La tarifació social de les escoles bressol municipals redueix les desigualtats educatives i socials

L’Ajuntament de Barcelona va introduir el model de tarifació social el curs 2017-2018, per tal d’adequar les quotes dels infants als ingressos de les famílies, avançar en l’equitat, i evitar que el preu de les escoles bressol fos una barrera d’accés a l’educació de 0-3 anys. Quatre anys després, un informe que avalua l’impacte d’aquest sistema posa de manifest que aquest model de preus públics redueix les barreres d’accés a les bressols municipals i atreu més famílies amb rendes baixes.

Segons les dades recollides, entre el curs 2017-2018 i el 2020-2021 s’ha produït un increment del 19% de presència de famílies amb rendes baixes a les escoles bressols municipals. L’informe també revela que el sistema de tarifació social no ha estat un impediment per mantenir el nivell d’heterogeneïtat social a les bressols de la ciutat i que es manté una representació diversa.

Aquesta avaluació també posa de manifest que el canvi de tarifes no ha motivat grans canvis en la demanda total d’escola bressol municipal. Per tant, la conclusió que s’extreu és que l’increment de la demanda per part de famílies amb rendes més baixes ha compensat el descens de la demanda de les famílies amb les rendes més altes.

L’increment del percentatge d’infants de famílies de renda baixa és socialment rellevant. La recerca científica indica que l’impacte de l’educació en la petita infància sobre el desenvolupament cognitiu i emocional és més gran en els infants en situació de vulnerabilitat social, i aquest impacte condiciona de forma positiva la seva trajectòria educativa futura.

L’avaluació ha estat realitzada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) per encàrrec de l’Ajuntament.

Consulta l’informe “Avaluació de la tarifació social a les escoles bressol municipals de Barcelona: una anàlisi en clau d’equitat social”.

Compartiu aquest contingut