Foment de Ciutat, SA

Societat mercantil municipal : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Gerència Municipal
President
:
Directora general
: