Consell de la Formació Professional de Barcelona

Col left

El Consell Municipal de la Formació Professional de Barcelona és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu, d’assessorament i proposta en temes de formació professional a la ciutat, promogut per l’Ajuntament de Barcelona.

Es constitueix com a plataforma estable de treball, debat i proposta, en el qual participen tots els agents educatius, socials i econòmics que operen a la ciutat i àrea d’influència, de tot l’àmbit de la formació professional.

Un espai de reconeixement de la suma de tots els agents en un espai col·laboratiu, de participació, treball en xarxa i transversal com a eina útil per impulsar l’FP a la ciutat.

Funcions

 • Treballar mesures per fomentar l’equitat educativa analitzant nous models i oportunitats pels joves de Barcelona. I afavorir la promoció de polítiques d’FP inclusives orientades als col·lectius més vulnerables i de difícil inserció.
 • Facilitar la interrelació entre les diferents entitats i institucions que actuen en el camp de la formació professional.
 • Identificar els aspectes sobre els quals cal incidir per avançar en la millora de la qualitat de la formació professional i la inserció laboral a la ciutat.
 • Generar coneixement, prospectiva i debat sobre la formació professional.
 • Assessorar, recomanar i col·laborar en les polítiques, els plans i els programes d’abast municipal vinculats a la formació professional, especialment en la planificació educativa i en l’adequació de l’oferta formativa a les necessitats del sistema productiu de la ciutat.
 • Promoure i impulsar la innovació en l’àmbit de la formació professional.
 • Promoure iniciatives vinculades al reconeixement i la visualització de les aportacions en matèria de formació professional a la ciutat.

Les funcions del Consell s’exerciran mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens, propostes, mocions internes i demandes que tindran rang de recomanació dels òrgans de govern municipal.

Estructura i composició

 • Presidència Correspon a l’alcalde o l’alcaldessa
   
 • Vicepresidència
  - La Vicepresidència Primera serà exercida per un/a integrant del teixit associatiu representat al Plenari.
  - La Vicepresidència Segona serà exercida per el/la regidor/a que tingui assignades les competències sobre educació, o la persona en qui delegui expressament.
  - La Vicepresidència Tercera serà exercida per el/la regidor/a que tingui assignades les competències sobre Desenvolupament Econòmic o la persona en qui delegui expressament.
  - Direcció

L’estructura del Consell està encapçalada pels òrgans de govern i de participació següents:

 • El Ple És l'òrgan de màxima representació del Consell. Hi participen les entitats i organitzacions que actuen en el camp de la formació professional a la ciutat. S’ha de reunir com a mínim dos cops l’any.
   
 • La Comissió Permanent
  - És l'òrgan responsable d'articular els mecanismes que possibiliten assolir les funcions que té encomanades el Consell Municipal de la Formació Professional a Barcelona i la continuïtat del seu funcionament. S’ha de reunir com a mínim dos cops l’any.
  - La Comissió Permanent podrà constituir grups de treball i taules de persones expertes. Els grups estan configurats per entitats del Plenari del Consell. També s'hi poden integrar entitats i/o institucions especialitzades o que intervenen en l'objecte de treball del grup i amb altres persones expertes i per tècnics i tècniques municipals del camp temàtic de referència.
   
 • Secretaria Té les funcions pròpies d'un òrgan auxiliar de suport tècnic i administratiu. Dona impuls, suport i coordinació als òrgans del Consell per dinamitzar i posar en pràctica les decisions del ple i fer el seguiment dels grups de treball.

La composició del Consell està constituïda per representants dels diversos agents educatius, socials i econòmics de la ciutat i de la seva àrea d’influència:

 • Regidors/ores dels diferents grups municipals
 • Personal tècnic de les diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona
 • Altres administracions (Generalitat, Diputació i Àrea Metropolitana )
 • Organitzacions empresarials (Patronals, gremis i associacions empresarials).
 • Sindicats de treballadors i treballadores
 • Centres de formació professional públics, concertats i privats
 • Entitats del tercer sector
 • Entitats especialitzades en recerca i coneixement sobre formació profesisonal
 • Alumnat de formació professional
 • Associacions de pares i mares
 • Altres consells sectorials del propi Ajuntament

 

Sessió del 15.04.2021  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 16.12.2020  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 21.10.2020  Ordre del dia  |  Acta (vídeo)
Sessió del 08.05.2020  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 29.01.2020  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 09.05.2019  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 07.02.2019  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 08.01.2019  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 05.07.2018  Ordre del dia  |  Acta

El Consell participa activament en el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional.

El Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional aplega un grup de ciutats que representen una part molt important del PIB català, de les empreses de Catalunya, de la població assalariada, dels centres de formació professional, dels alumnes que cursen alguna modalitat de formació professional i un tant per cent elevat de l’oferta formativa del país.

En aquest sentit, el Fòrum es presenta com a interlocutor necessari davant d’altres administracions o entitats relacionades per defensar l’opinió i la tasca desenvolupada en els municipis al voltant de la formació professional.

Des del Fòrum es volen promoure espais de cooperació i col·laboració entre totes les ciutats integrants i establir així un compromís ferm de treballar coordinadament per facilitar la transferència de coneixements i expressar-nos públicament com una sola veu.

El Fòrum està format pels consells de les ciutats de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, el Prat de Llobregat, Mataró, Terrassa, Granollers, Rubí, l’Hospitalet de Llobregat i el Consell de la conca de Ripoll i riera de Caldes, que integra Sabadell, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, la Llagosta, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.

Documents d’interès:

Conveni de cooperació i col·laboració Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional (PDF)

Declaració del Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional (PDF)

Carta Forum Ciutats Consell FP denunciant la manca de places pel curs 2021-22 (PDF)

Col right

Sessió del 15.04.2021  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 16.12.2020  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 21.10.2020  Ordre del dia  |  Acta (vídeo)
Sessió del 08.05.2020  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 29.01.2020  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 09.05.2019  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 07.02.2019  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 08.01.2019  Ordre del dia  |  Acta
Sessió del 05.07.2018  Ordre del dia  |  Acta

El Consell participa activament en el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional.

El Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional aplega un grup de ciutats que representen una part molt important del PIB català, de les empreses de Catalunya, de la població assalariada, dels centres de formació professional, dels alumnes que cursen alguna modalitat de formació professional i un tant per cent elevat de l’oferta formativa del país.

En aquest sentit, el Fòrum es presenta com a interlocutor necessari davant d’altres administracions o entitats relacionades per defensar l’opinió i la tasca desenvolupada en els municipis al voltant de la formació professional.

Des del Fòrum es volen promoure espais de cooperació i col·laboració entre totes les ciutats integrants i establir així un compromís ferm de treballar coordinadament per facilitar la transferència de coneixements i expressar-nos públicament com una sola veu.

El Fòrum està format pels consells de les ciutats de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, el Prat de Llobregat, Mataró, Terrassa, Granollers, Rubí, l’Hospitalet de Llobregat i el Consell de la conca de Ripoll i riera de Caldes, que integra Sabadell, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, la Llagosta, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.

Documents d’interès:

Conveni de cooperació i col·laboració Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional (PDF)

Declaració del Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional (PDF)

Carta Forum Ciutats Consell FP denunciant la manca de places pel curs 2021-22 (PDF)

Compartiu aquest contingut