• Inici
 • / Preguntes freqüents Covid-19

Preguntes freqüents Covid-19

OBRES

Igual que la resta d’activitat econòmica no essencial mentre duri l’estat d’alarma, es limiten les obres a la ciutat per tal de de seguir en la línia de disminució de contagis de la COVID-19, d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.

No. Mitjançant Decret d’Alcaldia, en vigor des del 19 de maig, l’Ajuntament ha acordat reprendre els terminis dels procediments d’autorització per a l’execució d’obres i l’inici d’activitats a la ciutat de Barcelona, suspesos des del 13 de març, per respondre a la protecció de l’interès general i el funcionament bàsic dels serveis. S’han adoptat criteris per a prioritzar la tramitació i resolució de procediments, relacionats amb l’habitatge de protecció oficial i determinats tipus d’equipaments públics vinculats amb necessitats ciutadanes de component social i assistencial, sanitari i científic.

Sí, tot i que l’estat d’alarma segueixi vigent es pot tramitar un expedient d’obres en virtud de la rehabilitació de terminis que disposa el Decret d’alcaldia de 19 de maig.

Es podran dur a terme les obres emparades per l'autorització administrativa corresponent (llicència, assabentat, comunicat), sempre i quan s’ajustin a les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques i l’Agència de la Salut Pública de Barcelona, en matèria de prevenció i protecció contra la COVID-19, respectant la distància mínima entre treballadors així com les normes d'higiene.

L'evolució de la crisi sanitària que es desenvolupa en el marc de l'estat d'alarma, obliga a adaptar i concretar de manera contínua les mesures adoptades, per assegurar l'eficiència en la gestió de la crisi.

TRÀMITS URBANÍSTICS

Segons estipula la Disposició addicional 3a del RD 463/2020 que decreta l’estat d’alarma, durant el període de vigència d’aquest, queden suspesos tots els tràmits administratius afectant per tant també als tràmits urbanístics.

Quan finalitzi l’estat d’alarma.

Els tràmits i procediments afectats són els següents:

 • Planejament: terminis màxims de resolució inicial; (també inclou els supòsits de suspensions potestatives derivades) terminis d’exposició al públic; termini màxim de presentació d’al·legacions; termini màxim de resolució definitiva.
 • Llicències: qualsevol tràmit que comporti l’inici o la finalització de terminis, (també inclou els supòsits de suspensions potestatives ) i especialment l’admissió de comunicats d’obres i activitats, emissió d’informes previs de pla d’usos, i informes de PEUAT. Emissió d’informes preceptius. També la recollida de llicències i generació d’autoliquidacions.
 • Certificats d’aprofitament urbanístic.
 • Informació urbanística: sol·licitud de vista dels expedients administratius i còpies d'expedients administratius.
 • Disciplina urbanística i sancionadors: terminis per presentar al·legacions; terminis per recurs; termini màxim de resolució.

Sí. El fet que els terminis estiguin suspesos no implica que l’expedient s’aturi, només es congela el període del procediment. Us recomanem usar la via telemàtica si voleu aportar documentació al vostre expedient.

No exactament. Malgrat és pot sol·licitar l’expedient, aquest no s'iniciarà donat que els terminis administratius i processals estan suspesos mentre duri l’estat d’alarma. Això implica que es pot sol·licitar l’obertura de l’expedient però el procediment no s’iniciarà fins que cessi el present estat d’alarma.

Sí. En virtut de la disposició addicional 2a del RD legislatiu 463/2020, també se suspenen els terminis processals afectant als terminis per a recórrer en via contenciós administrativa, la resolució de recursos i els terminis processals en general. A més, la suspensió a què fa referància la disposició addicional 3a del mateix decret, també afecta als recursos en via administrativa, els teminis dels quals queden suspesos.

NETEJA I RESIDUS

Els serveis de neteja i recollida de residus a la ciutat de Barcelona han estat  garantits durant tot el temps que han durat les mesures específiques davant la situació generada per la Covid-19.

El restabliment de tots els serveis de recollida de residus aniran en funció de les diferents fases de desconfinament previstes i sempre protegint les treballadores i els treballadors amb l’aplicació de les mesures preventives dictades per les autoritats sanitàries.

A partir del 25 de maig: recuperació del 100%del  servei.

Recordeu, no deixeu bosses d’escombraries fora dels contenidors.

Es van prioritzar les zones amb recollida de residus sense contenidors (nucli antic de Sarrià, el Raval, el Gòtic, o Santa Caterina), el buidat de les papereres, la neteja als voltants dels contenidors i la neteja a l’entorn d’hospitals, centres sanitaris i mercats d’alimentació durant tot el temps que han durat les mesures específiques davant la situació generada per la Covid-19.

El restabliment de tots els serveis de neteja aniran en funció de les diferents fases de desconfinament previstes i sempre protegint les treballadores i els treballadors amb l’aplicació de les mesures preventives dictades per les autoritats sanitàries.

A partir del 25 de maig: recuperació del 100%del  servei.

