L’economia social i solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques que prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres o d’altres persones per sobre del lucre.

Es tracta d’iniciatives independents respecte dels poders públics que actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i que són promotores de canvi social.

L’ESS és un àmbit divers configurat per activitats socioeconòmiques que beuen de la influència del moviment cooperatiu i comparteixen uns elements comuns de caràcter transformador: la gestió democràtica i participativa, la contribució a la creació i distribució equitativa de la riquesa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

Tal com recull l’estudi “L’economia social i solidària a Barcelona” (2016), a la ciutat hi ha 4.718 iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària, que generen, aproximadament, el 8% de l’ocupació a la ciutat. D’aquestes 4.718 iniciatives, 2.400 són entitats del tercer sector; 1.197, societats laborals; 861, cooperatives, i 260 són iniciatives d’economia comunitària.

Objectius:

  • Reforçar l’acompanyament a nous projectes i la formació específica continuada.
  • Millorar les opcions de finançament i impulsar el sistema de finances ètiques i crèdit cooperatiu.
  • Fomentar la comunicació per incrementar la visibilització de la realitat existent de l’ESS.
  • Fomentar la intercooperació socioempresarial, sociopolítica i sociocomunitària.
  • Facilitar recursos i infraestructures municipals per al desenvolupament de l’ESS.
  • Fomentar la territorialització de l’ESS com a via de desenvolupament local integral.
  • Fomentar noves pràctiques d’economia comunitària i col·laborativa del procomú.

 

L’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb l’àmbit de l’economia social i solidària representat per l’AESCAT (Associació Economia Social Catalunya), està desenvolupant una estratègia de ciutat per al 2030, amb l’objectiu de consolidar i estructurar el paper de l’economia social i solidària en un model d’economia plural. Aquesta Estratègia de Ciutat per l’Economia Social i Solidària 2030 acordarà unes línies, reptes i palanques estratègiques durant el primer semestre del 2020, a partir de les quals s'elaborarà, entre d'altres actuacions, un nou Pla d'Impuls de la política pública i del mandat 2019-2023.

Para que venen pa en un mercat on s'ofereixen els productes per tastar