L’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona (IMHB) és un organisme autònom local, dotat de personalitat jurídica pròpia, que té com a finalitat la gestió, recaptació i inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i d’altres entitats públiques.

L’Institut treballa per millorar constantment la qualitat dels serveis que ofereix a la ciutadania, atenent les seves necessitats i proporcionant-hi totes les facilitats per al compliment de les seves obligacions, alhora que garanteix l’exercici dels seus drets.

Els valors més destacats de les seves competències són l’alta capacitat del personal que hi treballa, la transparència, una informació clara i concreta de les actuacions i la innovació constant dels processos operatius i de gestió.

Són objectius d’especial rellevància els següents:

  • Aplicar la simplificació administrativa, que permet agilitzar i modernitzar els tràmits que duu a terme la ciutadania.
  • Utilitzar els recursos propis per adquirir el màxim d’eficàcia i eficiència en la comunicació amb la ciutadania.
  • Agilitar i facilitar el pagament del deute, sense desplaçaments, per mitjans telemàtics segurs i domiciliats.
  • Vetllar pel compliment de les obligacions tributàries dels contribuents, amb accions orientades a propiciar el pagament del deute en període voluntari.
  • Impartir formació contínua al personal de l’IMHB per assegurar una gestió correcta.
  • Assegurar un sistema de qualitat que promogui la revisió permanent de processos i procediments de treball i que permeti identificar les oportunitats de millora.
Seu d'Hisenda

Documents