La planificació econòmica de l’Ajuntament de Barcelona és el full de ruta d’una política pressupostària sostenible, solvent i amb salut financera. Dins de la programació dels pressupostos municipals es desenvolupen unes polítiques fiscals que posen una especial atenció a les persones amb menys recursos, a fi de construir una ciutat més justa i redistributiva.

Al mateix temps, la contractació pública pot i ha de ser una eina de transformació. Per prestar els seus serveis, l’Ajuntament de Barcelona destina cada any més de 590 milions d’euros a contractar serveis i comprar béns. Fer-ho de forma responsable, premiant aquells subministradors que fan bé la seva feina, protegeixen els seus treballadors i tenen cura del seu entorn, contribueix a millorar la ciutat. Per això, l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb els agents econòmics i socials de la ciutat, ha adoptat i està implementant uns principis de contractació responsable.

També vol reforçar els mecanismes de transparència i fer efectius el dret a la informació, el rendiment de comptes i el control ciutadà, tres eines imprescindibles per fer front al fenomen de la corrupció i garantir el compromís amb l’honestat i el bon govern. 

El repte és, doncs, desenvolupar i crear espais i mecanismes que facin possible aquesta administració col·lectiva i democràtica d’allò públic i comú. Una gestió que posi en el centre el ciutadà i estigui supeditada a la corresponsabilitat i coproducció de les polítiques entre tècnics, polítics i ciutadania.

Nen jugant

Contractació pública sostenible

Contractació pública social

La Guia de contractació pública social és una eina de transformació socioeconòmica que inclou noves clàusules socials en la contractació pública per potenciar els drets laborals, la igualtat de gènere, el comerç just, la protecció de les pimes, etc. Un conjunt de mesures que van més enllà de la legislació estatal i reforcen la contractació pública social inclusiva i amb justícia social.

Descarregar

Contractació pública ambiental

La Guia de contractació pública ambiental presenta de manera sintètica els elements clau que cal considerar en el procés d’introducció de criteris ambientals en la redacció de plecs d’adquisició o d’aprovisionament de béns, serveis i obres de l’Ajuntament de Barcelona.

Descarregar

Contractació pública innovadora

La Guia de contractació pública innovadora identifica el potencial de compra de l’Ajuntament de Barcelona per estimular la innovació amb l’objectiu de resoldre els reptes de la ciutat i amplificar l’impacte de les seves polítiques socials i ambientals.

Descarregar