Dates clau

Més informació

Què cal tenir en compte

Per saber el col·legi electoral...

Podeu trucar al 010 o bé anar a qualsevol oficina d’atenció ciutadana. Telemàticament, es pot consultar a l’Espai Personal o al web de tràmits.

Com puc votar per correu?

Adreceu-vos a una oficina de correus i feu-ne la sol·licitud. Teniu de termini fins al dia 18 de maig de 2023.

Els documents que m’identifiquen per votar són...
  • Document nacional d'identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís de conduir (amb fotografia).
  • Targeta de residència, en el cas de ciutadans de la Unió Europea que en tinguin.
  • Targeta d'identitat, en el cas de nacionals de països amb els quals l'Estat espanyol hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi en les eleccions locals.

Aquests documents poden ser emesos per l'Estat espanyol o pel país d'origen de l'elector, i n'han d'incloure la fotografia.

Si he canviat de domicili a Barcelona, encara he de votar a l’adreça antiga?

El cens vigent per a les eleccions que se celebraran el 28 de maig de 2023 serà el que es va tancar l’1 de febrer de 2023 que recull els moviments fins al 30 de gener de 2023 comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils. Les reclamacions estimades s’incorporaran a aquest cens.

Per tant, tots els ciutadans que van fer un canvi de domicili fins al 30 de gener (inclòs) votaran en el col·legi electoral que correspon a la seva adreça nova, però si el canvi de domicili es va fer el dia 31 de gener o en dates posteriors votaran en el col·legi electoral que correspon a la seva adreça antiga.

Per anar a votar necessito...

Només l’original del document d’identificació personal: DNI, passaport, permís de conduir o NIE.

Puc votar si tinc el DNI, el passaport o el permís de conduir caducats?

Sí.

Quin és l’horari dels col·legis electorals?

Els ciutadans i les ciutadanes que vulguin exercir el dret de vot en aquestes eleccions s’han d’adreçar, de 9.00 a 20.00 hores del dia 28 de maig de 2023, a la mesa assignada del col·legi electoral corresponent.

Com puc saber les candidatures que es presenten a les eleccions locals?

El termini per presentar candidatures és del 19 al 24 d’abril, i fins el 2 de maig no se’n publicarà la llista definitiva al BOP.

Més dubtes