Metodologia de treball

L’escola ofereix un programa que es fonamenta a partir de sis eixos d’accions. Aquests eixos són:

Diagnosi, apoderament i definició del pla personal de treball per cada jove.
Aquest primer eix de treball, té un triple objectiu:

  • diagnosticar i avaluar la situació del o la jove en la seva globalitat.
  • apoderar el o la jove amb la recuperació de l’autoestima, ajudar-lo a detectar les seves potencialitats i a expressar-les. Conèixer els seus punts febles i com pot superar-los.
  • definir un pla personal de treball (PPT) que el o la jove decideixi en funció de les seves potencialitats i desitjos.

Orientació i formació personalitzada d’acord amb el que s’ha definit en el pla personal de treball.
Té per objectiu l’execució del pla personal de treball (PPT). A tal efecte, la metodologia a aplicar es fonamentarà en:

  • orientar, acompanyar i recolzar el jove en la seva integració en el sistema educatiu o la seva incorporació en el mercat laboral.
  • realització per part del o la jove de la formació adient.

Activitats d’aprenentatge i servei a la comunitat.
L’objectiu d’aquest eix és: promoció de la participació social i el vincle amb la comunitat més propera per part del o la jove per exercir la ciutadania plena i desenvolupar el seu compromís cívic. Es basarà en la metodologia de l’aprenentatge i servei (APS), on els i les joves treballaran sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

Seguiment i avaluació contínua amb el tutor/a.
L’objectiu és: fer el seguiment i l’acompanyament del o la jove una vegada finalitzada la seva integració en el sistema educatiu o la seva incorporació en el mercat laboral.
La metodologia de treball se centrarà en un seguiment permanent per garantir que la transició cap a una major autonomia i independència sigui exitosa.

Activitats de lleure i suport a la formació.
Les activitats de lleure són un conjunt d’iniciatives i experiències que es fan en el temps lliure dels i les joves amb una intencionalitat pedagògica.
El suport a la formació són un conjunt d’accions amb l’objectiu d’afavorir la integració a l’escola, generar una relació positiva amb el procés d’aprenentatge, afavorir l’organització i la gestió del propi temps (diferenciar els espais i els moments de treball i de lleure), prevenir l’absentisme i l’abandonament.

Treball d’acompanyament amb les famílies.
La relació amb les famílies del joves i les joves, principalment les dels menors d’edat, és un aspecte que des del servei és un focus d’especial atenció.
L’objectiu és potenciar el vincle i la implicació de la família en el procés educatiu dels i les joves.

Compartiu aquest contingut