Una de les prioritats del nou Govern municipal és la lluita contra l’atur i la precarietat laboral. Així, la promoció de l’ocupació de qualitat per a tothom és una de les grans línies de treball en què l’Ajuntament articula la seva activitat.

Objectius:

 • Facilitar l'accés al mercat de treball, combatre les desigualtats i lluitar contra la precarietat laboral de gènere. 
 • Fomentar l'ocupació de qualitat i promoure, alhora, un model de desenvolupament socioeconòmic que serveixi com a vector de reequilibri territorial en termes d'ocupació i benestar. 

Accions: 

 • Millorar els programes dirigits a persones en risc o situació de vulnerabilitat i/o exclusió social.
 • Tenir un salari bàsic de referència.
 • Pla de promoció de les indústries creatives. 
 • Incrementar les actuacions per millorar l'ocupabilitat.
 • Pla de foment de l'ocupació que aposti per la proximitat i l'economia plural.
 • Nou model d'orientació i intermediació laboral. 
 • Nou model d'oficina local d'ocupació.
 • Situar l'ocupació al centre de les polítiques municipals. 
 • Incrementar les actuacions per millorar l'ocupabilitat, a través del centre de desenvolupament professional Porta22, de Barcelona Activa. 
Sala amb persones treballant amb ordinadors

Estratègia per l’Ocupació

L’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona (EOB) 2016-2020 proposa les línies de treball següents:

 • Establir un acord polític de ciutat que concerti i articuli una estratègia per l’ocupació i el seu corresponent desplegament.
 • Incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions que es portin a terme en el marc de l’Estratègia per l’Ocupació.
 • Incorporar la perspectiva de la diversitat en totes les actuacions que es portin a terme en el marc de l’Estratègia per l’Ocupació.
 • Elaborar un mapa de tots els dispositius i recursos que actualment operen a la ciutat de Barcelona vinculats al foment de l’ocupació.
 • Crear un espai col·laboratiu i/o xarxa, per intercanviar i generar coneixements, metodologies i pràctiques relatius a l’ocupació.
 • Definir un pla d’actuació anual per a l’ocupació. 
 • Organitzar esdeveniments amb projecció internacional relacionats amb l’ocupació
 • Ampliar i millorar l’accés i la prestació dels serveis d’intermediació.
 • Reforçar el servei de prospecció d’empreses per definir els perfils professionals i la descripció dels llocs de treball susceptibles de generar ocupació.
 • Crear una aplicació informàtica unificada d’intermediació que sigui àgil, senzilla i eficaç.
 • Prioritzar les actuacions i els recursos adreçats als col·lectius en situació de vulnerabilitat o precarietat laboral: dones, persones més grans de 45 anys i persones sense papers.
 • Constituir Barcelona com a àmbit de concertació territorial amb la perspectiva d’esdevenir un consorci amb el SOC.
 • Definir un model d’oficina local d’ocupació i una xarxa d’oficines locals d’ocupació.
 • Dissenyar nous projectes integrals adreçats als territoris o col·lectius que es troben en situació de més necessitat de la ciutat.
 • Impulsar la formació ocupacional, la formació dual i l’acreditació de competències.
 • Articular una xarxa per a l’FP a Barcelona.
 • Incrementar les accions d’alfabetització digital adreçades als col·lectius més afectats per la divisòria digital.
 • Incrementar els programes municipals de formació propis per adreçar-se a col·lectius i a empreses amb necessitats específiques.
 • Crear mecanismes de col·laboració i coordinació a cada districte amb els corresponents agents clau.
 • Crear un catàleg de serveis comuns per a tota la ciutat que es complementi amb serveis i actuacions específiques a cada territori. 
 • Articular la coordinació dels diferents agents dels districtes. 
 • Identificar sectors o projectes al municipi que siguin generadors d’ocupació.
 • Elaborar un marc normatiu que estableixi l’ocupació com un tema prioritari en l’agenda política.
 • Aprofitar l’Ajuntament com a prestador de serveis.
 • Revisar els criteris que actualment regeixen les clàusules socials amb les empreses i entitats proveïdores de béns i serveis.
 • Aplicar criteris de qualitat de l’ocupació pel que fa a la recepció d’ofertes de treball.
 • Crear un segell de qualitat ocupacional.