Intercooperació

La intercooperació és la cooperació entre iniciatives d’ESS, un instrument per enfortir les empreses i entitats existents, crear-ne de noves i idear nous projectes, que es duu a terme mitjançant diverses formes: activitats empresarials conjuntes, creació de cooperatives de segon grau i de grups cooperatius, associacionisme sociopolític, sectorial i territorial, etc.
 

Alhora, l’Administració pública ha d’impulsar la contractació pública responsable, per tal que les empreses que treballin amb ella com a proveïdores excel·leixin en responsabilitat social i ambiental.


Objectius: 

Facilitar instruments i recursos per a la identificació d’empreses i entitats que apliquen pràctiques d’ESS per promoure el seu tractament diferenciat des de l’administració tant en la contractació com en subvencions, l’augment de compres i contractacions entre elles, així com el consum responsable per part de la ciutadania

Contribuir al desenvolupament de processos de contractació pública responsable

Donar suport a processos d’articulació de l’ESS

A qui es dirigeix: 

Empreses i entitats

Xarxes i entitats representatives

 

11Facilitar a l’ESS el seu accés com a empreses proveïdores
Accions 2016 2017 2018 2019
Elaborar un catàleg d’empreses i iniciatives d’ESS
Enfortir les eines i els mapes de mercat social (Balanç Social, Pam a Pam...) i estendre el seu ús
Crear un portal que aglutini les iniciatives existents i les apropi a les altres empreses i a la ciutadania
Accions Anys
Elaborar un catàleg d’empreses i iniciatives d’ESS 2017
Enfortir les eines i els mapes de mercat social (Balanç Social, Pam a Pam...) i estendre el seu ús 2017
2018
Crear un portal que aglutini les iniciatives existents i les apropi a les altres empreses i a la ciutadania 2017
12Contribuir al desenvolupament de polítiques i eines que fomentin la contractació pública responsable
Accions 2016 2017 2018 2019
Ajudar a diagnosticar les pràctiques empresarials de les actuals empreses
proveïdores de l’Ajuntament de Barcelona
Participar activament en el procés de construcció de la política de contractació pública responsable de l’Ajuntament, en especial amb la inclusió de clàusules als contractes públics que afavoreixin el desenvolupament de l’ESS, així com l’evolució de les empreses cap a models de més retorn social i ambiental
Ajudar a dissenyar mecanismes d’avaluació i seguiment de l’aplicació de les clàusules socials
Contribuir a explorar la possibilitat de generar un segell de qualitat ecosocial
Formar sobre el mercat social i sobre eines d’identificació d’empreses proveïdores d’ESS al personal de l’Ajuntament que intervingui en aquestes qüestions
Participar en processos internacionals que fomenten la contractació pública responsable com, per exemple, d’electrònica
Accions Anys
Ajudar a diagnosticar les pràctiques empresarials de les actuals empreses
proveïdores de l’Ajuntament de Barcelona
2017
Participar activament en el procés de construcció de la política de contractació pública responsable de l’Ajuntament, en especial amb la inclusió de clàusules als contractes públics que afavoreixin el desenvolupament de l’ESS, així com l’evolució de les empreses cap a models de més retorn social i ambiental 2016
2017
2018
2019
Ajudar a dissenyar mecanismes d’avaluació i seguiment de l’aplicació de les clàusules socials 2017
Contribuir a explorar la possibilitat de generar un segell de qualitat ecosocial 2016
2017
Formar sobre el mercat social i sobre eines d’identificació d’empreses proveïdores d’ESS al personal de l’Ajuntament que intervingui en aquestes qüestions 2017
2018
Participar en processos internacionals que fomenten la contractació pública responsable com, per exemple, d’electrònica 2016
2017
13 Impulsar i donar suport a fires, trobades i jornades
Accions 2016 2017 2018 2019
Promoure la celebració anual d’una Fira de Consum Responsable
Donar suport a la realització anual de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya
Donar suport a la realització i escalabilitat de les Installparties, esdeveniment que apropa el programari lliure i la creació de coneixement en codi obert a la ciutadania
