Baobab: programa de lleure educatiu i comunitari

Col left

El programa Baobab pretén impulsar i reforçar projectes de lleure educatiu de base comunitària per donar resposta a les necessitats educatives detectades als barris d’acció prioritària del Pla de Barris. Vol esdevenir un programa de continuïtat, arrelat al territori i sostenible a llarg del temps que faciliti la instauració i el desenvolupament del lleure educatiu, associatiu i comunitari amb la creació i el reconeixement d’esplais i caus als barris.

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROGRAMA

Baobab és un programa educatiu, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), que té la finalitat de consolidar el lleure educatiu de base comunitària als barris on la xarxa de lleure és feble o inexistent.

S’emmarca dins el Pla de Barris, i forma part del conjunt d’actuacions estratègiques que el Govern municipal actual ha posat en marxa en l’àmbit de política educativa amb l’objectiu de reduir les desigualtats a la ciutat de Barcelona.

El programa Baobab pretén impulsar i enfortir projectes de lleure organitzats per gent jove que duen a terme la seva tasca des de l’associacionisme educatiu, és a dir, des del voluntariat i amb una intenció educativa explícita dirigida a infants, joves i les seves famílies. El programa Baobab pretén crear així, les condicions necessàries per fer créixer o néixer esplais i caus, col·laborant amb la xarxa i la comunitat i treballant amb el territori i des d’aquest.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

 • Generar  les condicions necessàries per a la creació d’educació en el lleure comunitari.
 • Enfortir les experiències de lleure educatiu de base comunitària que ja existeixen als barris.
 • Vincular infants, adolescents i famílies a les entitats de lleure educatiu de base comunitària.
 • Afavorir la vinculació de les entitats de lleure educatiu de base comunitària al territori.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

PRINCIPIS DEL PROGRAMA

 • Afavorir que tots els infants tinguin accés al lleure educatiu.
 • Compensar les desigualtats territorials pel que fa a l’oferta de lleure.
 • Potenciar accions col·lectives que millorin la vida quotidiana, el sentiment de pertinença i la cohesió social.
 • Educar amb la comunitat i des d’aquesta.
 • Considerar el temps lliure com a espai transformador, i el territori com a oportunitat.
 • Promoure la participació activa dels infants i de les seves famílies amb una mirada oberta al barri.
 • Dinamitzar i enfortir els vincles socials.
 • Motivar la responsabilitat compartida.

El programa Baobab es va desplegant des de l’any 2016 en diferents barris i ampliant el seu marc d’actuació fins arribar al 2019 a intervenir en tots els territoris d’atenció preferent.

Barris d'actuació el 2018

 

 • Infants, adolescents i les seves famílies residents a barris d’acció prioritària de Barcelona amb una manca d’oportunitats educatives de lleure i dificultats per accedir a aquest tipus d’oferta.
 • Joves dels territoris per tal que formin i siguisn part activa del projecte als seus barris.
 • Esplais i caus que, a través de les seves entitats i federacions, duen a terme tasques de lleure educatiu de base comunitària.
 • Agents socials, educatius i veïnals dels barris amb qui generar aliances.

El programa pretén, així, afavorir que infants, adolescents i joves tinguin accés al lleure educatiu a partir de la implicació de tots els agents de la comunitat, treballant des d’una responsabilitat compartida i promovent la participació activa i col·lectiva.

 

L’Administració municipal, amb l’IMEB com a equip impulsor, i el Pla de Barris i districtes.

Amb la col·laboració de l’Àrea de Joventut, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) a través dels centres de Serveis Socials, i l’Agència de Salut Pública (ASPB) a través del programa “Salut als Barris”.

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), amb la seva expertesa i la seva tasca amb els moviments de lleure associatiu en l’àmbit de Barcelona, treballa per mantenir la coherència entre les línies de treball de les diverses federacions de lleure i el programa Baobab.

Les escoles i les AFA de cada barri són una peça clau per a la consecució dels objectius per vincular infants i adolescents als projectes existents d’educació en el lleure.

Entitats veïnals, col·lectius i equipaments de proximitat del territori que duen a terme accions de lleure educatiu.

Metodologia basada en la participació activa i la corresponsabilitat.

El programa proposa diverses actuacions per donar suport, orientar i construir iniciatives de lleure  comunitari (Esplais i/o Caus) des d’una mirada sistèmica i amb el suport, el reajustament i  la construcció compartida amb tots els agents clau de cada territori, per tal de donar continuïtat al programa i que esdevingui sostenible en el temps.

