Diferència entre salari brut i salari net

Conèixer la diferència entre el salari brut i el salari net és molt important a l‘hora de valorar i comparar ofertes de treball, pagar impostos o tramitar ajudes i subvencions. Malgrat això, segueix sent una qüestió que genera molts dubtes. 

El salari brut és l’import que l’empresa abona al treballador. El salari net és la quantia que percep el treballador cada mes, un cop descomptades les diferents aportacions a la Seguretat Social i la retenció de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Per tant, el salari brut sempre és més elevat que el net. 

Les aportacions a la Seguretat Social per part dels treballadors assalariats es fan en diversos conceptes: contingències comunes (4,70%), atur (1,55%) i formació professional (0,10%). En el cas dels contractes temporals les aportacions en concepte d’atur són del 1,60%.

La retenció de l’IRPF sobre el salari brut de les persones treballadores és progressiva (entre el 19% i el 45%, amb diferents trams). Com major és el salari, més gran és la tributació. No obstant, existeixen diferents reduccions i bonificacions que estableixen uns imports mínims que no tributen segons la situació personal i familiar que fan que la retenció real sigui inferior.

El salari brut és el que es té com a referència a l’hora de calcular indemnitzacions i prestacions, també és un dels principals criteris a l’hora d’accedir a ajudes públiques. 

D’altra banda, a l’hora de valorar una oferta laboral o negociar un augment de sou es recomana referir-se sempre al salari brut.  

Exemple: 

En aquesta taula podem visualitzar la diferència entre el salari brut i el salari net:

Salari Brut  Aportacions a la Seguretat Social Retenció IRPF Salari Net
20.000 € (anual)

1.666,66 €
(12 pagues)
1.428,57 €
(14 pagues) 

1.270 €*
(6,35%) 

(*) Si el contracte fos temporal les aportacions a la Seguretat Social serien de 1.280 € (6,40%). 

2.540,70 €*
(12,70%) 

(*) L’IRPF no es calcula sobre la totalitat del salari brut. En aquest cas hi ha un mínim personal exempt de 5.550 €.

16.189,30 € (anual)

1.349,11 €
(12 pagues)
1.156,38 €
(14 pagues)

Nota: Elaboració pròpia. Càlcul de contracte indefinit realitzat per a un/a treballador/a de 30 anys sense cap persona al seu càrrec i sense cap grau de discapacitat. Càlcul aproximat.

Així, quan ens parlen d’un salari brut anual de 20.000 euros, podem pensar que ens ingressaran 1.666,66 € al mes al nostre compte corrent (1.428,57 € si cobrem 14 pagues). En realitat, el salari net mensual que cobrarem en concepte de nòmina serà de 1.349,11 € (12 pagues) o de 1.156,38 € (14 pagues). La diferència entre salari brut i salari net són les aportacions a la Seguretat Social i l’IRPF.

Scroll to Top