Diagnosi

A Barcelona, més de 4.700 iniciatives socioeconòmiques s'inspiren en els valors de la cooperació, la igualtat i l'autogestió. Són l'expressió de l'economia social i solidària barcelonina i, al mateix temps, una pràctica econòmica i un moviment social.
 
Aquestes iniciatives socioeconòmiques que inclouen gran part dels àmbits de la vida representen un 2,8 % del total de les empreses de la ciutat (167.000 empreses). I tot i que el pes relatiu de l’àmbit és petit, el seu impacte és proporcionalment més gran. D’una banda, perquè genera aproximadament el 8% del total de l’ocupació a Barcelona, amb més de 53.000 persones contractades, i de l’altra, perquè del conjunt d’aquesta activitat socioeconòmica se’n deriva un volum econòmic agregat de 3.750 milions d’euros, més del 7 % del PIB de la ciutat. Aquestes dades demostren que les entitats de l’Economia Social i Solidària esdevenen garants de la resiliència davant la crisi. 
 
Però si a banda d’utilitzar els indicadors econòmics més comuns, en proposem de nous, com poden ser el grau de repartiment equitatiu de treball i salari entre gèneres i en el territori, la reducció de l’impacte ambiental de l’activitat econòmica o el valor de la seva aportació al procomú, podrem dimensionar la important aportació d’aquestes activitats econòmiques al benestar de les persones.

 

Distribució desigual de la riquesa a Barcelona