Recollida
pneumàtica


LA CENTRAL DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE LESSEPS

Què i com?

És un tipus de recollida selectiva que permet la recollida de la fracció orgànica i la fracció resta dipositades a les bústies del carrer, aquestes arriben a la central arrossegades per la força de l’aire.

Quan?

La recollida es comença a implantar a Barcelona l’any 1992 a la zona de la Vila Olímpica. Des de llavors i fins ara s’ha anat construint més centrals, que sumen un total de 42 km de canonades i 2.100 bústies que donen servei a 52.000 ciutadans.

Perquè?

És un sistema automàtic que aposta per facilitar als ciutadans la separació dels residus i s’integra a l’entorn urbanístic de la ciutat integrant els contenidors en forma de bústies i reduint la circulació de vehicles recol·lectors així com els sorolls i les emissions de gasos.

Enllaços d’interès

· Ajuntament de Barcelona · Àrea Metropolitana de Barcelona · Agència de Residus de Catalunya · CLABSA · ENVAC · Ros Roca

Bústies

La recollida pneumàtica permet recollir diferents fraccions de residus. A la central de Lesseps es recullen els residus orgànics i del rebuig.

Els ciutadans dipositen les bosses de residus a les bústies que es troben al carrer, que poden tenir fins a 3 metres de profunditat.

"Turbos"

Un gran corrent d’aire transporta els residus per les canonades.

Els turboalternadors són els motors elèctrics que generen l’aspiració necessària per fer arribar els residus des de les bústies fins a la central. No cal que funcionin tots, la quantitat depèn de la distància que hi ha entre la bústia que es vol aspirar i la central.

Vàlvula diversora

Els residus orgànics i del rebuig segueixen per una mateixa canonada de circulació fins arribar a la central.

La vàlvula diversora s’encarrega de conduir els residus fins al cicló de la matèria orgànica o el cicló del rebuig.

Cicló

El corrent d’aire arrossega els residus fins a la central; un cop allà, els ciclons s’encarreguen de separar aquests dos elements: l’aire va a parar a la sala de filtres i els residus, al contenidor estanc.

Contenidor estanc

Al contenidor estanc no hi ha aire, per això tampoc no hi ha emissió de males olors.

Els residus s’emmagatzemen i es compacten al contenidor estanc.

Sortida de camions

Els camions accedeixen a la central per un antic carril de circulació de la plaça Lesseps.

Els ponts grua de la central s’encarreguen de carregar i descarregar els camions.

Compressor d'aire

Les bústies del carrer disposen d’una comporta que s’obre i es tanca segons si interessa o no aspirar els residus que contenen.

El compressor d’aire envia l’aire suficient per obrir i tancar les vàlvules de les bústies i permet buidar-les.

Sala de filtres

El corrent d’aire que fa moure els residus s’ha de tornar a l’exterior net.

En primer lloc, es fa passar l’aire per uns filtres sintètics de diferents mides que retenen partícules sòlides molt petites. Després passa per uns filtres de carbó actiu.

Les molècules que provoquen mala olor queden retingudes en l’estructura del carbó.

Sala de comandament

La central és molt autònoma i el control i la supervisió es poden realitzar des de la sala de comandament i des de qualsevol punt amb accés a Internet.

La sala de comandament manté l’ordre perquè totes les parts funcionin correctament, detecta ràpidament qualsevol incidència que pugui passar i dóna les ordres necessàries per solucionar-la!