FASE 1, EXPLOREM EL CAMÍ

Diagnòstic. En aquest moment és tracta de conèixer d’una banda els hàbits de mobilitat de l’alumnat: el grau d’autonomia, qui acompanya als nois I noies i perquè, el mitjà de transport que s’utilitza, el temps que s’inverteix, etc.

D’altra banda es vol conèixer l'itinerari actual que cada nen o nena segueix per anar a l'escola i trobar “l’aranya de mobilitat” es a dir l’itinerari compartit majoritàriament. En tercer lloc es vol conèixer la percepció de seguretat dels nois i noies, les dificultats que s'hi troben, la dimensió dels problemes o disfuncions, la identificació de perill o zones de risc a l’entorn escolar.

L’IMEB facilita a professorat i famílies diversos materials didàctics i enquestes per realitzar la diagnosi i conèixer la situació concreta de cada entorn escolar.

Amb aquestes informació la comissió del camí escolar identifica les pautes a millorar en quan a hàbits de mobilitat i elabora un informe que recull les propostes per realitzar les millores de l’entorn que poden generar més  seguretat als camins escolars. Des de Serveis Tècnics de districte juntament amb la Guardia Urbana es valora la idoneïtat de cadascuna de les propostes i  es configura el pla d'acció en coherència amb allò que s'ha identificat, prioritzant les accions en funció dels criteris tècnics i el pressupost disponible. Els Serveis Tècnics  fan el retorn a la Comissió del Camí escolar de quines mesures es poden implementar i en quins terminis.

En aquesta fase la Guàrdia Urbana ofereix a les escoles treballar amb l’alumnat la mobilitat segura  des del programa “La Guàrdia Urbana a l’escola” i dins del bloc temàtic de “Vinculació i cura de l’entorn proper” amb  els tallers de

 -Camí escolar, camí segur.
-Les normes viàries.
-GUBcaching (mobilitat segura).

L’enfocament metodològic dels tallers es basa en els principis educatius d’activitat, experiència i d’integració.

Compartiu aquest contingut