Sí, cal llençar els residus als contenidors de recollida selectiva corresponents.

És important augmentar la recollida selectiva per intentar reduir al màxim la fracció de rebuig i evitar l’ús de plàstics d’un sol ús.

Es recomana també reduir al màxim la generació de residus amb estratègies com ara la compra responsable, la planificació acurada dels àpats per no haver de llençar menjar i la reutilització de productes i materials diversos per allargar-ne la vida útil.

Durant tot el temps d’aplicació de les mesures específiques davant la situació generada per la covid-19, els 27 punts verds de barri estan tancats, com a mesura de prevenció. També es van tancar els 7 punts verds de zona i les 97 parades dels punts verds mòbils.

L’obertura dels punts verds es farà d’acord amb les diferents fases de desconfinament previstes i protegint sempre les treballadores i els treballadors amb l’aplicació de les mesures preventives dictades per les autoritats sanitàries.

A partir del 22 de juny els punts verds obriran, amb l’horari següent:

- Punt verd de barri: de 9.00 a 14.00 h i de 16.30 a 19.30 h, de dilluns a dissabte.

- Punt verd de zona: de 8.00 a 18.30 h (fins el divendres 19 de juny, horari de 8.30 a 18:00 h.), de dilluns a divendres, i de 9.00 a 13.00 h, dissabte i diumenge (fins el diiumenge 21, inclòs, l'horari serà de 9.15 a 12.45 h.).

- Punt verd mòbil: L’horari de les parades que es realitzen al matí serà de 8.30 a 14.00 h, i en el cas de les parades de tarda, l’horari serà de 16.30 a 19.15 h. El servei es presta de dilluns a dissabte.

- Punt verd mòbil Metges/Armengol: de 10.00 a 13.30 h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19.15 h, dimarts, dijous i divendres.

És obligatori l’ús de mascareta.

Durant tot el temps que han durat les mesures específiques davant la situació generada per la covid-19 s’ha suspès la recollida de mobles i trastos vells, tant el servei gratuït com el de pagament.

A partir del 18 de maig es restableix el servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells.

El servei de pagament de recollida de mobles i trastos vells a domicili s’ha restablert a partir del 22 de juny.

S’ajustarà el servei de recollida comercial de residus a mesura que es reactivi l’activitat.

Com a servei essencial, també es manté la recollida d’animals morts quan sigui necessari, amb l’aplicació de totes les mesures de prevenció per al personal del servei.

Es garanteix el buidat dels contenidors i la recollida en els barris que disposen del sistema manual de recollida de bosses (Raval, Gòtic i Santa Caterina) i la recollida selectiva porta a porta a Sarrià Vell i les plataformes mòbils de contenidors de recollida selectiva del Bon Pastor.

Als barris amb recollida sense contenidors és molt important que es compleixin els horaris per treure les escombraries, de 20.00 a 22.00 hores. A la zona de Sarrià Vell, amb recollida porta a porta, cal seguir estrictament el calendari del servei, així com als barris que disposen de recollida de bosses com el Raval, el Gòtic i Santa Caterina.

A partir del 25 de maig: recuperació del 100% del servei.

Aquest servei es reobre a partir del 29 de juny.

PARCS I JARDINS

Des del dia 20 de maig es pot accedir a tots els parcs de la ciutat. Des del 19 de juny, pot accedir-se també a les zones de joc infantil observant les mesures sanitàries vigents i evitant les aglomeracions.

Més informació a: https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins

Sí, els horaris d’obertura i tancament són els mateixos. Des de les 10 del matí fins al capvespre (a partir de les 21.00 hores, aproximadament).

Cal tenir en compte la mesura de seguretat establerta de 2 metres de distància entre persones.

Sí, però com sempre el gos ha d’anar lligat. Els gossos només poden anar deslligats a les àrees de gossos. I cal tenir en compte, també, la prohibició de portar els gossos en alguns espais verds, com els interiors d’illa, tal com ho recull l’Ordenança general de medi ambient en l’article 73.6, sobre el règim d’animals en espais verds, dins el capítol 3 (“Ús dels espais verds i biodiversitat”) i alhora sota el títol 7 (“Espais verds i biodiversitat”), en què es diu el següent:

“En alguns parcs o zones acotades per raó de la seva utilització o per la qualitat de les seves plantacions o instal·lacions es podrà prohibir, i així s’indicarà expressament, l’entrada d’animals de companyia, a excepció de gossos pigall".

Sí! Aquestes àrees han estat obertes durant tota la situació d’alarma, però cal tenir en compte el següent:

 • Cal portar el gos lligat fins a arribar a l’àrea per a gossos.
 • Cal mantenir la distància de seguretat reglamentària quan hi hagi diverses persones dins l'espai.
 • Cal portar sempre una ampolla d’aigua amb detergent per netejar les miccions i bosses per recollir els excrements.
 • Els gossos d’assistència hi tenen un ús preferent. En el cas de coincidir-hi, hem de mantenir la distància de prevenció i hem d’avisar la persona responsable del gos d’assistència perquè sàpiga que també som a l’àrea.

Aquestes àrees es desinfecten un cop al mes, com es fa de manera habitual. La data està indicada en la senyalització pròpia de l’àrea d’esbarjo de gossos i la planificació es pot consultar en aquest enllaç.

La neteja s’aborda com una tasca prioritària als parcs, de la mateixa manera que les tasques de manteniment per recuperar la normalitat dels espais verds. Tot i així, no es realitza una desinfecció del mobiliari dels parcs com bancs o papereres i, per tant, es recomana fer un mínim ús d’aquests elements i seguir les mesures de prevenció i desinfecció pertinents que es recomanen per part de les autoritats sanitàries.

Alhora, per facilitar la tasca de neteja dels espais, com sempre, cal fer servir les papereres dels parcs i ser especialment curosos per no deixar-hi residus.

Els equips de jardiners i jardineres estan analitzant l’evolució de la vegetació durant les més de sis setmanes que els parcs han estat tancats per analitzar quina gestió se’n farà. Per aquest motiu es demana a la ciutadania que respecti la vegetació tal com estigui, perquè l’equip de Parcs i Jardins pugui acabar la tasca d’anàlisi abans d’intervenir-hi. S’hi estan fent tasques de:

 • Revisió i gestió de les incidències que puguin suposar un risc, retirada de branques, poda de l’arbrat, etc.
 • Neteja de les diferents zones i les papereres.
 • Manteniment del reg de les plantacions i l’arbrat.
 • Retirada de males herbes, prioritzant-hi els espais de pas: camins, escales, superfícies d’ús de sauló o paviment, àrees de gossos o escocells on hi hagi vegetació que dificulti el pas de les persones.
 • Retall d’arbustos o plantes enfiladisses o entapissants en llocs que envaeixin accessos o serveis i en zones de poca visibilitat.
 • Retirada de grups arbustius o flors de temporada en mal estat.
 • Sega.
 • Altres tasques.

A més, cal tenir en compte que durant aquestes setmanes de tancament algunes espècies d’ocells han fet niu en llocs més accessibles del que és habitual. Cal respectar els nius de les aus i allunyar-se’n tant com sigui possible, per poder garantir i preservar la temporada de cria.

A la ciutat hi ha dos tipus d’horts urbans. Els horts municipals, on se cedeixen parcel·les a persones de més de 65 anys mitjançant un sorteig, i els horts comunitaris, espais de cultiu que gestionen entitats.

Seguint recomanacions de l'Agència de Salut Pública, els horts comunitaris estan oberts amb restriccions des del dilluns 6 de maig. Els 15 horts municipals es van obrir parcialment amb l’entrada de la Fase 1, perquè els col·lectius que fan ús de les parcel·les son població de risc.

A partir del 8 de juny, amb l’entrada a la Fase2, ja s’autoritza a tots els horts l’activitat regular seguint la normativa establerta i evitant les aglomeracions per tal d'assegurar la màxima protecció d’hortolanes i hortolans.

Es vetllarà per a que tothom que entra a l’hort compleixi la normativa següent:

 • Abstenir-se d’anar a l’hort si té algun/s dels símptomes compatibles amb COVID19 (tenir febre, malestar general, tos o altres símptomes respiratoris, diarrea, etc.).
 • Evitar que hi vagin grups i col·lectius de risc fins que oficialment se’ls autoritzi a fer-ho.
 • Distanciament físic (2m mínim) o bé ús de mascareta si no es pot garantir
 • Rentat de mans amb sabó especialment per l’ús de les eines comuns, claus de reg, mànegues, els panys o cadenats d’accés, compostadors, lavabos, piques, etc. Si es fa ús de guants, assegurar fer-ne un ús adequat.
 • Cada usuari/a portarà el seu sabó i eixugamans, i gel hidroalcohòlic si es creu convenient
 • Si l’hort té una tanca perimetral amb accés restringit, cal mantenir l’hort tancat per dins mentre s’hi treballa
 • Es mantindrà un cartell amb totes aquestes indicacions en un indret visible a l’entrada de l’hort.

El període de poda de l’arbrat viari s’ha acabat. En els propers mesos només s’atendran les podes derivades del pla de risc o les incidències puntuals en carrers i places. Els equips de poda iniciaran la poda en verd, focalitzada als parcs i jardins de la ciutat.

La campanya de poda de l’arbrat viari es reiniciarà a l’octubre, sempre que es pugui, d’acord amb les fases de restabliment de serveis per la Covid-19.

Tenint en compte que s’obren tots els parcs i jardins de la ciutat i el personal de Parcs i Jardins s’incorpora pràcticament en la seva totalitat, es reprenen les tasques de control i tractament de les diferents plagues i malures de l’arbrat de la ciutat.

Els tractaments de desinfecció a les àrees de gossos no s’han deixat de realitzar.

Podeu consultar els tractaments previstos en aquesta pàgina.

PLATGES

Podeu veure les preguntes freqüents al web de Platges

Accedir al web de Platges