Superilles

La implantació de les superilles busca donar resposta a l'escassetat d'espais verds, als alts nivells de contaminació, a l'elevat índex de soroll ambiental, a les dades d'accidentalitat i al sedentarisme.

Des dels anys 80, a Barcelona s’han anat realitzant nombroses experiències per comptar amb més àmbits per als vianants, com les reurbanitzacions al casc antic per convertir-lo en una zona exclusiva pels desplaçaments a peu i, posteriorment, la implementació del mateix model a gairebé tots els antics nuclis de les viles que es van annexionar al segles XIX i XX a la ciutat.

Avui, la situació continua essent que els carrers de la ciutat tenen quasi exclusivament la funció de desplaçament, amb una preponderància atorgada a la mobilitat individual motoritzada. L'Ajuntament de Barcelona aposta per un model de ciutat més sostenible en què, mitjançant les mesures adequades, es pugui revertir aquesta situació, reduir els metres quadrats dedicats al vehicle privat i recuperar (i millorar) una part d'aquest espai públic per a les persones.

El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 recull el model de Superilles i estructura la mobilitat de la ciutat a partir d'aquestes estructures. Per implantar el programa, el Govern municipal s’ha basat en les directrius i els criteris que fixen diferents plans i compromisos sectorial municipals, com són el Pla d’Actuació Municipal, el Compromís pel Clima, el Pla de Mobilitat Urbana o el Pla del Verd i la Biodiversitat.

Podeu consultar el programa Superilles "Omplim de vida els carrers" i els àmbits d'implantació i/o estudi en aquest enllaç.

1r

Mobilitat més sostenible
Integrar les noves xarxes d’autobusos i de bicicleta d’acord amb el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, fomentar els desplaçaments en bicicleta i a peu, millorar la distribució de mercaderies, i reduir els sorolls i les emissions contaminants.

2n

Revitalització de l’espai públic
Pacificar els carrers, incrementar els espais d’estada i promocionar nous usos a l’espai públic.

3r

Foment de la biodiversitat i el verd urbà
Millorar l’arbrat viari, afavorir microhàbitats per atraure els ocells i augmentar el verd a través de nous espais comunitaris.

4t

Foment del teixit social urbà i la cohesió social
Garantir equipaments de proximitat adequats, fomentar les activitats productives que generin ocupació i vetllar per la inclusió social.

Foment de l’autosuficiència en l’ús dels recursos
Reduir el consum d'energia, produir energia d'origen renovable in situ, reduir la demanda d’aigua potable i aprofitar les aigües grises i pluvials.

Integració dels processos de governança
Implicar la ciutadania en la definició dels projectes i en el desenvolupament d'accions.