Nova imatge per a la rambla del Raval i el seu entorn

20/04/2018 - 13:42 h

La rambla del Raval i les places de Vázquez Montalbán i Salvador Seguí, al barri del Raval, tenen un projecte comú de remodelació, millora i nous usos de l’espai, que veurà la llum la primavera del 2019. Les actuacions de reurbanització començaran a la tardor i comportaran una inversió d’1 milió d’euros.

Els principals objectius d’aquestes intervencions són afavorir els usos veïnals i quotidians en aquesta àrea, amb zones d’estada, d’activitats o de joc, i connectar millor els tres espais, així com fomentar-hi un ús intergeneracional i evitar-hi els usos excloents. L’àmbit global d’actuació comprèn 21.747 metres quadrats.

Aquest projecte és fruit d’un procés participatiu amb els actors del barri, i forma part del Pla de barris del Raval Sud. S’han mantingut reunions amb els veïns i s’hi han realitzat passejades diürnes i nocturnes per detectar-hi elements que obstaculitzin el pas i els itineraris que cal millorar. També s’ha posat un èmfasi especial en la participació dels joves, que en el procés d’elaboració del PAD van manifestar que se sentien exclosos dels espais públics, i en la dels usuaris i les usuàries dels jocs infantils de la plaça de Salvador Seguí.

Les actuacions previstes dupliquen l’espai de joc infantil, que serà per a nens i nenes de diferents edats; potencien els espais d’usos polivalents, amb una atenció especial als joves i a la gent gran, i reordenen i augmenten l’espai verd.

Nova centralitat de la rambla del Raval

En el cas de la rambla del Raval, s’aspira a donar-li una nova centralitat i que esdevingui un espai d’estada per al veïnat del barri. Es pretén potenciar el caràcter de trobada del centre del passeig, de plaça i també de cruïlla.

Es trencarà la linealitat de la rambla eixamplant-ne la part central a banda i banda, i se n’eliminaran les barreres transversals per afavorir la relació amb les voreres dels laterals. També s’hi generaran àrees per a usos de barri ara desatesos i espais de trobada amb caràcter més domèstic.

A més, s’hi construiran quatre parterres: un de destinat a jocs infantils, un altre que integrarà elements urbans ludicoartístics i dos més per a espai verd, incloent-hi els margallons que hi ha ara. En canvi, els parterres existents actualment esdevindran espais d’ús pavimentats. Finalment, s’hi reordenaran les terrasses, s’hi canviarà la configuració actual de les cadires per agrupar-les i potenciar-hi zones d’estada i s’hi instal·larà un lavabo públic autorentable i una font.

Aquesta àrea estarà presidida pel Gat de Botero, que es traslladarà a aquesta zona per donar-li més protagonisme.

Pel que fa als extrems de la rambla, s’hi modificarà el pas de vehicles i bicicletes i els passos de vianants a les rotondes per tal de fer més amable i directa la connexió dels vianants amb els carrers adjacents, donar més visibilitat a l’espai per a vianants i augmentar-ne la seguretat.

Dotar de vida la plaça de Vázquez Montalbán

En el cas de la plaça de Vázquez Montalbán, es proposa canviar el caràcter dur i poc amable d’aquest espai i dotar-lo d’una identitat pròpia. S’hi generaran espais d’ombra, s’hi afavorirà el joc i l’estada de nens i d’adolescents i se singularitzarà el pas cap a la plaça Salvador Seguí.

Això s’aconseguirà creant-hi un paisatge de muntanyetes de terra per plantar-hi arbres, retirant-ne les jardineres i reubicant-les a la rotonda del nord de la rambla, i col·locant-hi cadires que generin àmbits d’estada. S’hi pintaran jocs sobre el paviment, s’hi construirà una pista de bàdminton amb pintura a terra i s’hi col·locaran taules de ping-pong i futtoc. Finalment, es millorarà la qualitat del pas en el tram que travessa per sota la seu de la UGT, que connecta amb la plaça de Salvador Seguí, creant-hi una instal·lació lumínica interactiva al sostre que s’activarà quan hi passin vianants i augmentarà la claror a la zona. També s’hi reordenaran les terrasses.

Actuacions a la plaça de Salvador Seguí

A la plaça de Salvador Seguí es reconfigurarà i s’ampliarà l’espai de jocs i es modificarà el caràcter de les àrees d’estada. S’hi eliminaran les tanques del parc infantil i s’hi crearà una àrea lúdica nova (de 0 a 12 anys), que funcionarà com a espai lúdic sense límits, mitjançant muntanyetes baixes de cautxú amb elements de joc incorporat. També s’hi instal·larà un parterre nou; s’hi plantarà arbrat, que complementarà l’existent, i s’hi ampliaran i s’hi renovaran les cadires.

Pel que fa a la zona de la Filmoteca, es plantaran arbres al triangle del carrer d’en Robador, s’hi instal·laran grups de cadires mirant cap a la Filmoteca, s’hi reubicarà la zona de càrrega i descàrrega, s’hi ampliarà l’espai de pas i d’estada sota els arbres que es plantin i s’hi mantindran les terrasses i la cabina autorentable.