L’Ajuntament de Barcelona va iniciar la seva tasca de cooperació internacional i solidaritat internacional fa prop de vint anys, en un context marcat per la reivindicació ciutadana del 0,7%, per la guerra dels Balcans (en particular, per l’impacte del que s’esdevenia a la ciutat de Sarajevo) i pel moviment ciutadà de solidaritat que la guerra i altres greuges internacionals despertaren.

Enguany, la reivindicació ciutadana s’ha fet efectiva a Barcelona.  L’Ajuntament destina, des de l’any 2015, un 0,7% dels seus ingressos propis a la cooperació per a la justícia global. Aquest esforç econòmic es canalitza, en primer lloc, cap al finançament de projectes presentats per diferents organismes de justícia global especialitzats de la ciutat de Barcelona (organitzacions, universitats, institucions educatives, sindicats, etc.).  Les més d’un centenar d’intervencions que són finançades anualment per concurrència pública, a través de la convocatòria de subvencions, es distribueixen en modalitats diferents.

Tanmateix, es destina una segona part de l’esforç a la cooperació ciutat a ciutat (city to city) facilitant i gestionant l’assistència tècnica de professionals de l’Ajuntament de Barcelona a altres ajuntaments. Ara per ara s’està donant suport a ciutats com Maputo (Moçambic), l’Havana (Cuba), Tetuan (el Marroc), Saïda (el Líban), Amman (Jordània), Tunis (Tunísia), Mitrovica (Albània) o Medellín (Colòmbia) en àmbits com ara mercats, planificació urbana, biblioteques, polítiques d’accessibilitat, museística, arxius, resiliència urbana, salut pública, ecologia urbana, gestió del cicle de l’aigua, entre d'altres.

Barcelona és una ciutat global amb una economia cada cop més internacionalitzada. Això significa que té una petjada cada cop més important que convé gestionar, i que aquesta es produeix a través de la resta de polítiques (com la de contractació pública, l’energètica, la comercial, la d’acollida i migracions, l’educativa, la de promoció empresarial i el model turístic, la cultural, etc.).  Per això s’estan desplegant actuacions de cooperació de banda ampla i de coherència en col·laboració amb la resta de departaments, entre les quals destaca el projecte de desplegament de criteris de drets humans en la contractació municipal.

La cooperació de l’Ajuntament de Barcelona és una política de ciutat en què té un paper destacat el Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, que disposa de diferents grups de treball i que és l’espai principal de coproducció.  Tanmateix, la cooperació està guiada pel Pla director de cooperació per la justícia global que té caràcter quadriennal. La unitat que gestiona el 0,7% és la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, formada actualment per un equip de tretze persones. 

Manifestació pacífista a Plaça Catalunya