Comunicació i relat

La construcció d’un imaginari i un relat comú de l’ESS és un factor rellevant per a la identitat i la difusió de l’àmbit. Aquesta construcció ha de ser un procés participat i col·lectiu i ha de  servir per aprofundir i donar visibilitat a les potencialitats de l’ESS. Ha de partir d’una visió àmplia i inclusiva i contribuir al desenvolupament de les pràctiques socioeconòmiques transformadores que la caracteritzen.
 

La difusió del relat, dels valors i dels principis de l’ESS s’ha de dirigir tant a la ciutadania, per tal de fer conèixer les alternatives i promoure un canvi d’hàbits de consum, com al mateix Ajuntament, per tal que aquest incorpori la mirada i els criteris de l’ESS.


Objectius: 

Construir un relat i un imaginari comuns d’ESS de manera participada que afavoreixi el sentiment de pertinença de l’àmbit

Difondre l’ESS i sensibilitzar la ciutadania i les organitzacions per contribuir a la generació de canvis en les pràctiques de producció, distribució,consum i estalvi

Definir estratègies, desenvolupar eines i establir canals regits pels principis de l’ESS per donar veu i visibilitzar els diferents sectors i pràctiques que formen part de l’àmbit

Difondre i sensibilitzar el conjunt de l’organització municipal sobre l’ESS d’una manera global.

 

A qui es dirigeix: 

Àmbit de l’ESS

Persones treballadores de l’organització municipal

Ciutadania i organitzacions en general

 

