ACTUACIONS DEL PROGRAMA

El programa proposa diverses actuacions per donar suport, orientar i construir iniciatives de lleure  comunitari (Esplais i/o Caus) des d’una mirada sistèmica i amb el suport, el reajustament i  la construcció compartida amb tots els agents clau de cada territori, per tal de donar continuïtat al programa i que esdevingui sostenible en el temps.

Actuació: acompanyament per a la creació d'esplais o caus 

 • Potenciar el voluntariat de lleure educatiu entre els joves perquè en siguin protagonistes als seus barris.
 • Donar suport tècnic per desenvolupar el nou projecte, conjuntament amb el Consell de Joventut de Barcelona (CJB).
 • Facilitar l’accés a formacions de lleure, educació comunitària i altres d’específiques d’acord amb la detecció de necessitats formatives a cada territori.
 • Vincular i acompanyar l’accés i la participació d’infants, adolescents i les seves famílies a projectes de lleure els caps de setmana.
 • Facilitar les connexions i la creació de projectes en col·laboració amb altres entitats i agents que portin a terme projectes de lleure educatiu.
 • Col·laborar amb la xarxa i la comunitat, treballar amb el territori i des del territori, i partir de les necessitats i les prioritats de cada barri.
 • Recórrer a les potencialitats existents a la comunitat per donar continuïtat al projecte.

Actuació: Enfortir les experiències de lleure educatiu i associatiu de base comunitària que ja existeixen als barris 

 • Facilitar la vinculació i la participació dels nens i nenes i les seves famílies a projectes de lleure ja existents els caps de setmana.
 • Treballar pel relleu de joves com a futurs monitors o monitores al seu propi barri.
 • Oferir suport formatiu als equips educatius dels barris, als caps, als monitors o monitores i a l’equip directiu de lleure.
 • Donar suport a la difusió del projecte de lleure associatiu en el barri, les xarxes existents, les entitats educatives, els centres educatius, etcètera.
 • Contribuir a fer trobades amb altres projectes i altres entitats de lleure associatiu de caps de setmana ja existents.
 • Afavorir la relació entre els diversos esplais i caus del barri.
 • Facilitar connexions amb el teixit veïnal i social del territori per generar sinergies i aliances amb els projectes existents d’educació en el lleure.

Actuació: Formació en lleure educatiu

 • Cursos de monitor o monitora, o director o directora de lleure: es faciliten formacions de lleure ajustades i a la mida dels territoris per obtenir el títol de monitor o monitora de lleure o director o directora de lleure per als joves que es volen vincular a projectes de lleure associatiu del barri.
 • Formació en educació comunitària:  l’objectiu és ampliar la formació de joves i agents clau del territori vinculats al projecte Baobab, dinamitzadors o dinamitzadores, monitors o monitores d’esplais i caus i professionals d’equipaments educatius de proximitat, i ampliar la mirada de l’educació en el lleure des d’una perspectiva comunitària.

Actuació: Campaments urbans

Acció temporal amb sentit educatiu a la ciutat

Els campaments urbans són una acció temporal amb sentit educatiu que es proposa des del programa Baobab durant el mes d’agost. Es tracta d’un acció gratuïta adreçada a infants de 4 a 12 anys i que es duu a terme principalment en escoles públiques dels barris prioritaris de la ciutat de Barcelona.

Aquesta acció permet que tant infants, joves i famílies com la comunitat tinguin una experiència amb la metodologia de lleure educatiu de base comunitària.

Vull saber més sobre els Campaments Urbans

Compartiu aquest contingut