Actuació: acompanyament per a la creació d'esplais o caus 

 • Potenciar el voluntariat de lleure educatiu entre els joves perquè en siguin protagonistes als seus barris.
 • Donar suport tècnic per desenvolupar el nou projecte, conjuntament amb el Consell de Joventut de Barcelona (CJB).
 • Facilitar l’accés a formacions de lleure, educació comunitària i altres d’específiques d’acord amb la detecció de necessitats formatives a cada territori.
 • Vincular i acompanyar l’accés i la participació d’infants, adolescents i les seves famílies a projectes de lleure els caps de setmana.
 • Facilitar les connexions i la creació de projectes en col·laboració amb altres entitats i agents que portin a terme projectes de lleure educatiu.
 • Col·laborar amb la xarxa i la comunitat, treballar amb el territori i des del territori, i partir de les necessitats i les prioritats de cada barri.
 • Recórrer a les potencialitats existents a la comunitat per donar continuïtat al projecte.

Actuació: Enfortir les experiències de lleure educatiu i associatiu de base comunitària que ja existeixen als barris 

 • Facilitar la vinculació i la participació dels nens i nenes i les seves famílies a projectes de lleure ja existents els caps de setmana.
 • Treballar pel relleu de joves com a futurs monitors o monitores al seu propi barri.
 • Oferir suport formatiu als equips educatius dels barris, als caps, als monitors o monitores i a l’equip directiu de lleure.
 • Donar suport a la difusió del projecte de lleure associatiu en el barri, les xarxes existents, les entitats educatives, els centres educatius, etcètera.
 • Contribuir a fer trobades amb altres projectes i altres entitats de lleure associatiu de caps de setmana ja existents.
 • Afavorir la relació entre els diversos esplais i caus del barri.
 • Facilitar connexions amb el teixit veïnal i social del territori per generar sinergies i aliances amb els projectes existents d’educació en el lleure.

Actuació: Formació en lleure educatiu

 • Cursos de monitor o monitora, o director o directora de lleure: es faciliten formacions de lleure ajustades i a la mida dels territoris per obtenir el títol de monitor o monitora de lleure o director o directora de lleure per als joves que es volen vincular a projectes de lleure associatiu del barri.
 • Formació en educació comunitària:  l’objectiu és ampliar la formació de joves i agents clau del territori vinculats al projecte Baobab, dinamitzadors o dinamitzadores, monitors o monitores d’esplais i caus i professionals d’equipaments educatius de proximitat, i ampliar la mirada de l’educació en el lleure des d’una perspectiva comunitària.

Actuació: Campaments urbans

Acció temporal amb sentit educatiu a la ciutat

Els campaments urbans són una acció temporal amb sentit educatiu que es proposa des del programa Baobab durant el mes d’agost. Es tracta d’un acció gratuïta adreçada a infants de 4 a 12 anys i que es duu a terme principalment en escoles públiques dels barris prioritaris de la ciutat de Barcelona.

Aquesta acció permet que tant infants, joves i famílies com la comunitat tinguin una experiència amb la metodologia de lleure educatiu de base comunitària.

Vull saber més sobre els Campaments Urbans

 

.

Col right
Actualitat: 

El nou esplai Perifèrik es presenta al barri de la Verneda

21/09/2021 - 10:19

La futura entitat de lleure formarà part de la Federació ESPLAC.

 

Documental ‘Sota l'ombra d’un Baobab’

Vídeo cançó “Sota l’ombra d’un Baobab”

Campaments Urbans Baobab

Construïm el lleure de base comunitària al barri

 

Documents d'interès
Campaments Urbans Baobab-estiu 2018. TALLERS AUDIOVISUALS

El programa Baobab es va desplegant des de l’any 2016 en diferents barris i ampliant el seu marc d’actuació fins arribar al 2019 a intervenir en tots els territoris d’atenció preferent.

Barris d'actuació el 2018

 

 • Infants, adolescents i les seves famílies residents a barris d’acció prioritària de Barcelona amb una manca d’oportunitats educatives de lleure i dificultats per accedir a aquest tipus d’oferta.
 • Joves dels territoris per tal que formin i siguisn part activa del projecte als seus barris.
 • Esplais i caus que, a través de les seves entitats i federacions, duen a terme tasques de lleure educatiu de base comunitària.
 • Agents socials, educatius i veïnals dels barris amb qui generar aliances.