18Construir relat sobre l’ESS
Accions 2016 2017 2018 2019
Treballar conjuntament amb les diferents articulacions de l’àmbit per consensuar les idees força que sustenten l’ESS
Fomentar recerques i sistematitzar pràctiques que versin sobre diferents aspectes de l’ESS
Contribuir a crear continguts amb diferents suports (audiovisual, digital, paper,...) que divulguin els principis i sobretot les pràctiques d’èxit de l’ESS
Crear un repositori que reculli articles i publicacions relacionades amb l’àmbit i fer-lo accessible als mitjans i a la ciutadania en general
Participar en la generació de debat i reflexió sobre l’ESS a diferents nivells (municipal, nacional, internacional)
Promoure la creació d’un observatori de l’ESS que contribueixi a construir el relat i a generar reflexions i propostes que ens reforcin l’extensió i l’aplicació
Accions Anys
Treballar conjuntament amb les diferents articulacions de l’àmbit per consensuar les idees força que sustenten l’ESS 2016
2017
Fomentar recerques i sistematitzar pràctiques que versin sobre diferents aspectes de l’ESS 2016
2017
2018
2019
Contribuir a crear continguts amb diferents suports (audiovisual, digital, paper,...) que divulguin els principis i sobretot les pràctiques d’èxit de l’ESS 2017
2018
Crear un repositori que reculli articles i publicacions relacionades amb l’àmbit i fer-lo accessible als mitjans i a la ciutadania en general 2018
Participar en la generació de debat i reflexió sobre l’ESS a diferents nivells (municipal, nacional, internacional) 2016
2017
2018
2019
Promoure la creació d’un observatori de l’ESS que contribueixi a construir el relat i a generar reflexions i propostes que ens reforcin l’extensió i l’aplicació 2016
2017
2018
2019
19Incorporar l’ESS a l’organització municipal
Accions 2016 2017 2018 2019
Crear materials de divulgació del relat elaborat i difondre’ls entre el personal tècnic de l’Ajuntament i altres operadors municipals
Incorporar el missatge de l’ESS a les eines de comunicació internes de l’Ajuntament
Organitzar trobades, sessions i accions de divulgació interna sobre l’ESS
Elaborar guies sobre economies comunitàries per a personal tècnic municipal
Accions Anys
Crear materials de divulgació del relat elaborat i difondre’ls entre el personal tècnic de l’Ajuntament i altres operadors municipals 2017
2018
Incorporar el missatge de l’ESS a les eines de comunicació internes de l’Ajuntament 2016
2017
2018
2019
Organitzar trobades, sessions i accions de divulgació interna sobre l’ESS 2017
2018
Elaborar guies sobre economies comunitàries per a personal tècnic municipal 2017
2018
20Fomentar i enfortir la capacitat comunicativa de les iniciatives d’ESS i de les seves organitzacions representatives
Accions 2016 2017 2018 2019
Donar suport i col·laborar amb mitjans de comunicació de l’ESS
Fomentar l’aplicació dels criteris de comunicació comun_ess desenvolupats en el marc de REAS, posant en marxa accions de formació i aprenentatge
Promoure canals i mitjans de comunicació gestionats per l’àmbit
Posar a disposició recursos econòmics per enfortir la comunicació de l’àmbit
Accions Anys
Donar suport i col·laborar amb mitjans de comunicació de l’ESS 2016
2017
2018
2019
Fomentar l’aplicació dels criteris de comunicació comun_ess desenvolupats en el marc de REAS, posant en marxa accions de formació i aprenentatge 2017
2018
Promoure canals i mitjans de comunicació gestionats per l’àmbit 2017
2018
Posar a disposició recursos econòmics per enfortir la comunicació de l’àmbit 2016
2017
2018
2019
21Generar i gestionar instruments propis de comunicació i visibilització de l’ESS
Accions 2016 2017 2018 2019
Dissenyar estratègies de comunicació (missatges i canals) per donar a conèixer les diferents eines de construcció de mercat social
Generar materials divulgatius sobre l’ESS
Crear i gestionar canals propis a les xarxes socials que permetin difondre l’agenda d’activitats programades per l’ESS
Promoure trobades de l’àmbit sobre comunicació
Accions Anys
Dissenyar estratègies de comunicació (missatges i canals) per donar a conèixer les diferents eines de construcció de mercat social 2017
Generar materials divulgatius sobre l’ESS 2016
2017
Crear i gestionar canals propis a les xarxes socials que permetin difondre l’agenda d’activitats programades per l’ESS 2016
2017
2018
2019
Promoure trobades de l’àmbit sobre comunicació 2017
2018
22Realitzar accions per visibilitzar l’ESS al conjunt de la ciutadania
Accions 2016 2017 2018 2019
Fer una campanya de comunicació de l’ESS dirigida a la ciutadania i a les organitzacions
Finançar la participació i visibilització d’experiències d’ESS en les grans fires i esdeveniments que se celebren a la ciutat
Crear un repositori de periodistes potencialment interessats a generar contingut relacionat amb l’àmbit i facilitar-lo a les articulacions per tal que hi puguin fer arribar notes de premsa sobre esdeveniments o notícies que considerin rellevants
Facilitar la participació en mitjans audiovisuals i escrits de diferents actors de l’àmbit perquè donin veu al conjunt
Organitzar xerrades, tallers i activitats divulgatives (rutes, jornades,perfomances...) sobre l’ESS
Accions Anys
Fer una campanya de comunicació de l’ESS dirigida a la ciutadania i a les organitzacions 2017
Finançar la participació i visibilització d’experiències d’ESS en les grans fires i esdeveniments que se celebren a la ciutat 2016
2017
2018
2019
Crear un repositori de periodistes potencialment interessats a generar contingut relacionat amb l’àmbit i facilitar-lo a les articulacions per tal que hi puguin fer arribar notes de premsa sobre esdeveniments o notícies que considerin rellevants 2017
2018
2019
Facilitar la participació en mitjans audiovisuals i escrits de diferents actors de l’àmbit perquè donin veu al conjunt 2017
2018
2019
Organitzar xerrades, tallers i activitats divulgatives (rutes, jornades,perfomances...) sobre l’ESS 2016
2017
2018
2019