Per al desenvolupament de serveis especialitzats i d’acord amb una normativa més flexible, l’Ajuntament de Barcelona compta amb una sèrie d’ens públics, adscrits a l’àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda. Són ens aprovats per acord del Plenari del Consell Municipal que tenen personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent i neixen per al compliment de finalitats específiques. Permeten gestionar de manera especialitzada determinats serveis, que cal dotar d’una organització pròpia i diferenciada de la que gestiona el conjunt de competències de l’Ajuntament. Amb la seva creació s’aconsegueix una flexibilitat més gran i autonomia de gestió.

Empreses i organismes autònoms

​​​