El programa pretén, així, afavorir que infants, adolescents i joves tinguin accés al lleure educatiu a partir de la implicació de tots els agents de la comunitat, treballant des d’una responsabilitat compartida i promovent la participació activa i col·lectiva.

 

L’Administració municipal, amb l’IMEB com a equip impulsor, i el Pla de Barris i districtes.

Amb la col·laboració de l’Àrea de Joventut, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) a través dels centres de Serveis Socials, i l’Agència de Salut Pública (ASPB) a través del programa “Salut als Barris”.

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), amb la seva expertesa i la seva tasca amb els moviments de lleure associatiu en l’àmbit de Barcelona, treballa per mantenir la coherència entre les línies de treball de les diverses federacions de lleure i el programa Baobab.

Les escoles i les AFA de cada barri són una peça clau per a la consecució dels objectius per vincular infants i adolescents als projectes existents d’educació en el lleure.

Entitats veïnals, col·lectius i equipaments de proximitat del territori que duen a terme accions de lleure educatiu.

Metodologia basada en la participació activa i la corresponsabilitat.

El programa proposa diverses actuacions per donar suport, orientar i construir iniciatives de lleure  comunitari (Esplais i/o Caus) des d’una mirada sistèmica i amb el suport, el reajustament i  la construcció compartida amb tots els agents clau de cada territori, per tal de donar continuïtat al programa i que esdevingui sostenible en el temps.

Actuació: acompanyament per a la creació d'esplais o caus 

 • Potenciar el voluntariat de lleure educatiu entre els joves perquè en siguin protagonistes als seus barris.
 • Donar suport tècnic per desenvolupar el nou projecte, conjuntament amb el Consell de Joventut de Barcelona (CJB).
 • Facilitar l’accés a formacions de lleure, educació comunitària i altres d’específiques d’acord amb la detecció de necessitats formatives a cada territori.
 • Vincular i acompanyar l’accés i la participació d’infants, adolescents i les seves famílies a projectes de lleure els caps de setmana.
 • Facilitar les connexions i la creació de projectes en col·laboració amb altres entitats i agents que portin a terme projectes de lleure educatiu.
 • Col·laborar amb la xarxa i la comunitat, treballar amb el territori i des del territori, i partir de les necessitats i les prioritats de cada barri.
 • Recórrer a les potencialitats existents a la comunitat per donar continuïtat al projecte.

Actuació: Enfortir les experiències de lleure educatiu i associatiu de base comunitària que ja existeixen als barris 

 • Facilitar la vinculació i la participació dels nens i nenes i les seves famílies a projectes de lleure ja existents els caps de setmana.
 • Treballar pel relleu de joves com a futurs monitors o monitores al seu propi barri.
 • Oferir suport formatiu als equips educatius dels barris, als caps, als monitors o monitores i a l’equip directiu de lleure.
 • Donar suport a la difusió del projecte de lleure associatiu en el barri, les xarxes existents, les entitats educatives, els centres educatius, etcètera.
 • Contribuir a fer trobades amb altres projectes i altres entitats de lleure associatiu de caps de setmana ja existents.
 • Afavorir la relació entre els diversos esplais i caus del barri.
 • Facilitar connexions amb el teixit veïnal i social del territori per generar sinergies i aliances amb els projectes existents d’educació en el lleure.

Actuació: Formació en lleure educatiu

 • Cursos de monitor o monitora, o director o directora de lleure: es faciliten formacions de lleure ajustades i a la mida dels territoris per obtenir el títol de monitor o monitora de lleure o director o directora de lleure per als joves que es volen vincular a projectes de lleure associatiu del barri.
 • Formació en educació comunitària:  l’objectiu és ampliar la formació de joves i agents clau del territori vinculats al projecte Baobab, dinamitzadors o dinamitzadores, monitors o monitores d’esplais i caus i professionals d’equipaments educatius de proximitat, i ampliar la mirada de l’educació en el lleure des d’una perspectiva comunitària.

Actuació: Campaments urbans

Acció temporal amb sentit educatiu a la ciutat

Els campaments urbans són una acció temporal amb sentit educatiu que es proposa des del programa Baobab durant el mes d’agost. Es tracta d’un acció gratuïta adreçada a infants de 4 a 12 anys i que es duu a terme principalment en escoles públiques dels barris prioritaris de la ciutat de Barcelona.

Aquesta acció permet que tant infants, joves i famílies com la comunitat tinguin una experiència amb la metodologia de lleure educatiu de base comunitària.

Vull saber més sobre els Campaments Urbans

Compartiu aquest contingut