Invertim de manera responsable

El pressupost és el reflex financer de l’estratègia i prioritats municipals, on els recursos s’assignen als principals programes i actuacions municipals. Per al 2020, l’Ajuntament impulsa un pressupost expansiu, emmarcat en els objectius de desenvolupament sostenible, per revertir la desigualtat i donar resposta a l’emergència climàtica. Desenvolupar l’activitat econòmica i l’ocupació de qualitat, així com garantir la seguretat i la convivència a la ciutat, són altres de les prioritats del pressupost del consistori.

La gestió econòmica municipal té l’aval de les principals agències de ràting, que de manera reiterada han destacat la fortalesa i solvència financera de l’Ajuntament. Els informes d’aquestes entitats destaquen el superàvit de Barcelona i el seu baix nivell d’endeutament, fets que possibiliten el ritme expansiu dels seus pressupostos.

Al mateix temps, la contractació pública es perfila com una eina de transformació. Per prestar els seus serveis, l’Ajuntament de Barcelona destina cada any més de 590 milions d’euros a contractar serveis i comprar béns. Fer-ho de manera responsable, premiant els subministradors que fan bé la seva feina, protegeixen els treballadors i tenen cura de l’entorn, contribueix a millorar la ciutat. Per això, l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb els agents econòmics i socials de la ciutat, vetlla per uns principis de contractació responsable.

Tota la gestió econòmica de l’Ajuntament està oberta a la ciutadania a través de diferents espais web. L’objectiu és reforçar els mecanismes de transparència i fer efectius el dret a la informació, la rendició de comptes i el control ciutadà, tres eines imprescindibles per garantir el compromís amb el bon govern.

Sala de jocs infantils on nens i adults comparteixen l'espai

Contractació pública sostenible

Contractació pública social

La Guia de contractació pública social és una eina de transformació socioeconòmica que inclou noves clàusules socials en la contractació pública per potenciar els drets laborals, la igualtat de gènere, el comerç just, la protecció de les pimes, etc. Un conjunt de mesures que van més enllà de la legislació estatal i reforcen la contractació pública social inclusiva i amb justícia social.

Descarregar

Contractació pública ambiental

La Guia de contractació pública ambiental presenta de manera sintètica els elements clau que cal considerar en el procés d’introducció de criteris ambientals en la redacció de plecs d’adquisició o d’aprovisionament de béns, serveis i obres de l’Ajuntament de Barcelona.

Descarregar

Contractació pública innovadora

La Guia de contractació pública innovadora identifica el potencial de compra de l’Ajuntament de Barcelona per estimular la innovació amb l’objectiu de resoldre els reptes de la ciutat i amplificar l’impacte de les seves polítiques socials i ambientals.

Descarregar