del 17 al 21 de setembre treballs de modificació i/o ampliació de tres guals a la cruïlla de del pg. de Sant Joan – Ronda St. Pau – Trafalgar – av. Vilanova, mantenint els passos de vianants.
Els treballs al gual del costat Llobregat de la ronda St. Pere – pg. de Sant Joan es faran a l’ombra del carril de serveis.

Del 25 de setembre al 2 de Novembre. Col·locació de rigola al costat mar de la calçada als dos trams de carrer i ampliació de guals per accedir als contenidors. Els treballs es faran mantenint el carril bus i els dos carrils de circulació adjacents al carril bus, retirant l’estacionament, i replicant de manera provisional el carril de serveis adjacent a l’ocupació de les obres. El carril de serveis es senyalitzarà provisionalment amb pintura groga i senyalització vertical. El 15 de setembre es col·locarà al senyalització excepcional per obres.

Del 5 al 10 d’octubre treballs de fresat de 3cm i aglomerat de l’àmbit del carril bici. Pendent confirmar el dia de l’actuació.

El 4 novembre es realitzaran els treballs de granellat de la senyalització horitzontal actual per la redistribució de carrils, en horari diürn. Caldrà retirar l’estacionament provisional i la senyalització excepcional per obres per aquest motiu s’indicarà el 26 d’octubre.