Foment de Ciutat, SA

Societat mercantil municipal : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Alcaldia
Presidenta
:
Directora general
: