Barcelona Cicle de l’Aigua, SA

Societat mercantil municipal : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Ecologia Urbana
President
:
Directora general
: