A favor d’ampliar el parc públic d’habitatge

El Plenari de l’Ajuntament del mes de gener ha aprovat un nou Pla d’Habitatge pel període 2016-2020, i ho ha fet amb el suport del nostre Grup perquè en molt bona part és el nostre pla d’habitatge, el que vam posar en marxa durant el mandat de l’alcalde Xavier Trias. El nou pla manté com a prioritat la creació d’un parc d’habitatge públic, i es fixa com a objectiu la construcció de 800 pisos anuals.

Hi ha hagut voluntat d’acord i això s’ha vist en el fet que la majoria de les nostres esmenes han estat acceptades total o parcialment, 18 de 19, 11 d’elles totalment. Gràcies a aquestes esmenes augmenta en 24 milions d’euros el pressupost destinat a ajuts al lloguer, que passa la seva dotació en el primer quinquenni, de 138M€ a 162M€. En segon lloc, el cens dels habitatges buits es crearà en cinc anys en comptes de deu. En tercer lloc, unirem esforços amb el tercer sector, que passarà a construir 500 habitatges més; i és que sempre hem cregut i defensat la col·laboració i complicitat entre el sector públic i el privat. En quart lloc, el govern es compromet a estudiar la creació d’una empresa  públic-privada on grans tenidors hi aportaran els seus actius immobiliaris i des de l’administració es blindarà el seu lloguer social. I, finalment, es crearan mecanismes que afavoreixin la rehabilitació d’habitatges.

Aquestes han estat algunes de les nostres aportacions. Però el nostre suport al pla ni és un xec en blanc, perquè anirà acompanyat d’exigència en el seu acompliment des d’avui mateix, ni és el Pla que hagués fet el nostre grup municipal, ni és un recolzament incondicional a totes i cadascuna de les mesures que en ell es detallen. Però creiem que per sobre d’això havia de prevaldre el sentit de responsabilitat en una matèria com és la de l’habitatge. És un Pla que comporta la continuïtat a la feina endegada en l’anterior mandat, fent un pas més, i a la vegada és un Pla que encaixa en el marc de les polítiques que està impulsant la Conselleria de Governació del Govern de la Generalitat en matèria d’habitatge. Per exemple, en l’establiment d’un índex de referència del preu de l’habitatge de lloguer lliure. Un mecanisme per a garantir un “bon ús de l’habitatge” que valorem positivament, i que s’ha acordat en el grup de treball que s’ha reunit durant l’any 2016 per a consensuar les bases d’un futur marc regulador de l’arrendament a Catalunya. El futur índex serà un instrument d’informació i transparència que permetrà que el mercat de lloguer compti amb millors mecanismes per a garantir una correcta adequació entre l’oferta i la demanda.

Hem trigat 19 mesos en poder tancar el primer gran acord amb el govern municipal i estem  especialment satisfets que aquest acord sigui sobre l’habitatge. Amb la negociació i els nostres vots favorables finals, el pla d’habitatge es converteix en el primer acord de ciutat entre les grans formacions polítiques d’aquest Ajuntament. El Pacte pel Dret a l’Habitatge té voluntat i la necessitat d’executar-se durant més d’un mandat per a tenir bons fruits; era per tant imprescindible un acord a llarg termini entre les dues formacions que poden governar la ciutat.

Pensem que ningú hagués pogut entendre que tots els partits no féssim un esforç per acostar posicions i consensuar les accions necessàries per fer front a un dels grans reptes de la ciutat. Aquest pla ha d’esdevenir un pla de ciutat, més enllà del partit que governi la ciutat. Quan el darrer any la mitjana del preu del lloguer ha augmentat un 15%, quan moltes famílies no tenen cap opció de viure a la ciutat i són expulsades a altres poblacions de l’àrea metropolitana, cal trobar punts d’acord, cal compartir accions per revertir aquesta situació. Per això ens hem esforçat al màxim perquè aquest acord surti endavant.

Joaquim Forn

Spokesperson for the municipal group CiU

Share this content