Donar suport a l’organització de trobades d’economia col·laborativa del procomú
Fer present l’ESS en els grans esdeveniments i congressos a la ciutat
Promoure esdeveniments “satèl·lit” en paral·lel a grans esdeveniments propis de l’economia convencional on es presentin alternatives
Accions Anys
Promoure la celebració anual d’una Fira de Consum Responsable 2016
2017
2018
2019
Donar suport a la realització anual de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya 2016
2017
2018
2019
Donar suport a la realització i escalabilitat de les Installparties, esdeveniment que apropa el programari lliure i la creació de coneixement en codi obert a la ciutadania 2016
2017
2018
2019
Donar suport a l’organització de trobades d’economia col·laborativa del procomú 2016
2017
2018
2019
Fer present l’ESS en els grans esdeveniments i congressos a la ciutat 2016
2017
2018
2019
Promoure esdeveniments “satèl·lit” en paral·lel a grans esdeveniments propis de l’economia convencional on es presentin alternatives 2016
2017
2018
2019
14 Donar suport a processos d’articulació sociopolítica de l’ESS
Accions 2016 2017 2018 2019
Establir convenis de col·laboració i canals permanents d’interlocució amb les organitzacions referents sectorials o generals de l’ESS
Promoure un Àmbit Participat de l’Economia Cooperativa, Social i Solidària i l’economia col·laborativa
Accions Anys
Establir convenis de col·laboració i canals permanents d’interlocució amb les organitzacions referents sectorials o generals de l’ESS 2016
2017
2018
2019
Promoure un Àmbit Participat de l’Economia Cooperativa, Social i Solidària i l’economia col·laborativa 2016
2017
2018
2019
15 Donar suport a processos d’articulació socioempresarial i sociocomunitària de l’ESS
Accions 2016 2017 2018 2019
Donar suport a processos d’articulació de segon i ulterior grau per part de les iniciatives de l’ESS
Enfortir els grups cooperatius existents i promoure la creació de
nous grups
Donar suport a espais i accions d’intercanvi a escala local, nacional i internacional
Promoure espais d’articulació de les iniciatives sociocomunitàries
Afavorir la cooperació entre grups de consum responsable, mercats municipals i botigues mapades al Pam a Pam
Accions Anys
Donar suport a processos d’articulació de segon i ulterior grau per part de les iniciatives de l’ESS 2016
2017
2018
2019
Enfortir els grups cooperatius existents i promoure la creació de
nous grups
2016
2017
2018
2019
Donar suport a espais i accions d’intercanvi a escala local, nacional i internacional 2016
2017
2018
2019
Promoure espais d’articulació de les iniciatives sociocomunitàries 2016
2017
2018
2019
Afavorir la cooperació entre grups de consum responsable, mercats municipals i botigues mapades al Pam a Pam 2017
2018
16Donar suport a processos d’articulació sociopolítica municipal
Accions 2016 2017 2018 2019
Fundar i participar de manera activa en la xarxa de municipis per l’ESS
Organitzar anualment la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària per posar en comú polítiques públiques inspiradores de foment de l’àmbit
Participar en trobades i fòrums nacionals i internacionals d’ESS per a l’intercanvi d’experiències
Accions Anys
Fundar i participar de manera activa en la xarxa de municipis per l’ESS 2016
2017
2018
2019
Organitzar anualment la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària per posar en comú polítiques públiques inspiradores de foment de l’àmbit 2016
2017
2018
2019
Participar en trobades i fòrums nacionals i internacionals d’ESS per a l’intercanvi d’experiències 2016
2017
2018
2019
17Acompanyar la creació d’una moneda social
Accions 2016 2017 2018 2019
Definir el model de desenvolupament de la moneda social
Impulsar un projecte pilot
Posar en marxa una primera fase operativa d’implementació de la moneda social
Accions Anys
Definir el model de desenvolupament de la moneda social 2016
Impulsar un projecte pilot 2017
2018
Posar en marxa una primera fase operativa d’implementació de la moneda social 2019